Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nei til opprettelse av klagenemd og færre rovviltregioner

I brev til Energi- og miljøkomiteèn på Stortinget, går Oppland Bonde- og Småbrukarlag imot opprettelse av en uavhengig rovviltklagenemd, reduksjon av antall rovviltregioner, flytting av ynglende gaupe fra nord til sør og foreslår ny ordlyd om nødvergerett.

Brevet er sendt komiteèn 12.5.20 med kopi til AP sine stortingspolitikere fra Innlandet. Det er også sendt samtlige ordførere fra AP i Innlandets kommuner. Brevet er gjengitt i sin helhet under: Prop. 90L

Les også høringsnotat fra NBS, NBL og NSG

Endringer i rovviltforvaltningen-prop.90 L (2019-2020)

 En uavhengig rovviltklagenemnd:

Oppland Bonde- og Småbrukarlag støtter ikke opprettelsen av en uavhengig klagenemnd slik Klima- og Miljødepartementet skisserer i proposisjonen.

Rovdyrpolitikk er politikk og kan ikke ansvarsfraskrives gjennom en lovendring som i praksis fratar politikerne, departement og statsråden ansvar. Det er heller ingen god begrunnelse i departementet at klagebehandling tar store ressurser. Unntaket kan være klagebehandling av erstatningssaker.

 

Hvis departementet finner klagebehandlingen belastende, kan noe av klagebehandlingen flyttet til Landbruks- og matdepartementet. Rovviltpolitikken har et to-delt formål: Å sikre rovvilt og beitedyr. Det kan derfor være naturlig at Landbruks- og matdepartementet i langt større grad enn i dag, involveres i klagebehandling.

Når det gjelder erstatningssaker, er det grunn til å stille spørsmål ved hvorfor så mange klagesaker havner i departementet. Etter flere års erfaringer tyder mye på at erstatningsbehandlingen er ulik i flere fylker og at enkeltbrukere oppfatter at erstatningene ikke står i forhold til reelle rovvilttap og/eller at miljømyndighetene bruker for mye skjønn uten å dokumentere andre tapsårsaker. Dette gir grunn for å gjennomgå erstatningsforskriften på nytt for å se om den er uklar og/eller gir grunnlag for en lavere erstatning enn faktisk rovvilttap. Det er svært viktig at dyreeier får dekket faktiske tap og at regelverk og forståelse av regelverket, er lik i hele landet. En klagenemd hvor oppgave er å behandle klagesaker rundt erstatninger, kan derfor være en fornuftig tanke.

Ut over klager i erstatningssaker, er det viktig at Regjering, departement og statsråder har det overordnede ansvaret for rovviltpolitikken og kan stå til ansvar for innspill og klager på ulike felt innen forvaltningspraksis og forståelse. Det er også viktig at Stortinget kan gripe inn i saker og forvaltning som klart viser seg uheldig for den to-delte målsettingen.

Klima og miljødepartementets argument for at en klagenemd kan gi mindre konflikt, stiller vi oss tvilende til. Det er den overordnede forståelsen, tolkningen og forvaltningen av forskrifter og lovverk, som gir grunnlag for konflikt. Gjennom politiske kompromisser, har rovviltpolitikken blitt utformet, endret og gitt forvaltingen til dels store tolkningsrom. Det er i dette tolkningsrommet de fleste konflikter og klagesaker oppstår.

Det er heller ingen tvil om at rovviltet har forrang i forhold til beitedyr, villrein og urfolks rettigheter. Dette skaper ikke tillit mellom beitenæring og forvaltning verken lokalt eller sentralt. Det er også på dette grunnlaget svært viktig at departement og departementets statsråd kan stilles til ansvar når kultur, beiteretter, beitebruk og folks rettigheter settes til side eller gis mindre oppmerksomhet. 

Vi viser også til det store flertallet, av alle høringssvar, som går mot opprettelsen av en rovviltklagenemd (79%)

Antall rovviltregioner.

Vi går mot at antall rovviltregioner går ned fra 8 til 6 regioner. Prinsippet om at rovviltforvalting skal foregå så nært berørte lokalsamfunn som mulig, er et viktig prinsipp, som vil bli sterkt forringet hvis regionene blir større. Lokalkunnskap og kontakt mellom lokale aktører er avgjørende for å få gode prosesser rundt forvaltingen av rovdyrene og den to-delte målsettingen. Vi henstiller derfor om at Innlandet beholder dagens 2 nemder etter samme geografiske inndeling som i dag.

Flytting av årlige ynglinger av gaupe

Vi har stor forståelse for utfordringene Troms og Finnmark har i forhold til bestandsmålet for ynglende gaupe. Derimot er ikke løsningen å flytte disse ynglingene sørover. Løsningen er å redusere årlige ynglinger av gaupe fra dagens 65 til 62. Det vil senke utfordringene i Troms og Finnmark uten at utfordringene lenger sør, økes.

Nødvergerett

Departementet begrunner sitt endringsforslag på bakgrunn av Bernkonvensjonen. Vi finner ikke samme tolkning i konvensjonen, som departementet henviser til. Bernkonvensjonen gir rom for tolkning og vi mener vårt forslag er godt innenfor de rammene konvensjonen gir.

Vi henstiller derfor Energi- og miljøkomiteen om å endre ordlyden til: «Eieren eller den som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt på grunn av et pågående angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe, eller tilsvarende når det må anses påkrevd på grunn av umiddelbart forestående angrep.»


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as