Ekstraordinære kvotedrøftinger

Partene i jordbruksforhandlingene, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og staten v/ Landbruks- og matdepartementet har i dag blitt enige om å løfte forholdstallet for kumjølkkvoter til 1,01. I desember 2019 ble partene enige om å redusere forholdstallet til 0,96 for 2020 for å skalere ned produksjonen i takt med det reduserte behovet for mjølk som en antok ville bli situasjonen i 2020.

Ekstraordinære kvotedrøftinger - les hele saken


Mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket

Det innføres en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare trenger å føre halvparten av timene på meldekortet.

Les her:

Trenger du hjelp av miljøbevisst ungdom?

Grønt Spatak er et samarbeidsprosjekt mellom Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Gjennom Grønt Spatak kan ungdom kan få jobbe på gård, på seter eller gå beitetilsyn ti dager i sommerferien, samtidig som de lærer om norsk landbruk og har litt ferie.

Trenger du hjelp av miljøbevisst ungdom? - les hele saken


Statens tiltak for å dempe koronaeffekten

Spørsmål fra NBS til LMD om alle ordninger/tiltak vedrørende korona som vil omfatte jordbruket. Bønder som driver med lokalmatproduksjon, Inn på Tunet, gardsbasert reiseliv osv. er bekymret for å falle mellom to stoler. Hvilke ordninger gjelder for disse? Les svaret fra LMD:

Statens tiltak for å dempe koronaeffekten - les hele saken

Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter

Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter gjelder de fleste bedriftstyper, også enkeltpersonforetak, så den vil gjelde også for gardsbruk.

Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter - les hele saken

Bønder i isolasjon kan stelle egne dyr

Da har en etterlengtet avklaring kommet vedrørende stell av egne dyr. Klikk dere inn på Mattilsynets side:

https://www.mattilsynet.no/

Utbrudd_av_koronavirus

/bonder_i_isolasjon_eller_

karantene_kan_stelle_

sine_egne_dyr.38139

Arbeidskraft i jordbruket

Det er vår og starten på en hektisk og  arbeidsintensiv sesong i jord– og hagebruket.  Det er stort behov for arbeidskraft, mange har gjennom mange år benyttet seg av utenlandske sesongarbeidere. Men som følge av økt grensekontroll, stengte flyplasser og karanteneregler under koronakrisen, må norske gardbrukere i større grad basere seg på norsk arbeidskraft i tiden fremover.

Sjekk: Arbeidsplassen.no og Norske Landbrukstenester

Arbeidskraft i jordbruket - les hele saken

I dag treng Norge landbrukssamvirket, mer enn noensinne

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser det som nødvendig å styrke samvirkeorganisasjonene for å ha selvforsyning med landbruksprodukter i Norge. Skal vi produsere mat til egen befolkning må hele landet tas i bruk. En svekkelse av TINEs, Norturas og Felleskjøpets rolle som markedsregulator vil gjøre det vanskelig for landbruket i distrikta å klare seg.

I dag treng Norge landbrukssamvirket, mer enn noensinne - les hele saken

Jordbruksoppgjøret 2020

Staten og jordbruksorganisasjonene, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag er i uformell dialog om hvordan jordbruksoppgjøret kan håndteres i den ekstraordinære situasjonen vi er i.
Utgangspunktet for dialogen er at det ikke kan gjennomføres tradisjonelle forhandlinger i 2020.

Jordbruksoppgjøret 2020 - les hele saken

Innspill til tiltakspakkene fra Stortinget

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag sendt brev til alle partiene på Stortinget samt næringskomiteen og i tillegg flere av departementene vedr. jordbrukets behov for å komme inn under de ulike tiltakene som Stortinget har vedtatt for å avdempe effektene av koronakrisen. NBS har også tatt opp behovet for å gjøre endringer i gjeldene regelverk for avkorting av dagpenger/arbeidsledighetstrygd for dem som driver jord- og skogbruk ved siden av å ha lønnet arbeid.

Innspill til tiltakspakkene fra Stortinget - les hele saken

Hvordan løser vi arbeidskraftbehovet?

Norsk Bonde og Småbrukarlag mener at forslaget fra Norges Bondelag om frikvote for å få permitterte til å arbeide midlertidig i jordbruket er en kortsiktig løsning. På den annen side vil forslaget gi motivasjon for annet arbeid noe som er positivt for samfunnet som helhet. Et alternativ og kanskje enklere for NAV å håndtere er lønnstilskudd som kan gjelde alle samfunnskritiske oppgaver.

Hvordan løser vi arbeidskraftbehovet? - les hele saken

Krise for reindrifta i Troms og Finnmark

Reindriftsnæringen i Troms og Finnmark sliter med de vanskeligste vinterbeiteforholdene på over 40 år. Mye snø og skiftende værforhold mellom plussgrader og minusgrader har resultert i skare-islag som reinen ikke klarer å komme gjennom for å nå ned til vegetasjonen.

I verste fall kan disse forholdene føre til massedød av drektige rein foran en ny kalvingssesong. Tap av livdyr og tap av kalver vil bety et stort økonomisk tap for reindriftsnæringen.

Krise for reindrifta i Troms og Finnmark - les hele saken

REKO-ringer

Norsk Bonde- og Småbrukarlag får mange henvendelser om drift av REKO-ringer.
Det er svært viktig å følge sentrale og kommunale retningslinjer. Disse retningslinjene ligger tilgjengelig på hjemmesidene til flere offentlige institusjoner som Folkehelseinstituttet, helsenorge.no, Mattilsynet , Veterinærinstituttet og kommunens hjemmeside.

REKO-ringer - les hele saken

Uttalelser fra fylkesledermøte i Norsk Bonde og Småbrukarlag 19 mars 2020

Jordbruket i krevende tider!

Norge og resten av verden er inne i en krisetid. Koronapandemien vil prege verden i lang tid, også etter at sykdomsutbruddet har gått over.

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag støtter, solidarisk, opp om tiltakene som er satt i verk for å begrense og bekjempe sykdommen.

Uttalelser fra fylkesledermøte i Norsk Bonde og Småbrukarlag 19 mars 2020 - les hele saken

Klima-og sjølbergingspakke.

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår en klima- og sjølbergingspakkesom skal brukes for at næringa skal være i stand til å øke sjølbergingsgraden i landet vårt og å bidra til reduserte klimagassutslipp

Klima-og sjølbergingspakke. - les hele saken


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as