Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Kollasj ulv, gaupe, jerv, bjørn

Høringssvar endringer i rovviltforvaltningen

Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bondelag og Oppland Sau og Geit har avgitt felles høringssvar til forslag til endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Høringssvaret

Faglag og næringsorganisasjonen støtter ikke den foreslåtte endringen slik det framgår av høringen. De er også uenig i etableringen av en klagenemnd. Rovviltforvaltning er politikk og det er viktig at ansvaret forblir hos politikerne. De vil også beholde dagens rovviltregioner, maks utvidelse til å følge de nye fylkesgrensene. Foreslåtte regioner vil ha store konsekvenser for lokalkunnskap og lokaldemokrati. Det er angitt en rekke punkter som vil medføre en negativ forvaltning rundt de store utvidelsene høringen foreslår. De går også imot forslaget om et felles bestandsmål nord og sør for Trondheimsfjorden og Stjørdalselva/Tevla. 

Derimot støttes forslaget om at Landbruksdirektoratet gis rett til uttalelser til regionale forvaltningsplaner. Støtte til at kommune gis adgang til å klage på enkeltvedtak. Støtte til nye fellingsmetoder av jerv. 

I tillegg forslår de at det i rovviltforskriften innarbeides et krav om "beredskapsplaner ved rovvilthendelser" Les høringssvaret 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as