Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Siste nytt

Fylkesårsmøte

Velkommen til Fylkesårsmøte

9.-10. Mars

Hotell Victoria, Stavanger

Ta kontakt med fylkessekretær for påmelding

Mail: vivian.hugleb@gmail.com Tlf: 932 30 101


Skal vi dyrle lett-tilgjengelig myr, og i stede avlyse noen flyreiser?

– Skal vi dyrke lett-tilgjengelig myr, og i stedet avlyse noen flyreiser? 

De tre nordnorske bonde- og småbrukarlagene har skrevet åpent brev til stortingspolitikerne.

REAGERER: Bonde- og småbrukarlagene i Nord-Norge reagerer på forslag som vil redusere muligheten for nydyrking av myr. Illustrasjonsfoto: Halvard Alvik / NTB scanpix  

Meninger 

Publisert: 04 januar 2019 12:00 Sist oppdatert: 04 januar 2019 12:18 

Regjeringa fremmer nå en lovproposisjon for Stortinget, som reduserer muligheten for nydyrking av myr. Bonde- og Småbrukarlagene i Nord-Norge etterlyser en grundig konsekvensanalyse av effektene på målet om framtidig økt matproduksjon, nærings- og klimaregnskap for enkeltbruk og regioner, og matberedskap for landet som helhet. 

Vi krever at det holdes en høy miljøprofil ved myrdyrking, og at det gjennomføres forskning på avbøtende tiltak mot gassutslipp. Vi krever også finansiering av ekstrakostnadene ved myrdyrking der klimaregnskapet viser at det er nødvendig. 

God agronomi i all landbruksjord må være et mål. Hovedmotivet for de foreslåtte dyrkingsforbudene er utslipp av klimagasser fra omdanningsprosessen av myr, skade på følsomme økosystemer og forringelse av habitater for truede arter. I Bonde- og Småbrukarlaget er vi opptatt av alle verdiene i naturen, og villige til å ivareta viktige samfunnsinteresser. Endringer i temperatur vil endre utslipp fra myr, uavhengig av om den blir brukt til matdyrking eller blir vernet. 

God agronomi binder betydelige mengder CO2. Det er derfor viktig med forskning og kunnskapsbygging på gårdsnivå. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har tidligere krevd en grundigere gjennomgang av konsekvensene. Den globale situasjonen når det gjelder miljøutfordringer, befolkningsvekst og matmangel, både akutt og langsiktig, er blitt tydeligere. Ifølge FNs klimapanel vil klimaendringene hindre veksten i matproduksjonen i å følge utviklingen i folketallet. I Norge vil vi kunne oppleve en økning på mellom 30 og 60 vekstdøgn i ulike deler av landet, noe som vil gi mulighet til økning av matproduksjon. Dette forutsetter at nye arealer tas i bruk.  

I Nord-Norge har vi som mål å ta ansvar for vår andel av økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten i Norge. Bonde- og Småbrukarlagene i landsdelen har vilje til at norsk mat på norske ressurser skal økes mer enn det. Matjord er en ikke-fornybar ressurs. Når dyrka og dyrkbar jord bygges ned for å lage et klimaeffektivt samfunn, må arealet erstattes. Dette er det en nasjonal oppgave å løse. For å nå vedtatte mål om økt matproduksjon, øke selvforsyningsgraden og ivareta vårt ansvar i den globale matproduksjonen, må alle tilgjengelige jordressurser tas i bruk. 

Derfor kan vi ikke utelukke myrdyrking i fremtiden. Andelen myr av totalt dyrkbart areal er stedvis stor. For flere kommuner vil et dyrkingsforbud ha dramatiske konsekvenser for jordbruket. For enkelte gårdbrukere vil løsningen bli å kjøre mer og lengre med traktor. Heller ikke det er god klimapolitikk.  

Usikkerheten om omfang og klimaeffekt ved dyrking av myr er stor. Som gårdbrukere trenger vi et faglig grunnlag. Vi skal løse klimautfordringer på hver enkelt gård. Det betyr at vi skal dyrke mat på norske ressurser, vi skal ivareta matvareberedskap, biologisk mangfold og kulturlandskap, beitemark, skog og myrer i bygdene der vi bor. 

Da trenger vi å sette myrdyrking og CO2-utslipp inn i en større sammenheng. Kanskje spørsmålet blir om vi skal dyrke lett-tilgjengelig myr, og i stedet avlyse noen flyreiser?

Med hilsen  

Astrid T. Olsen, Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Birger B. Bull, Troms Bonde- og Småbrukarlag

Jon Nikolaisen, Finnmark Bonde- og Småb

Blåmandag på ein fredag

 

Ny regjeringsplattform:

 

BLÅMANDAG PÅ EIN FREDAG

 

Først må vi gratulere Erna Solberg med den nye regjeringa.

Men i jordbruket er vi svært skuffa over resultatet, spesielt på to områder: 

Forbod mot pelsdyrhald og nydyrking av myr. 

Landbruket har blitt ein salderingspost for å få kabalen til å gå opp.

 

At forbodet mot pelsdyrhald fortsett står ved lag, er skuffande. Sett i eit samfunnsperspektiv er dette skremmande og utarmande for dei det gjeld. For norsk landbruk vil det bety lågare prisar på slakt, fordi vi gjennom pelsdyrnæringa har kunne selje slakteriavfallet til pelsdyrfòr.

