SEMINAR OM KLIMA, LANDBRUK OG INTERESSEKONFLIKTER

AURSJØHYTTA, NESSET KOMMUNE,  MANDAG 17. og TIRSDAG 18. AUGUST 2015

Hva er bærekraftig matproduksjon i beiteland?

NBS deltar i et nordisk klimaprosjekt, finanisert av Nordisk Råd, med tittel: "Pathways to a Nordic food system that contributes to reduced emissions of greenhouse gases and air pollutants".
Gjennom prosjektet har man i økende grad satt fokus på å se det nordiske landbruket i lys av ulike globale utfordringer. Klimautfordringene er globale og en av verdens øvrige store utfordringer er sult og fattigdom. Det nordiske landbruket og forbruket kan ikke løsrives fra disse globale utfordringer siden vi i stor grad importerer mat og innsatsfaktorer til matproduksjonen vår.
Siden det er knyttet betydelige klimautfordringer til forbruk og produksjon av kjøtt oppstår mange interessekonflikter spesielt i et land som Norge hvor de naturgitte ressurser i stor grad er knyttet til produksjon av gress og beiter.
Vi ønsker gjennom dette seminaret å fokusere på ulike interessekonflikter knyttet til matproduksjon i
et beiteland:

SEMINAR OM KLIMA, LANDBRUK OG INTERESSEKONFLIKTER - les hele saken


BER OM FORVALTNINGSREVISJON AV ROVVILTFORLIKET FRA 2011

I brev til Riksrevisjonen ber Norsk Bonde- og Småbrukarlag  om at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon av gjennomføringen av rovviltforliket vedtatt av Stortinget 16.6. 2011.

Det er nå gått 4 år siden rovviltforliket ble vedtatt av Stortinget, det er nå på tide med en forvaltningsrevisjon, sier Merete Furuberg. Hun mener flere punkter i forliket ikke blir fulgt opp.

Brev til miljøvernminister Sundtoft med oppfordring til evaluering av rovviltforliket

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit mener en evaluering av rovviltforvaltningen må omfatte en helhetlig vurdering av rovviltpolitikken og konsekvenser for potensialet for norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Det må også utredes hvordan gjennomføringen av rovviltforliket påvirker berørte lokalsamfunn. Både nasjonale bestandsmål og regional fordeling av disse må vurderes. Under kan du lese brev som har blitt sendt til statsråden.

Brev til miljøvernminister Sundtoft med oppfordring til evaluering av rovviltforliket - les hele saken


STØTTER SØKNAD OM BRUK AV «PLOTTHUND»

Nord-Fron kommune har søkt om dispensasjon fra § 23 i Viltloven til å bruke laus, på drevet halsende hund i forbindelse med skadefellingsforsøk i Oppland.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har støttet søknaden. Hele støttebrevet kan du lese under:
Hele søknaden fra Nord-Fron kommune, kan du også lese under:

STØTTER SØKNAD OM BRUK AV «PLOTTHUND» - les hele saken

Kandidatforslag til Mat-og Kulturpris 2015

På landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlags første helga i november skal den tredje vinneren av Norsk Mat- og Kulturpris kåres. Lederen for priskomiteen, Svein Kostveit, ber om kandidater til årets pris.

Norsk Mat- og Kulturpris blei innstifta i forbindelse med 100 års jubileet til NBS. Tidligere vinnere er Ellen Marie Tangen og Hans Bondal fra Sollia i Hedmark og Knut Fausko fra Hemsedal

Kriteriene

Prisen er innstifta i samarbeid med Yara. Vinnerne får diplom og en gavesjekk på 100 000 kroner.

I statuttene for prisen står det at vinneren skal bidra til å:

• øke bevisstheten og 
kunnskapen om det nære forholdet mellom lokal- mat og kultur i befolkningen

• fremme den brede kulturen knytta til matproduksjon, foredling, tilberedning og måltidsopplevelse

• stimulere til samarbeid mellom ulike aktører som har interesse for å fremme lokalmat og kultur

•  bidra til at prismottakernes kompetanse blir tilgjengelig for flere

• øke kvaliteten på lokalmat

• bidra til nyskaping i skjæringsfeltet mat og kultur

Fristen for å melde inn kandidater til årets pris går ut 1. oktober.

Alle som mener å oppfylle prisens formål kan søke selv eller andre kan fremme søknad på vegne av noen.

Lederen for priskomiteen, Svein Kostveit, ber om kandidater til Norsk Mat- og Kulturpris. Fristen for forslag er 1. oktober.

