Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Illustrasjon

4.5 millioner til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket.

Innlandet fylkeskommune utlyser 4 millioner til regionale tilretteleggingstiltak og 500 000 kr til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

– Tilskuddsordningene har som formål å styrke verdiskapingen i landbruket gjennom å legge til rette for regional næringsutvikling og rekruttering og kompetanseheving, forteller rådgiver Silje Randby Trane på avdeling for næring og internasjonalt samarbeid i Innlandet fylkeskommune.

Midlene er satt av gjennom jordbruksavtalen, men forvaltes av Innlandet fylkeskommune i nært samarbeid med organisasjonene i landbruket gjennom Partnerskap for landbruket.

Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler)

Midlene innenfor regionale tilretteleggingstiltak skal gå til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket, eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Rammene for dette er fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet, samt føringer i regionale strategier og prioriteringer.

Søknader innenfor disse områdene vil bli prioritert:

 • Innlandet som Matregion nummer 1.
 • Innovasjon og klimatilpasning av produksjon.
 • Grønt- og kornsatsing med gode markedsmuligheter.
 • Lokalmat, grønt reiseliv og Inn på tunet.
 • Styrking og organisering av skogsbilveilag.
 • Økt trebruk.

 Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 • Prosjektet/tiltaket må være klart knyttet til og forankret i Innlandet.
 • Bidra til å øke og/eller sikre sysselsetting og verdiskaping i landbruket eller næringer tilknyttet landbruket.
 • Prosjektet skal direkte eller indirekte rette seg mot primærleddet i produksjonen.
 • Støtte gis til igangsetting/initiering av tiltak, men ikke til ordinær drift.
 • Midlene skal være utløsende for at tiltaket blir igangsatt.
 • Støtte kan gis til prosjekt-/prosessarbeid, men ikke fysiske investeringer.

Regionale rekrutterings- og kompetansetiltak (RK-midler)

Tiltakene innenfor regionale rekrutterings- og kompetansetiltak skal bidra til rekruttering i næringa og kompetanseheving hos næringsutøverne.

Søknader innenfor disse områdene vil bli prioritert:

 • Støtte til etterutdanning i landbruket.
 • Tiltak som retter seg mot rekruttering, likestilling og omdømmebygging.
 • Tiltak som bidrar til rekruttering til landbruksutdanning på ulike nivå og etterutdanning for næringsutøvere.

 Hvem kan søke?

Begge ordningene er rettet mot kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Det kan gis tilskudd på inntil 75 prosent av godkjente kostnader.

Les mer om tilskuddsordningene og søknadsprosessen på regionalforvaltning.no.

Søknadsfristene for 2021 er 1. mars og 1. oktober.

Kontaktpersoner:

Regionale tilretteleggingsmidler:
Silje Randby Trane,          silje.randby.trane@innlandetfylket.no     tlf. 977 43 227

Rekrutterings- og kompetansemidler:
Sissel By Ingvaldsen,       sissel.by.ingvaldsen@innlandetfylke.no   tlf. 911 54 172


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as