Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Illustrasjon jerv

Uttak av jerv og gaupe i beiteprioriterte områder

Forvaltning og Storting må legge til rette for at miljømyndighetene faktisk gjennomføres uttak av freda rovdyr i beiteprioritert område.

Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bondelag og Oppland Sau og Geit sendte brev til Stortingsrepresentantene fra Oppland og Miljødirektoratet den 14. 5. I tillegg ble det sendt leserinnlegg til avisa GD, avisa OA og avisa Valdres samme dag. Innlegget kan leses i OA 20.5 og avisa Valdres 18.5. GD har ikke tatt inn innlegget. 

Uttak av jerv og gaupe i beiteprioritert område.

Aud Hove, leder av rovviltnemda i region 3, Oppland, etterlyser hjelp fra miljøforvaltningen for å ta ut jerv som ikke ble tatt ut i jakta i vinter. I flere år har jerveynglingene ligget over bestandsmålet i Oppland. Vi støtter fullt opp om kravet fra rovviltnemdas leder om at det må settes inn tiltak fra miljøforvaltningen for å få regulert jervebestanden i Oppland ned på vedtatte bestandsmål på 4 ynglinger.

Rovviltnemda fastsatte en kvote på 8 jerver i vinterens jakt, hvorav 4 tisper. Av total jaktkvote ble 4 jerver felt. Statens naturoppsyn har i etterkant av jakta tatt ut en tispe og 2 valper i Øyer kommune, i beiteprioritert område.

Skal rovviltforliket av 2011 fylles med mer enn ord, er det helt nødvendig at forvaltningen og Stortinget legger til rette for at miljømyndighetene faktisk gjennomfører uttak av rovdyr i beiteprioritert område og forvalter rovdyr i rovviltprioritert ut fra skadeomfang.

Uttak av rovdyr i beiteprioriterte områder, som ikke fyller kvota gjennom ordinær kvote- og lisensjakt, må igangsettes via miljømyndighetene på slutten av jaktperioden. Særlig gjelder dette jerv for å unngå hi-uttak i størst mulig grad. Lykkes ikke dette, må hi-uttak gjøres på alle ynglinger i beiteprioritert område.

I jerveprioritet område er det svært viktig at det settes inn tiltak for å ta ut jerv og eventuelt jervehi i områder med store skader. Det er like viktig at det tas ut gaupe som gjør skade i gaupeprioritet område.

Da faglaga og beitenæring i Oppland i 2011 inngikk avtale om utvidelse av jerve- og gaupesona i Oppland, var dette nettopp for å ha et stort nok område til at 4 jerveynglinger og 5 gaupeynglinger ville være oppnåelig innenfor sonene. Vi anser det derfor som et brudd på avtalen at det likevel aksepteres ynglinger og familiegrupper i beiteprioritert, samt enkeltindivider som gjør skade, utenfor rovviltsonene. Vi opplever dessverre at Miljødirektoratet, gjennom sin forvaltningspraksis, ikke følger opp de tiltak som må til for å oppfylle forvaltningsplanen i Oppland og vedtatt rovviltforlik av 2011.

 

Trond Klaape, fylkesleder  Oppland Bonde- og Småbrukarlag                         

Knut Evensen, fylkesleder  Oppland Sau og Geit            

Kristina Hegge, fylkesleder Oppland Bondelag

Kopi:

Fylkesmann Knut Storberget

Rovviltnemda i region 3

Vebjørn Knarrum

GD, OA, Avisa Valdres


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as