Troms Bonde- og Småbrukarlag

Valgurner

Landbrukspolitikk i valgkampen

Hele 13 partier stiller liste til fylkestingsvalget i Troms og Finnmark.  Men hva sier de om landbruk?

Vi har gjort et søk i de forskjellige valgprogrammene, og funnet prioriteringer og uttalelser om landbruk.  Partiene er presentert i alfabetisk rekkefølge:

 

Alliansen

Ingen landbrukspolitiske standpunkt

 

Arbeiderpartiet

 • Fylle opp ledige kvoter og øke produksjonen av ku- og geitemelk
 • Sikre produksjonen ved meieriene og slakteriene i Troms og Finnmark
 • Opprettholde kjøttproduksjonen fra saueholdet og storfe
 • Øke uttaket av rovvilt som befinner seg i beiteområder for sau
 • Utvikle og markedsføre spesialiteter fra det arktiske landbruket
 • Sikre en inntektsutvikling for bøndene i nord på linje med resten av samfunnet.
 • Bidra til gode investeringsordninger og økte rammer til utbygging
 • Ta initiativ til og legge til rette for mer samarbeid mellom landbruket og reiselivsnæringen
 • Prioritere kompetansehevende tiltak innen landbruk og hagebruk
 • Bidra til forskning og utvikling (FOU) av nye fôrsammensetninger basert på lokalt råstoff
 • Påvirke sentrale myndigheter til å gjennomgå gjeldene soneinndelinger for støtteordninger for hele regionen

 

Fremskrittspartiet

Ingen landbrukspolitiske standpunkt

 

Høyre

 • Stimulere til lokal matvareproduksjon og småskala tilleggsnæringer i landbruket
 • Bidra til produktutvikling innafor landbruket
 • Sikre muligheten til etter- og videreutdanning for fylkets bønder og andre matprodusenter

 

Kristelig folkeparti

 • Sikre bønder stabile og forutsigbare rammevilkår, og mulighet for samme inntektsutvikling som andre yrkesgrupper.
 • Aktive bønder må sikres tilstrekkelig areal til grasproduksjon.
 • Styrke arbeidet med rekruttering til landbruksnæringa, bl.a. ved å satse på trainee-ordningen, bevare og utvikle skolene med grønn linje, Tana vgs og Senja vgs Gibostad, til å bli mer attraktive.
 • Fagutdanning som kvalifiserer til god kompetanse innen landbruksvirksomhet/næring og som tilfredsstiller de teknologiske kravene i næringa.
 • Fylkeskommunen bidrar til at ”Grønn omsorg” inngår i det offentlige behandlingstilbudet for mennesker med behov for rehabilitering.
 • En lokal forvaltning av rovdyrpolitikken, som bedre ivaretar beiterett, utnytting av utmarksressurser og reindriftens behov.
 • Overvåke rovdyrbestanden bedre, slik at en raskt og effektivt kan ta ut skadedyr og begrense mengden rovdyr.
 • Verne matjord gjennom en regional plan mot nedbygging for å sikre fremtidige generasjoner.
 • Legge til rette for at turisme, jakt, fiske og lokal videreforedling av stedegne produkter kan bidra til bedre lønnsomhet i landbruket.
 • Rein- og sauedriften får rettferdige erstatningsordninger for rovdyrtap.
 • Legge til rette for at turisme, jakt, fiske og lokal videreforedling av stedegne produkter kan bidra til bedre lønnsomhet i landbruket og reindriften.
 • Legge til rette for en økt satsing på bioenergi.
 • Stimulere til aktivt eierskap i skogbruket, og føre en skogbrukspolitikk som gir bedreutnyttelse av skogen, også som biomasse til energiformål.
 • Det offentlige stimulerer til økt bruk av trevirke i bygninger.
 • Videreføre Treprogrammet i Innovasjon Norge som stimulerer til innovasjon og nyskaping knyttet til bruk av trevirke.
 • Legge til rette for økt produksjon av trevirke og andre produkter av tre.
 • Bærekraftig ressursforvaltning av skogen.

