Trist at Nortura ikke fant en løsning for Otta-anlegget

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å legge ned anlegget på Otta!

Landsmøtet i NBS 2019 vedtok uttalelse vedrørende Otta-anlegget den 10. november:

Landsmøtet mener at strukturrasjonalisering og sentralisering ikke er svaret på de utfordringene som styret i Nortura har per dags dato.

Trist at Nortura ikke fant en løsning for Otta-anlegget - les hele saken


Jordhelse – kom og få siste nytt

Landbrukets Økologikongress setter søkelys på jordhelse.

21. januar vil landbruksministeren og Bondelagslederen åpne kongressen, før den internasjonale jordeksperten Joel Williams vil belyse temaet, som alle seriøse bønder er opptatt av.

https://www.agropub.no/nyheter/jordhelse-kom-og-fa-siste-nytt

Her kan du melde deg på til Øko2020

Jordhelse – kom og få siste nytt - les hele saken

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG KREV RETTVIS ERSTATNING BASERT PÅ REELLE GARDSTAKSTAR!

Etter at kompensasjonsordninga til pelsdyrbøndene har vorte sterkt kritisert, kom regjeringa denne veka med eit nytt framlegg der dei har to alternativ til kompensasjon. I det nye framlegget reknar ein med ei utbetaling på 800-850 millionar, medan den reelle kostnaden med å dekke tap for pelsdyrbøndene er rekna til 2 milliardar.

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG KREV RETTVIS ERSTATNING BASERT PÅ REELLE GARDSTAKSTAR! - les hele saken


Assisterende generalsekretær

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter

Assisterende generalsekretær

i 100 prosent stilling ved vårt hovedkontor i Akersgt. 41 i Oslo fra mars 2020.

Assisterende generalsekretær vil ha en viktig rolle i den daglige driften av organisasjonen. Dette innebærer bl.a. deltakelse i de årlige jordbruksforhandlingene samt andre landbrukspolitiske spørsmål, mediekontakt, utmarksforvaltning, organisasjonsarbeid mv.

Les om ønskelige kvalifikasjoner:

Assisterende generalsekretær - les hele saken

Markedshagekurs med Jonas Ringqvist!

Kurset gir en grundig innføring i Markedshagemetoden. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag inviterer alle som er interessert i småskala grønt til kurs med Jonas Ringqvist.

Ledige plasser på dagskurs.

For påmelding trykk HER

Markedshagekurs med Jonas Ringqvist! - les hele saken

Rettvis erstatning for pelsdyrnæringa!

Rettvis erstatning for pelsdyrnæringa!

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krev rettvis erstatning basert på ordentlege gardstakstar.

Grunnleggjande verdiar som eigedomsvernet, europeisk menneskerettskonvensjon og norsk Grunnlov vert brotne slik kompensasjonsordninga for forbodet mot pelsdyrhald vert handsama frå regjeringa Solberg. Forskriftutkastet frå regjeringa er frå lovkyndige personar sagt å vera mangelfull og lovstridig med omsyn til saklege kriterium, til regelutforming, til likehandsaming og til vilkårleg handsaming av personar med ellers nokså like situasjonar på pelsdyrbruket sitt.

Dei økonomiske tapa for pelsdyrbønder kan bli svært høge dersom bokført verdi vert lagt til grunn ved utmålinga av erstatning. Folk som har investert mykje, og arbeidd hardt for ein akseptabel leveveg kan risikera å bli gjeldsslavar for resten av livet fordi Stortinget vedtok avvikling av pelsdyrnæringa.

Dette kan umogeleg ha vore Stortinget sin intensjon ved avviklingsvedtaket.

Regjeringa Solberg, ved landbruks- og matminister Bollestad sitt forskriftsutkast om kompensasjonsordninga opnar opp for vilkårleg handsaming, og Stortinget risikerer å bli medansvarlege i eit katastrofalt resultat for mange innan pelsdyrnæringa.

Personar med lang røynsle frå advokatpraksis og som dommar i rettsvesenet seier regjeringa og Stortinget ikkje har anna val enn å snu i synet på at bokført verdi skal liggja til grunn i kompensasjonsordninga.

Landbrukets Økologikongress Øko 2020 21.-22. januar 2020

Øko 2020 - møteplass for økologisk produksjon

Sted: X Meeting Point, Hellerudsletta

Øko 2020 er en møteplass for produsenter, forskere, rådgivere, studenter, markedsaktører og andre. Programmet er lagt opp slik at det skal passe for alle uavhengig av om de driver økologisk eller ikke.