For dei som har satsa store pengar på pelsdyr, er det ruin av livsgrunnlaget.

 

Så er det det meiningslause forbodet mot nydyrking av myr. Dette vert sett opp imot CO2- utslepp, noko som det ikkje finns vitskapelege argument for. At forbodet berre gjeld der ein skal dyrke mat, synar at her vert ulempene kasta over på den svake part. 

 

Korleis skal dette store inngrepet i eigedomsrettenkompenserast?


Vi inviterer til inspirasjonsmøte med framtidsbonden Stein Brubæk!

Han er kjend for sitt store engasjement for best mogleg bruk av landbruket og bygdene sine ressursar.

Stein driv garden og gardsysteriet Brubekken ved Sunndalsfjorden i Møre og Romsdal. Her produserer dei ost, smør og rømme av mjølk frå 8 mjølkekyr og 30 geiter. Seterdrift har dei og. I tillegg foredlar dei kjøt av eigne dyr og driv eit bakeri.

 

Målgruppa for møta er først og fremst bønder som tenkjer på eller har planar om å foredle produkt frå garden, men møta kan og vere nyttig for rådgivarar og andre landbruksinteresserte. 

 

Møteserien går over heile fylket, nokre møte er på dagtid, andre på kveldstid.

 

Her kan du høyre og snakke med Stein Brubæk:

18. februar kl 11:00 - 14:00 Laksebørsen, Bjerkreim sentrum

18. februar kl 19:00 - 22:00 Heskestad samfunnshus, Ualand
19. februar kl 12:00 - 15:00 Nesflaten, Øvre Suldal
19. februar kl 19:00 - 22:00 LMT, Garaneset, Sand
20. februar kl 19:00 - 22:00 Høiland gard, Årdal
21. februar kl 19:00 - 22:00 Nesheimstunet, Nedre Vats 

 

For meir informasjon, kontakt astrid.brommeland@suldal.kommune.no , 957 48 637.

Inspirasjonsmøta er gratis! Hjarteleg velkomne!

Arrangørar er Bedriftsutvikling i ytre Ryfylke, Bygdeutvikling i indre Ryfylke, Lund næringsutvikling, Bjerkreim kommune, Vindafjord kommune, Utvalde kulturlandskap Suldal og Fylkesmannen i Rogaland.

Litt lørdagskos fra leder Nils Melbø

Siste nytt fra regjeringsforhandlingene:


Venstre forlanger forbud mot vedhogst.

Dette kravet kom nå rett etter nyttår, i regjeringsforhandlingene, som nå pågår.
Jeløya-forhandlingene gav Venstre blod på tann, etter at de fikk forbudet mot pelsdyroppdrett i Norge vedtatt, stikk i strid med tidligere flertallsvedtak i Stortinget. Forslaget får også støtte fra Live Karlsrud, leder i NOAH, som sier at bjørketrær og er levende vesener, og må ha vernestatus på lik linje med ulv. Dette er i tråd med de erfaringer RBS har gjort blant sikre kilder i hovedstaden.

I en kommentar sier Erna Solberg, at dette er noe Høyre også vil vurdere, og som det trolig er støtte for i partiet, men hun understreker at det ikke er klarert med stortingsgruppen ennå. Derimot er Siv Jensen skeptisk, fordi hun hadde planlagt en avgiftsøkning på motorsagbensin og en liten forsiktig justering av avgiften på motorsagolje. Kjell Ingolf Ropstad fra Krf, sier i en kommentar, at dette må legges i «Vår Herres» hender.

Derimot får Venstres innspill støtte fra MDG, som sier at dette er noe de ikke turde foreslå selv, men støtter Venstre helhjertet og ønsker dem lykke til.
Arbeiderpartiets leder, Jonas Gard Støre, som i nyttårshelgen var på studietur i Brussel, sier han ikke har noen spesiell mening om dette, men vil sjekke ut saken i henhold til de gjeldende regler I EU. Derimot er Bjørnar Moxnes krystallklar. «Dette må bli et klart mistillitsvotum mot regjeringen».

Som ventet sier Senterpartiet: «Sag i vei», mens SV`s talsperson Torgeir Knag Fylkesnes, ikke har rukket å få tak i Erik Solheim, som etter sigende er på et fly mellom Seattle og Hamburg.

Derimot har det lykkes RBS å komme i kontakt med lederen i Norsk Bondelag, Lars Petter Bartnes, som er delvis imot forsalget. Dette fordi det ikke er unntak for bønder med gårder over 400 dekar. «Disse må fortsatt kunne hogge ved» sier han. Egentlig ville han gå med på en forbudsgrense på 100 da, men har innsett at Norsk Bonde- og Småbrukarlag da vil skape trøbbel.

Helt til slutt har det kommet inn kommentarer fra Sven Arild Lie og Per Olaf Lundteigen, som begge mener at dersom kraftforprisen hadde blitt dobla, hadde ikke Venstre foreslått dette.

Hvilken skjebne forbudet mot vedhogst vil få, er nå høyst usikkert. Men, vi anbefaler alle våre medlemmer å følge godt med. Nils Melbøe oppfordrer alle medlemmer i Bonde- og småbrukarlaget til å hogge mest mulig ved i 2019 og ønsker med dette alle et godt nytt år.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as