 

Liberalistene

Ingen landbrukspolitiske standpunkt

 

Miljøpartiet De Grønne

 • Praktisere et strengt jordvern og vern av beiteland.
 • Rehabilitere historisk jordbruksareal, myrer, våtmarksområder og elver.
 • Ta vare på myr og våtmarksområder, som i tillegg til sitt artsmangfold også er lager for store mengder klimagasser.
 • Øke den reelle selvforsyningsgraden og begrense bruken av importert kraftfôr.
 • Jobbe for et landbruk som gir lavere klimagassutslipp og drives etter gode økologiske prinsipper.
 • Sikre at skogvirke i vår region i større grad verdsettes og forvaltes som karbonbinder.
 • Jobbe for skogvern av minst 10 % av skogsarealene i vårt fylke, i tråd med nasjonale målsettinger. Bidra til at landbruket drives på en måte som tar hensyn til mikroorganismer og pollinerende insekter.
 • Arbeide for andelslandbruk, småskalaprodusenter og gode omsetningsmuligheter for landbruks- og utmarksprodukter, som Bondens marked i alle kommuner i Troms og Finnmark.
 • Sikre plass til rovdyr i norsk natur gjennom praktisk og økonomisk støtte til konfliktdempende og forebyggende tiltak opp mot beitenæringene, slik at fellingstillatelser blir siste utvei.
 • Tilrettelegge for mobile slakterier.
 • Være restriktive til bruk av kjøretøyer på barmark og i våtmarksområder.
 • Støtte utviklingen av lokal og bynær matproduksjon.
 • Satse på videreutvikling og markedsføring av våre unike arktiske vekster og produkter.
 • Fremme mer lokal matauk, og støtte opplæring i høsting og konservering i samarbeid med bærere av tradisjonell kunnskap.

 

Nordkalottfolket

 • Vi vil utvikle landbruket til å stå rustet til å møte de klimaendringene som kommer. Mer dyr på beite gir sterkere bønder og robuste kulturlandskap.
 • Vi skal ha egen utmarkspolitikk og avdeling for utmarksbruk på Fylkestinget, som heier frem befolkningens utmarksbruk og utmarksnæringer.
 • 500 nye arbeidsplasser i utmarka, basert på fornybare ressurser som bær, planter og fisk.
 • Støtteordninger i landbruk må styres mot endringer som gir mer miljøvennlig og bærekraftig drift.

 

Partiet De Kristne

 • Opprettholde tilskuddsordninger som stimulerer til matproduksjon
  Øke bondens muligheter til å selge produktene sine på det frie markedet
  Opprette regionale beredskapslagre av korn
 • Ha et tollvern for å sikre inntekts- og avsetningsmuligheter i landbruket
 • Ha et forbedret og styrket jordvern som ivaretar dyrket mark, eksempelvis ved at man flytter matjord ved nedleggelse av produksjon på aktuelle områder
 • Opprette en statlig fondsordning til nyinvesteringer
 • Sette strenge og ufravikelige krav til dyrevelferd til alle som holder dyr i næring
 • Gradvis avvikle alle subsidier til pelsdyrnæringen
 • Gjeninnføre skattefri gevinst ved salg av fast eiendom etter 10 år
 • Fjerne lover som hindrer at tomme driftsbygninger kan utnyttes til andre formål
 • At jord som eksproprieres skal verdsettes likt uansett formål
 • Si nei til genmanipulert mat- og fôrvarer
 • Fjerne merverdiavgiften på frukt og grønt
 • Opprettholde linjer ved landbruksskoler som legger vekt på praktisk opplæring
 • Fjerne unødvendige krav og skjemavelde
 • Sette husdyrhold foran vern av rovdyr

 

Rødt

 • Fagkompetansen på jordbruk og reindrift i fylket og kommunene må styrkes.
 • Jordvernet må styrkes, og matjord må vernes.
 • Sentraliseringen av offentlige funksjoner (skole, barnehage, post og butikker) som gjør det vanskelig å bo og drive næring ute i distriktet må stanses.
 • Det må legges til rette for næringslivsaktivitet som er fornybar og bærekraftig, og som skaper gode lokalsamfunn.
 • Det må stilles miljø- og bærekraftskrav i all næringsvirksomhet, også oljevirksomhet og gruvedrift.