Landbrukets Økologikongress Øko 2020 21.-22. januar 2020 - les hele saken

Mentorordningen i jordbruket

Mentorordninga innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som en diskusjonspartner i drifta gjennom et helt år

Mentorordningen i jordbruket - les hele saken

Kvotedrøftingene

I dagens drøftinger mellom Staten og jordbrukets organisasjoner ble forholdstallet for disponibel kvote kumelk fastsatt til 0,96 og forholdstallet for disponibel kvote geitmelk fastsatt til 0,94 for kvoteåret 2020.

Kvotedrøftingene - les hele saken

Vinner av fotokonkurransen #spislokalt2019

Takk for alle bildebidrag til fotokonkurransen #spislokalt2019

Det er gledelig å se det store engasjementet omkring lokalmat i hele Norge. Vi ha fått inn mange fine bidrag.Vi jobber hver dag for at det skal lønne seg å produsere mat basert på lokale ressurser i Norge. Matbevisste forbrukere som dere spiller en viktig rolle i utviklingen av vår matkultur.

Vinnere er tatt av Alice Eisele med grønnsaker fra andelslandbruk i Rogaland.  

Vinner av fotokonkurransen #spislokalt2019 - les hele saken

Bevar slakteriet på Otta

Landsmøtet i NBS 2019 går imot nedlegging av Nortura sitt slakterianlegg på Otta

Landsmøte mener at strukturrasjonalisering og sentralisering ikke er svaret på de utfordringene som styret i Nortura har per dags dato.

Landsmøte og Norsk bonde- og småbrukarlag stiller seg undrende til at styret i Nortura planlegger å legge ned slakteriet på Otta som går med økonomisk overskudd. Landsmøte i NBS mener at nedleggelse av Nortura Otta vil føre til dramatisk svekkelse av distriktslandbruket i Gudbrandsdalen.

Nortura Otta som i dag har 80 viktige arbeidsplasser i et av landets mest konsentrerte husdyrområde bidrar til viktig rekruttering og sysselsetting i landbruket. Nedleggelse av en så stor arbeidsplass vil få store ringvirkninger for lokalsamfunnet samt dyrevelferden ved lengre transport.

Landsmøte og NBS mener at styret i Nortura må se på hva fremtidig nedleggelse av dagens slakterier vil medføre av negative konsekvenser i et bærekraftig perspektiv.

Hele lokalsamfunn står opp for anleggene sine, men matvarekjedene som skal selge maten vår - hva gjør de?

Storsamfunnet forventer at landbruket tar klima- og miljøhensynet på alvor! Utnyttelse av gras- og beiteressursene, korte transportavstander og god dyrevelferd er de viktigste argumentene mot nedleggelse av slakterier!


Kjersti Hoff enstemmmig gjenvalgt som leder

Kjersti Hoff ble enstemmig gjenvalgt som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag på landsmøtets avslutningsdag 10. november. Som politisk nestleder ble valgt Eli Berge Ness og organisatorisk nestleder Kathrine Kinn.

Kjersti Hoff enstemmmig gjenvalgt som leder - les hele saken

Landsmøtetalen til Kjersti Hoff

Statssekretær, landsmøteutsendinger!
Gode landsmøte, gode medlemmer og gode gjester!
Velkommen til Landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag!
Ja, dette er stort, stå her, se på dere, ha den tillitten og være lederen i Norsk Bonde og Småbrukarlag!
«Vi er en liten organisasjon, men jammen er vi de tøffeste bønda».

Landsmøtetalen til Kjersti Hoff - les hele saken

FN-fråsegna om rettane til bønder og andre arbeidsfolk i bygder

På mange måtar er landbruk og fiske globalt. Så å seie alle land importerer ein del av dei fôrvarene, dyre- og plantemedisinane og reiskapane dei bruker og landbruksmatvarene og fisken dei et. Mange land eksporterer også noko av sin produksjon av mat og landbrukstilknytte varer. Om prisen til dømes på soya eller mais går opp fordi det det har vore uår eller etterspørselen av andre grunnar er større enn tilbodet, får det følgjer for alle land.

FN-fråsegna om rettane til bønder og andre arbeidsfolk i bygder - les hele saken


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as