Troms Bonde- og Småbrukarlag

Kjersti Hoff og Odd Magne Harstad svarer på spørsmål fra salen

Fagdag om og for Tromslandbruket

"Er det noe vi i Troms Bonde- og Småbrukarlag kan, så er det å lage gode seminarer!  Der er vi helt i verdensklasse," smilte fylkesleder Birger Bull da han åpnet fagdagen som ledet opp til årsmøtet.

Med nærmere 60 deltakere, fyltes det godt i Fylkestingssalen i Tromsø fredag 21. februar.  
Fylkesleder Birger Bull ønsket velkommen, og overlot deretter ordet til Liv-Edel Berg fra Fylkesmannen, som orienterte om driveplikt generelt og om drivepliktprosjektet til fylkesmannen spesielt.  Prosjektet er foreløpig konsentrert til kommunene Lyngen, Balsfjord og Målselv, der det går ut brev til alle grunneiere med mål om å få inn skriftlige kontrakter på all leiejord.

Jordbrukssjef i Lyngen, Terje Størseth, orienterte om Regionalt Miljøprogram, hvilke ordninger som gjelder for Troms og Finnmark, og hvordan man går fram for å søke tilskudd.  Landbruksdirektoratet har laget en egen vegledningsvideo.

Leder i NBS, Kjersti Hoff, orienterte om landbrukets klimaavtale med staten.  Jordbrukets bidrag skal være utslippsfri maskinpark, avlsarbeid, flere kombikyr og færre ammekyr, bedre gjødselhåndtering, mer kløver i eng, fangvekster i åpen åker, biokull og beitebruk.

Odd Magne Harstad, prof.emeritus ved NMBU, innledet sitt foredrag med å påpeke at jordbruket i Troms  -  og i store deler av Norge for øvrig - i all hovedsak er bygd på gras fordi vi ikke har klimatiske forhold til så mye annet.  Han viste til at FNs klimapanel anslår at den globale matproduksjonen reduseres med 2% hvert tiår, samtidig som befolkninga øker med 14%.  I et slikt perspektiv blir det helt feil å kutte i norsk matproduksjon.

Den påfølgende debatten tok bl.a. opp spørsmål om lønnsomhet i ulike gjødselhåndteringstiltak, verdien av ammekyr i grasområdene vs kornområdene, dyrkingsmuligheter i nord, og verdien av norskprodusert kjøtt og melk.

 

Bolken "En politikk for framtida" ble innledet av fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) som mente vi er på tur i feil retning, der vi sender maten vår på jordomseiling og samvirkene våre har kommet så skeivt ut at de snart kollapser.  Men det nordnorske landbruket kan ha ei god framtid hvis vi går litt tilbake til det opprinnelige og baserer oss på å bruke naturressursene våre.  Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg, og beredskapen må inkludere matproduksjon.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) viste til at økt sjølforsyning, korrigert for import, må være et overordna mål for jordbrukspolitikken.  Dette er også viktig solidarisk, når vi vet at det trengs mer mat i verden. Handelspolitikken åpner nå for stadig mer import, og dette virker i motsatt retning.  Det er på tide å se disse tingene i sammenheng, og reforhandle EØS-avtalen!  Jordbruksarealet i Troms har gått ned med 260.000 dekar siden 1960-tallet, dette er jord som må tas i bruk i gjen om vi skal bli sjølforsynt.

Benjamin Furuly (H) påpekte at bonden er selvstendig næringsdrivende.  Høyre ønsker et lønnsomt og levedyktig landbruk i hele landet, men næringa må også tilpasse seg.  Det er viktig å tette inntektsgapet til andre næringer, for å sikre rekrutteringa.

John Karlsen (Frp) minnet om at Tromslandbruket har en del fordeler som vi må markedsføre bedre, og at vi må gå bredt ut for å nå flere enn "menigheta".  Karlsen er leder for rovviltnemnda i region 8, og han var også bedt om å orientere om aktuelle saker derfra.  Kongeørnprosjektet ser endelig ut til å komme i gang nå, men forskning på sauetap vil kun bli lagt til Fosenhalvøya i Trøndelag.  Forskning på tap av rein til kongeørn vil skje i Troms og Finnmark, men heller ikke her vil det bli åpnet for uttak av ørn.

Frode Lindal (MDG) var klar på at eksportmarkedet for norske jordbruksprodukter i praksis ikke finnes, og at hvis vi ikke bremser produktiviteten pr årsverk må vi redusere antall bønder.  Gårdene må driftes på egne ressurser, vi må etablere en kretsløpstankegang, og tilskudd over jordbruksavtalen må handle om bruken av arealene.  Slik får vi også levende lokalsamfunn.

Frode Bygdnes (Rødt) pekte på utfordringa med økt import og redusert eksport.  Kutt i kraftfôrimporten ville ha redusert melkeproduksjonen til et nivå der vi ikke hadde trengt å kjøpr ut kvoter.  Småskala, familieeid jordbruk basert på gårdens eget ressursgrunnlag er løsninga for klimarobust matproduksjon.

Nils Einar Samulesen (Krf) fokuserte på verdien av matjorda.  Vi må ha jord nær driftssenteret på gården, og i saker der kommunen vedtar nedbygging av matjord må de sørge for at tilsvarende areal nydyrkes.  Samuelsen minnet også om at landbruket ikke er en isolert næring, og at bl.a. turisme og landbruk er avhengige av hverandre.

I debatten som fulgte, ble det blant annet tatt opp belønning av karbonbinding, skille mellom nasjonal sikkerhet og storbønders interesser, innretning på overføringene til jordbruket, og kvoteregulering av flere produksjoner enn melk. 

 

/share/mime/48/pdf.png Driveplikt og jordleie
(tbs-2020-liv-edel-berg-driveplikt-og-jordleie.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Regionalt miljøtilskudd
(tbs-2020-terje-storseth-regionalt-miljotilskudd.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaavtale med staten
(tbs-2020-kjersti-hoff-landbrukets-klimaavtale-med-staten.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøtt og melk med god samvittighet
(tbs-2020-odd-magne-harstad-kjott-og-melk-med-god-samvittighet.pdf, 5MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as