 

Senterpartiet

 • Den norske jordbruksmodellen, der de 4 grunnpilarene jordbruksavtale, 
  markedsregulering, sterkt importvern og særskilte lover for jordbruksproduksjon og jordbrukseiendommer ikke svekkes.  
 • Legge til rette for videre satsing innen arktisk landbruk.
 • Bidra til utvikling med til kortreist mat, med basis  i lokale råvarer og småskala mat, samt fokusere på utfordringer i forbindelse med 
  distribusjon av nisjeprodukter. 
 • Legge forholdene til rette for både heltidsjordbruk og jordbruk i kombinasjon med annen virksomhet. 
 • Arbeide for å opprettholde en selveiende bondestand ved en skjerpet 
  praktisering av bo‐ og driveplikten. 
 • Arbeide for at langsiktige leieavtaler på jordarealer kan oppnås. 
 • Det totale ressursgrunnlaget hos den enkelte må ligge til grunn ved 
  planlegging og utbygging. 
 • Opprettholde kulturlandskapet og synliggjøre verdien av det, spesielt i forhold 
  til utvikling av reiselivet. 
 • Satse terkere på landbruksforskning i landsdelen, særlig innen planteforedling. 
 • Bidra til styrking og videreutvikling av næringsmiddelindustrien. 
 • Sikre at jordbruket gis muligheter til innovasjon gjennom å styrke støtte til 
  produktutvikling, nyskaping,  merkevarebygging og FoU i regionen.     
 • Utvikle gode støtteordninger for investeringer og planlegging av  av landbruksbygg og generasjonsskifte, gjennom å gi støtte til modernisering  og investering i jordbruket til unge bønder. 
 • Satse på utvikling av skogen og arktisk tre som mulighet for verdiskaping. 
  Stimulere til større avvirkning av hogstmoden skog i fylket, samt å øke  innsatsen for kultiveringsarbeid i skogen innen rammen for en  bærekraftig utvikling.  
 • Arbeide for økt av bruk og foredling av lokale skogprodukter, både til 
  tradisjonell trelast, energi fra skog,  samt nye bruksområder. 
 • Styrke samarbeidet mellom landbruksnæringa og de videregående skolene 
  med naturbrukslinje. 
 • Arktisk landbruk blir styrket som studium ved Norges arktiske universitet. 
 • Tilrettelegge for bedre infrastruktur for slakting av rein og bufe. 
 • Hindre tap av beiterett i utmark som følge av rovviltpolitikken. 
 • Aktivt jobbe for at bestandsmålene for fredet rovvilt i regionen er på et nivå 
  som gjør aktivt beitebruk  mulig, dermed og sikre effektivt uttak av rovdyr 
 • Innføre vernestopp i fylkestingsperioden av natur og  friluftsområder  i landsdelen.

 

Sosialistisk Venstreparti

 • Landbruket i Troms og Finnmark har veldig ulike forutsetninger sammenlignet med landbruket lenger sør i landet. Nasjonale ordninger for å stimulere til drift og produksjon faller ofte utenfor. Landbruket må være tilpasset det arktiske miljøet vi bor i, og både tilskudd og utdanning må være tilpasset vårt miljø. Vi må stoppe den sentraliserende landbrukspolitikken, og reversere de negative følgene av den.
  De naturgitte fordelene vi har rundt om i landet må utnyttes bedre! SV vil sikre levedyktighet for beitenæringen med sau, geit og reindrift kombinert med et eksistensgrunnlag for rovdyrbestanden. SV vil ha målretta virkemidler for bedre beitebruk. Å utnytte det lokale ressursgrunnlaget i jord, skog og utmark best mulig ut fra hensynet til miljø, økologi og langsiktig ressursforvaltning, er en forutsetning for et desentralisert bosettingsmønster. SV vil ha et bærekraftig landbruk, bygget på økologiske prinsipper! SV vil holde den dyrkbare jorda i hevd! SV vil stimulere til lokal matproduksjon og økt sjølforsyning. Bedre jordvern og jordbearbeiding. 
  SV vil sikre en god inntektsutvikling innen landbruk!

 

Venstre

 • Innenfor naturbruk vil Venstre ha grønt og blått utdanningstilbud i både Troms og Finnmark. Innenfor landbruk (grønn linje) og havbruk (blå linje) vil vi ha utdanningstilbud både i Tana og Senja. Vi vil søke om statlig støtte til arktisk landbruksutdanning og en fagskole for arktisk landbruk.
 • Primærnæringene står sterkt i Troms og Finnmark, og etterspørselen er økende etter produkter fra duodji og kvalitetsmat fra reindrift, arktisk landbruk og fiskeri. Også skogbruk har et vekstpotensial. Det må satses på disse næringene slik at det i størst mulig grad skapes jobber lokalt. Næringene må være bærekraftige og stimulere til produksjon på lokale ressurser og i størst mulig grad være uavhengig av importert kraftfor og import og langtransport av grovfor. Det er da nødvendig å tilrettelegge for både små og mellomstore bruk og øke kompetansen i næringa.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as