Vestfold Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Audun Tvedten valgt til ny leder på årsmøtet i Vestfold Bonde- og Småbrukarlag

Audun Tvedten Foto: Bergljot Styrvold

Audun Tvedten valgt til ny leder på årsmøtet i Vestfold Bonde- og Småbrukarlag på Stokke Bygdetun 9. mars etter Ole Christian Torkildsen som hadde frasagt seg gjenvalg. 

I en uttalelse vedtok årsmøtet at regjeringas framlagte forslag til Stortingsmelding om jordbrukspolitikken er et massivt angrep på grunnleggende virkemidler i norsk landbrukspolitikk. 

Vestfold Bonde- og Småbrukarlag har på sitt årsmøte vedtatt i en uttalelse at regjeringas framlagte forslag til Stortingsmelding om jordbrukspolitikken er et massivt angrep på grunnleggende virkemidler i norsk landbrukspolitikk. Summen av forslag i stortingsmeldinga vil bringe jordbruket i klart feil retning og føre til sentralisering og lavere matproduksjon på norske ressurser.  I meldinga foreslås en rekke avviklings- og endringsforslag som er begrunnet med forenkling. Vestfold Bonde- og Småbrukarlag oppfordrer KrF, Venstre og opposisjonspartiene om å danne et flertall slik at de liberaliseringsreformene som er foreslått ikke blir gjennomført. Vestfold Bonde- og Småbrukarlag mener at det må legges til rette for en variert bruksstruktur over hele landet som gir forutsigbare inntektsmuligheter for alle bruksstørrelser. Foreslåtte endringer i meldinga om endringer i markedsreguleringsordninger og velferdsordninger må avvises. 

Politisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Arne Lofthus orienterte årsmøtet grundig om regjeringa Solbergs forslag til Stortingsmelding om jordbrukspolitikken. Videre orienterte han om det arbeidet som nå gjøres sentralt i Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å påvirke stortingspolitikerne.  Hovedformålet med meldinga er kostnadseffektiv produksjon, det vil si lavest mulig kostnad pr. produsert enhet. Dette er ikke forenlig med et bærekraftig og miljøvennlig jordbruk som Norsk Bonde- og Småbrukarlag arbeider for.  Etter de store endringene i jordbruksoppgjøret i 2014 ser en at verdiskapinga flyttes fra en landsdel til en annen landsdel, det vil si at jordbruksproduksjonen flyttes til de beste strøk av landet. Dette går på bekostning av distriktsjordbruket.

Årsmøtet i Vestfold Bonde- og Småbrukarlag var samlet på Stokke Bygdetun 9. mars. Audun Tvedten fra Tjølling ble valgt som ny leder etter Ole Christian Torkildsen fra Stokke som hadde frasagt seg gjenvalg. Elin Hotvedt fra Andebu og Ole Martin Gulliksrud fra Sande ble valgt som nye styremedlemmer. Gjenstående i styret er Ove Smitt fra Kvelde og Charlotte Sanhueza fra Andebu.  

/share/mime/48/pdf.png Uttalelse Stortingsmelding om jordbrukspolitikken
(uttalelse-stortingsmelding-om-jordbrukspolitikken.pdf, 105kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as