Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Illustrasjon

Komitèinnstilling om rovviltklagenemd, nødverge og rovviltregioner

Flertallet i Energi- og Miljøkomiteen går i mot at det innføres en uavhengig klagenemnd. Det er også flertall for å beholde dagens rovviltregioner. Flertallet støtter derimot Klima- og Miljødepartementets forslag til endring av nødvergeparagrafen. 

Utdrag fra komiteens vedtak under. Les hele her

Uavhengig klagenemd

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, viser til forslaget fra regjeringen om å opprette en uavhengig rovviltklagenemnd med hjemmel i en ny § 26 b i naturmangfoldloven.

Flertallet har merket seg at regjeringen i Prop. 90 L (2019–2020) viser til at en hovedandel av høringsinstansene går imot opprettelse av en klagenemnd for rovviltsaker. Flertallet merker seg at til tross for disse merknadene fra høringsinstansene, velger regjeringen å se bort ifra disse.

Flertallet legger vekt på at en stor andel av høringsinstansene går imot forslaget om å opprette en rovviltklagenemnd, og er enige i den gjennomgående begrunnelsen fra høringsinstansene om at rovviltforvaltningen skal være underlagt politisk styring og kontroll, herunder at statsråden må være ansvarlig overfor Stortinget for gjennomføringen av rovviltpolitikken. Flertallet er enig i at dagens ordning for klagebehandling fungerer og er riktig i et «forvaltningsmessig hierarki» og mener at nåværende system, som har kortere avstand til politisk avgjørelse, må beholdes.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, mener at opprettelse av en rovviltklagenemnd ikke vil bidra til å dempe konfliktene til forvaltningen og den todelte målsettingen i rovviltpolitikken, men at det heller vil bidra til en større avstand mellom den til enhver fastsatte målsettingen i rovviltpolitikken og forvaltningens oppfølging av denne. I denne sammenheng er rovviltnemndenes rolle svært viktig for å forvalte rovvilt i tråd med vedtatt rovviltpolitikk med tilhørende forskrifter. Det er avgjørende for alle sider av rovviltpolitikken at det legges til rette for større tillit mellom de ulike forvaltningsnivåene, og at det til sist er regjeringen og de sentrale myndigheter som skal sikre at rovviltforvaltningen er i tråd med vedtatt politikk. Flertallet mener at forslaget kan skape uklarhet om hvem som har ansvar for prinsipielle veivalg i rovviltforvaltningen, og mener de negative konsekvensene av forslaget er større enn fordelene.

Flertallet er enig i at det er avgjørende for rovviltforvaltningens og politikkens legitimitet at statsråden kan gjøres ansvarlig på parlamentarisk grunnlag for å iverksette og gjennomføre vedtatt politikk. Flertallet viser til at flere av høringsinstansene frykter at klagenemnda vil føre til svakere politisk styring og mindre politisk ansvar i rovviltforvaltningen, samt at forslaget vil ha uheldige konsekvenser for tilliten til forvaltningen. Klager på kvoter og skadefelling bør ikke behandles i en nemnd, blant annet på grunn av klagenes politiske karakter.

Rovviltregioner

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, vil understreke at den lokale rovdyrforvaltningen er med på å forankre, balansere og praktisere nasjonal rovdyrpolitikk, og at medlemmene i nemndene har verdifull kunnskap og erfaring knyttet til utfordringene og situasjonen i de enkelte områdene i landet. Å slå sammen en rekke av disse er etter flertallets mening direkte uklokt, og vil gjøre rovdyrforvaltningen fjernere for folk. Flertallet vil minne om at det var Stortinget som gjennom forlik kom frem til antallet rovviltregioner, og det bør derfor tilkomme Stortinget å endre disse.

På denne bakgrunn fremmer flertallet følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen opprettholde dagens inndeling i 8 regionale rovviltnemnder.»

Meldingsdel

Komiteen viser til at det i proposisjonens meldingsdel foreslås fem endringer i forskrift om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet er videre sterkt kritiske til de endringene som legges frem i proposisjonens meldingsdel. Disse medlemmer oppfatter at regjeringen her redegjør for endringer i enkelte paragrafer i rovviltforskriften, som omhandler viktige tema innenfor rovdyrforvaltningen, temaer som etter disse medlemmers mening skulle vært fremlagt for Stortinget for behandling. Disse medlemmer er derfor motstandere av både måten dette gjøres på og innholdet i endringene.

Komiteen finner det bekymringsverdig at kommunene etter gjeldende rett ikke har rettslig klageinteresse i saker som gjelder vedtak om felling av rovvilt eller kvotejakt på gaupe, jf. forvaltningsloven § 28. Komiteen mener derfor at det er positivt at det foreslås at kommunene skal ha klageadgang på vedtak fattet med hjemmel i rovviltforskriften.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as