 

Kandidatforslag til Mat-og Kulturpris 2015 - les hele saken

Beiteveileder

FKT-prosjektet er et fellesprosjekt mellom Norsk Sau, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Prosjektet jobber med «forebyggende og konfliktdempende tiltak» mellom beitenæringa og rovviltforvaltningen. Beiteveilederen går råd om tiltak for å forebygge rovviltskader på sau samt gir råd om organisering av beitebrukere og beredskap ved rovviltangrep. Hele veilederen finner du på denne adressen

Jordbruksavtalen gir ikke økt norsk matproduksjon

Fylkeslederne støtter fullt opp om at Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene om årets jordbruksavtale. Forhandlingsutvalget og styreleder gjorde en god jobb både i forhandlingene og i håndteringen av bruddet. Avtalen som er fremforhandlet bryter med Stortingets målsetting for norsk jordbruk. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige med Stortingsflertallet som har sagt at reell økt selvforsyning er avhengig av at økt matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil på dette grunnlaget arbeide for økt matproduksjon på alle jordbruksarealer i hele landet.

Jordbruksavtalen gir ikke økt norsk matproduksjon - les hele saken

Brev til Helse- og Omsorgsdepartementet om salg av rå melk

Vedrørende Forskrift om nasjonale bestemmelser om krav til varmebehandling ved omsetning av melk og fløte beregnet på direkte konsum

Brev til Helse- og Omsorgsdepartementet om salg av rå melk - les hele saken

Info ang testing for MRSA

Etter siste møte ang MRSA mellom næringa, Mattilsynet og Folkehelsa er det blitt utarbeidet et skriv som produsenter/røktere på svinebesetninger kan ta med seg til legen for å lette prosedyren rundt testing.

Info ang testing for MRSA - les hele saken

Utsatt beiteslipp gir sterkt redusert tilgang på vinterfôr

Den kalde våren og forsommeren har gitt sein smelting av stedvis store snømengder i fjellet. Det gjelder spesielt indre strøk på Vestlandet. NBS har innhentet en situasjonsbeskrivelse fra rundt omkring i landet som utgangspunkt for å se på muligheter for tiltak for å avhjelpe situasjonen for beitebrukere som er rammet.

Utsatt beiteslipp gir sterkt redusert tilgang på vinterfôr - les hele saken

Ulv fra ulovlig utsatte dyr?

Via DNA-analyser har forskere blitt i tvil om den skandinaviske ulvestemmen består av ekte ulv. Les artikkel i Glåmdalen her:

ROVVILTINFORMASJON

Sauene er sluppet på beite. Samtidig kommer meldingene om de første funnene av både skadd sau og kadaver. Nedenfor følger en artikkelen fra 2014 som gir deg nyttig informasjon om hva du skal gjøre når du mistenker at rovdyr er på ferde i beiteområdet.  Dersom du ønsker kontakt  med personer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag knyttet til rovviltspørsmål kan du ringe:

Ole Petter Berget , Oppland:452 51 529

Marius Andresen, Akershus:  970 84 134

Kaj Teppen, Hedmark :   472 56 594

Terje Nystadbakk, Nordland: 481 50 078

Ola Krokan, Sør-Trøndelag: 974 01 459

ROVVILTINFORMASJON - les hele saken

Markedsbalanseringsutvalget har avgitt innstilling

Det såkalte Markedsbalanseringsutvalget har i dag overlevert sin rapport til landbruks- og matministeren. Utvalget konkluderer med at eksisterende markedsordninger fungerer etter hensikten ved at ordningene både sikrer avsetning for bondens produkter til riktige og forholdsvis stabile priser og samtidig sikrer norske forbrukere tilgang på et mangfold av gode norske matvarer. Markedsordningen bidrar til å dempe produksjonsrisikoen hos bonden slik at matindustrien og forbrukeren får de produktene de etterspør. Rapportens evaluering viser at markedsordningene, og spesielt mottaksplikten er viktig for at vi skal ha et landbruk over hele landet, slik Stortinget har bestemt. Et stort flertall av utvalgets medlemmer slår fast at det også vil være behov for markedsordninger framover.

Markedsbalanseringsutvalget har avgitt innstilling - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) svarer på Listhaugs angrep

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) reagerer på Statsråd Listhaugs angrep fra Stortingets talerstol. Statsråden kaller faglaget NBS for uansvarlig fordi vi ikke skrev under årets jordbruksavtale.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) svarer på Listhaugs angrep - les hele saken