Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nye E6-Moelv til Øyer

Nye veier og kjøp av gardsbruk

På under ett år har Nye veier, med Statens vegvesen i ryggen, kjøpt to store landbrukseiendommer i Lillehammer kommune. Praksisen med oppkjøp av landbrukseindommer til makeskifte for omdisponerte arealer, både dyrket jord, dyrkbar jord og skog er svært uheldig, sier leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Astrid Olstad.

Artikkel i avisa GD 3.10. 

Debattinnlegg i avisa GD 6.10. Debattinnlegg i avisa OA 4.10.

På under et år har Nye Veier med Statens vegvesen i ryggen, kjøpt to store landbrukseiendommer i Lillehammer kommune. Hensikten er å sikre arealer til makeskifte med grunneiere som mister arealer til vegbygging. Eiendommene som nå er i Nye Veiers eie har til sammen rundt 250 da dyrket jord og omkring 4500 da skog. I tillegg er det seter til begge gårdene.

Vi snakker her om erverv av i underkant 5000 da jord og skog, sikret som erstatningsareal for jord eller skog som går tapt i utbyggingen av nye E-6 igjennom Lillehammer kommune. Ja for det er vel ikke slik at Nye Veier og Statens vegvesen nå skal sikre erstatningsarealer for nedbygging av jord i andre kommuner? Vi sitter ikke på noen eksakt oversikt over areal som går tapt i Lillehammer ved utbygging av ny E-6, men tillater oss å mene at det er langt under det arealet som nå er innkjøpt til makeskifte.

Vi har full forståelse for at arealer som går tapt skal erstattes. Men dette skal ikke skje med oppkjøp av andres jord. Dyrket mark må erstattes med verdien av kostnadene med oppdyrking av nye arealer, eller at den eiendommen som berøres kan få muligheter til å kjøpe ny jord som kommer for salg. Denne framgangsmåten utgjør en vesentlig forskjell fra det som Nye Veier nå foretar seg. Staten trenger ikke konsesjon ser det ut for, og tilgang på kapital setter stort sett enhver som ønsker å kjøpe og drive gard sjakk matt. En bruker som har tapt areal til omdisponering må ved nykjøp underlegges vanlig konsesjonsbehandling. Dette sikrer en politisk styring av oppdeling av eiendommer og oppkjøp til såkalte samfunnsmessige formål.

Praksisen med oppkjøp av landbrukseiendommer til makeskifte for omdisponerte arealer, både dyrket jord, dyrkbar jord og skog er svært uheldig og kan da skje uten at politiske myndigheter f.eks gjennom bruk av konsesjonsloven kan gripe inn. I tillegg aner vi at denne nye ordningen kan åpne for at arealer kommer på utenbygds hender uten at en på nytt kan gripe inn med politiske styringsverktøy. Begge eiendommene vi snakker om her hadde interesserte kjøpere som ønsket å bruke eiendommene til landbruk i sin helhet. Det er en umulighet å vinne en budrunde mot staten.

Vi beklager sterkt at dette er mulig å gjennomføre og setter vår lit til at politiske myndigheter snarets fatter interesse for slike saker og sørger for at denne praksisen opphører. Dette skjer neppe bare i Lillehammer.

Leder i OBS, Astrid Olstad


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as