Erna Solbergs politikk forurenser mer enn norske kyr

Statsministerens prompe-utspill begynner i helt feil ende, både på kua og i klimapolitikken. Det er en illeluktende avsporing.
I onsdagens VG kan vi lese statsministeren si at norske kyr promper for mye. Det er uklart hvordan regjeringen planlegger å ta tak i problemet, men det fremgår tydelig at norske bønder – og dyrene – må få unngjelde.

Erna Solbergs politikk forurenser mer enn norske kyr - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har flyttet

Sekretæriatet befinner seg nå i de ny lokalene.

Adressen er: Akersgata 41, 0158 OSLO

Nytt telefonnummer:     22 00 59 10


Norsk Bonde- og Småbrukarlag har flyttet - les hele saken


Merete Furubergs landsmøtetale

I sin åpningstale til et rekordstort landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag poengterte leder Ann Merete Furuberg at organisasjonen for tredje år på rad har hatt en økning i medlemstallet, noe som inspirerer til økt innsats og spissing av egen politikk i det neste arbeidsåret. Norsk og Bonde- og Småbrukarlag skal være en garantist for en tydelig opposisjonspolitikk imot det liberalistiske eksperimentet som denne regjeringen ønsker å gjennomføre, sa Furuberg.

SE HELE TALEN PÅ VIDEO HER:

Fagskoleutdanninger og tilbud innen landbruk

Landbruket i Norge står overfor store utfordringer i de kommende årene der økt etterspørsel etter lokalt produserte matvarer, usikker klimatisk utvikling og økte krav til effektivisering innen bærekraftige rammer, vil være sentrale områder i tiden framover. Det blir derfor avgjørende viktig å rekruttere, utdanne og beholde dyktige fagfolk som ser de gode løsningene basert på et bærekraftig og landbruksfaglig fundament. Kunnskap i agronomi og driftsledelse er avgjørende både for rådgivere innen næringen og for bonden.

Fagskoleutdanninger og tilbud innen landbruk - les hele saken

Kari Bay Haugen utnevnt til æresmedlem i NBS

Kari Bay Haugen mottok prisen for sin enestående måte å skildre den norske bonden og småbrukerens hverdag og virke i Landbrukshalvtimen og Naturens verden på NRK radio. I tillegg har hun stilt seg til disposisjon for organisasjonen med hjelp på ulike måter.

Norsk Mat- og kulturpris 2015

Årets prisvinnarar er Kjersti og Per Idar Vingebakken, Skreia Østre-Toten. Prisen er på kr. 100.000,-.

Med utgangspunkt i eit nedlagt bureisingsbruk har prisvinnarane bygd opp ei omfangsrik og mangfaldig drift der både maten- og kulturen har sin plass idag.
Steg for steg har dei utvikla garden med eit allsidig husdyrhald, i dag med mjølkekyr, ammekyr, sau og lama.

Norsk Mat- og kulturpris 2015 - les hele saken

Oppheving av priskontrollen i Konsesjonsloven

Høring i Stortingets Næringskomite vedr prop.124 L (2013-14) om å oppheve § 9 første ledd nr. 1 i konsesjonsloven.

Landbruks- og matdepartementet skriver at hovedformålet med lovendringen er at det ved konsesjonsvurderingen knyttet til erverv av landbrukseiendommer ikke lenger skal legges vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.

Regjeringens begrunnelse for lovendringsforslaget er at det i dag legges alt for få landbrukseiendommer ut for salg på det frie markedet og at dette hemmer utviklingen av et såkalt «livskraftig og dynamisk landbruk» og at en fjerning av kravet om å vurdere prisen ved behandling av konsesjonssøknader vil endre på dette.

NBS sin grunnholdning til forslaget

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uenig i regjeringens tilnærming til dette forholdet og mener at forslaget fra regjeringen ikke bør gjennomføres.

Oppheving av priskontrollen i Konsesjonsloven - les hele saken

Avtale om redusert matsvinn

Myndighetene og matbransjen har undertegnet en intensjonsavtale om reduksjon av matsvinn. Hele bransjen er med på samarbeidet, fra primærnæring til forbrukerleddet.

Avtale om redusert matsvinn - les hele saken

Forholdstallene for melkekvoter er fastsatt

Landbruks- og matdepartementet har gjennomført kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,00 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,97 for kvoteåret 2016.

 

Forholdstallene for melkekvoter er fastsatt - les hele saken

Mulige konsekvenser av ulike framtidige handelsavtaler

Innlegg på Landsmøtet 7. November

v/ Helene Bank, rådgiver i Aksjon for velferdsstaten

Mulige konsekvenser av ulike framtidige handelsavtaler - les hele saken

Merete Furuberg gjenvalgt som leder

Merete Furuberg ble gjenvalgt som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag under valget på Landsmøtet.

Merete Furuberg gjenvalgt som leder - les hele saken

Merete Furubergs landsmøtetale

I sin åpningstale til et rekordstort landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag poengterte leder Ann Merete Furuberg at organisasjonen for tredje år på rad har hatt en økning i medlemstallet, noe som inspirerer til økt innsats og spissing av egen politikk i det neste arbeidsåret. Norsk og Bonde- og Småbrukarlag skal være en garantist for en tydelig opposisjonspolitikk imot det liberalistiske eksperimentet som denne regjeringen ønsker å gjennomføre, sa Furuberg.

Merete Furubergs landsmøtetale - les hele saken

Garden som ressurs - marknaden som mål

Høring i Stortingets Næringskomite vedr Stortingsmelding 31 (2014-15)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag fokuserer særlig på tre områder; Lokal mat og drikke, landbruk –og utmarkbasert reiseliv og Inn på Tunet. Småskala bioenergi er også interessant og må kombineres med solenergi.

Årsaken til at Norsk Bonde- og Småbrukarlag i februar 2000 foreslo et Verdiskapingsprogram for mat var følgende ekjennelse. "Utfordringene landbruket står ovenfor kan ikke løses gjennom ensidig fokus på større volum og høyere pris på produktene. Økte overføringer over statsbudsjettet alene kan heller ikke løse de utfordringer jordbruket står ovenfor. Verdiskaping og inntekt må komme gjennom nye måter å vitalisere gårdens ressurser."

Garden som ressurs - marknaden som mål - les hele saken

Bli medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag!

Medlemsfordeler:

1. De som melder seg inn etter 1. Juni betaler halv kontingent.

2.