Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Det nye styret i Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag.

ÅRSMØTE

Laurdag 25. april vart årsmøtet gjennomført som telefonmøte, grunna korona-pandemien. 

REFERAT ÅRSMØTE 2020
Telefonmøte laurdag 25. april 2020 - kl 10.30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Til stades:
Brit Inger Skaar - leiar SFBS og lokallagsleiar Hyllestad BS
Marco Neven - nestleiar SFBS og lokallagsleiar Aurland BS
Margaret Skåre - styremedlem SFBS
Ingolf Folven - lokallagsleiar Stryn BS
Eva Vigerust - lokallagsleiar Gloppen BS
Olav Nesse - lokallagsleiar Sogndal og Leikanger BS
Karen Hornnes - lokallagsleiar Sunnfjord BS og revisor SFBS
Olav Harald Alme - lokallagsleiar Luster BS
Rune Bruvoll - lokallagsleiar Eid BS
Per Øen - lokallagsleiar Hornindal BS
Bjørn Helgesen - lokallagsleiar Selje/Vågsøy BS

1. Opprop

2. Informasjon om gjennomføring av møtet v/ Brit Inger Skaar

Val av ordstyrar og referent:
Ordstyrar: Brit Inger Skaar Referent: Marit Milde

3. Årsmelding 2019

- godkjend utan kommentar

4. Rekneskap og balanse 2019 og forslag til budsjett 2020

Budsjettet for 2020 er oppsett til å gå i 0,-. Karen Hornnes seier at dette er grei praksis. Ingolf Folven presiserer at utgiftene til planlagt fylkesårsmøte ikkje blir så høge som oppsett grunna avlysinga pga Korona. Per Øen påpeikar ein skrivefeil på årstala i balansen.
- Rekneskap, budsjett og balanse godkjend med desse kommentarane

 

5. Val av styre og valkomité
Marco Neven, Aurland BS - ny leiar for 1 år
Sander Solheim, Sunnfjord BS - ny i styret for 2 år (for Rune Nydal)
Anne Kristin Moe, Gloppen BS - ny i styret for 2 år (for Margaret Skåre)
Brit Inger Skaar, Hyllestad BS - inn 1 år for Marco Neven
Håvard Larsen, Sunnfjord BS - på val i 2021
1. vara - Johnny Følling, Sunnfjord BS - for 1 år
2. vara - Rune Nydal, Sunnfjord BS - for 1 år
3. vara - Marianne Holme, Aurland BS - for 1 år

Valkomiteen 2020
1 Eli Berge Ness - Sunnfjord BS, leiar
2 Jarle Martin Håland - Høyanger BS
3 Margaret Skåre - Stryn BS
Vara : Gunnar-Arne Haaland, Sunnfjord BS
Forslag frå Per Øen: sittande valkomite må komme med forslag til vara til valnemnda

Førde, 25. april 2020


Marit Milde
referent / sekretær

_____________________________________________

Kontaktinformasjon i styret finn du her

Kontaktinformasjon til lokallaga finn du her


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as