Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Korona - COVID-19

MattilsynetVeterinærinstituttetRegjeringenHelse Norge

Smittevernhensyn i dyrking av potet, grønnsaker, frukt og bær

Risikoavlastning i grøntsektoren. Forskrift fastsatt av 7. mai. Les mer

Åpner for innreise av sesongarbeidere. Les mer

Du trenger ikke være bekymret for å bli smittet av dyr. Gjør uansett smittehygieniske tiltak. Les mer på Mattilsynet sine sider

Krisepakke 3

Det innføres ordning der permitterte som vil ta arbeid i landbruket, kun trenger føre halvparten av timene på meldekortet.

Råd til REKO-ringer

Unntak fra regelverket ved transport av husdyr: Mattilsynet

Klipping av sau: Mattilsynet Animalia

Fra landbruksdirektoratet 17.3.20. Utdrag fra brev til saksbehandlere hos fylkesmennene: 

Tilskudd til sykdomsavløsning mv. og med tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Vi ber om at dere følger med jevnlig på nettsidene slik at dere får med dere eventuelle oppdateringer knyttet til korona-smitten. De to første «avklaringene» vi har lagt ut på nettsidene er disse:

Det er fortsatt et krav om sykmelding for at det skal kunne gis tilskudd til avløsning av bonden pga. sykdom, men NAV har nå åpnet opp for at leger kan sykmelde pasienter etter telefonkonsultasjon. Slik sykmelding vil inntil videre også kunne gi grunnlag for tilskudd til sykdomsavløsning, men må fortsatt dokumenteres så godt det lar seg gjøre  – enten i form av digital sykmelding, sykmelding på papir eller annet hensiktsmessig vis.

Det ikke tilskudd til avløsning av jordbrukere som må ta seg av barn fordi barnehage/skole er stengt.  Hvis barnet blir sykt, kan det gis tilskudd til avløsning dersom jordbrukeren er med barnet til konsultasjon hos lege eller til behandling eller oppfølging ved helseinstitusjon godkjent av det offentlige til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis det kan dokumenteres med legeerklæring at barnet har en kronisk eller langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelse, som gir økt risiko for at foreldrene får fravær fra arbeidet, kan det også gis tilskudd hvis jordbrukeren må ta seg av barnet hjemme. I slike tilfeller kan det gis tilskudd til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Dette innebærer ingen endring eller nyansering i forhold til rundskriv 2020 - 3.

Viser til brev sendt fra Nærings- og fiskeridepartementet 14.mars til fylkesmennene, med presisering i epost samme dag. Her tydeliggjøres det at barn av kritisk personell i blant annet i verdikjeden for matvareforsyning skal gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt. Her fremgår det at personer som arbeider i husdyrproduksjon omfattes av dette. Det understrekes at det kun er kritisk personell tilbudet skal gjelde for. 

Info fra NBS av 14.3.20 


Velg ditt fylkeslag

Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

Velkommen til Landsmøte 2021! - les hele saken

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Aksjonerte for norsk mat og levende bygder s.3
(bosm6-0207-03.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Arrangerer kulturdugnad for norsk mat s.4
(bosm6-0207-04.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet s.5
(bosm6-0207-05.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Opprop for norsk mat og levende bygder s.7
(bosm6-0207-07.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (8)
(bosm6-0207-08.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (9)
(bosm6-0207-09.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png 128 ungdommer klare for Grønt Spatak s.14
(bosm6-0207-14.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unik alliansebygging siden 1993 s.15
(bosm6-0207-15.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til nytt REKO-prosjekt s.19
(bosm6-0207-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Om makt s.23
(bosm6-0207-23.pdf, 522kB)

/share/mime/48/pdf.png Krossensilering av korn s.24
(bosm6-0207-24.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as