Rapporter JF 2023 2 - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Jordbruksoppgjøret 2024: Rapporter og utredninger

Jordbruksoppgjøret

I forkant av jordbruksforhandlingene publiseres en rekke rapporter. Her finner du en oversikt. 

Flere av rapportene legges frem på Landbrukets kunnskapskonferanse 7. mars. Konferansen kan følges på nett. 

 

Rapporter/utredninger til jordbruksforhandlingene 2024: 

 

FASTE BESTILLINGER: 

Forbruksprognoser 2024-2025 (link)

Rapport fra Mentorordninga 2023 

Budsjettnemnda for jordbruket

Målprisrapport

Markedsrapport 2023

Rapport fra Landbrukets utviklingsfond

Rapport om omverdenen til norsk landbruk og matindustri

Produksjon av økologiske jordbruksvarer

IBU-rapportering

Rapport fra verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket

Årlig rapport fra regnskapsgruppa for klimaavtalen

Rapport fra Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

 

BESTILLINGER FRA JF 2023 TIL JF 2024: 

Målpris og WTO-utfordringer (hovedrapport, vedlegg korn, vedlegg melk)

Velferdsordninger  

Husdyrtilskudd og klimagassutslipp  

Gjennomgang av tilskudd til levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Gjennomgang av nasjonale føringer for IBU med sikte på målretting og forenklinger   

Nasjonal strategi for Inn på tunet  

Pristilskudd til produksjon av poteter til industri  

Grunnlag for utmåling av produksjonstilskudd til storfe (telledato/husdyrregisteret)

Evaluering voksenagronomen   

Kartlegging av kompetansebehov hos lokalmatprodusenter   

Evaluering av tilskudd til klimarådgiving (RMP), herunder vurdering av kompetansesenter 

Utredning av tilskudd for god jordhelsepraksis (link)

Helhetlig plan for bærekraftig bruk av nitrogen i jordbruket  

Kunnskapsgrunnlag om avrenning fra skog   

Kartlegging av tilgangen på avløsere og landbruksvikarer og hvordan den kan styrkes (link)

 

RELEVANTE RAPPORTER UTENOM JF: 

Norsk selvforsyning av matvarer - status og potensial (link)

Opptrapping i jordbruket – Ei ny retning for å betre svara opp dei landbrukspolitiske måla (link)

Melkeproduksjon i Norge, Sveits og Østerrike. Sammenligning av landbrukspolitikk og driftsøkonomi i enkelte regioner i landene (link)