Påminning om ope brev til statsminister Erna Solberg

Påminning om ope brev. dato: 07.07.2016

Gode Statsminister Erna Solberg.

Det er no gått ei relativt lang tid sidan du mottok dette opne brevet under. Situasjonen i ulike beiteområde i landet er høgst uakseptabel i høve beitedyr og skade/angrep frå rovvilt. Politikarane på Stortinget har vedteke bestandsmål for dei ulike rovviltartane, og prioriterte beiteområde er godkjent av dei same politikarane.

Påminning om ope brev til statsminister Erna Solberg - les hele saken


Landbruksminister Dale på gårdsbesøk

Mandag 4 juli var landbruksminister Jon Georg Dale på gårdsbesøk hos Hugo Vink og styremedlem i NBS Marielle de Roos i Nordland. Diskusjonene gikk på lokal mat, samvirke - mottaksplikt og viktigheten av dette for lokal mat næringen. I tillegg økologisk landbruk, småskala landbruk og effektiv bruk av beiteområder.

Landbruksminister Dale på gårdsbesøk - les hele saken

Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Forslagene innebærer at:
• Arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel heves fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.
• Det innføres en hjemmel for forskrift om beløpsgrense ved priskontroll.
• Priskontrollen oppheves på rene skogeiendommer.
Les mer om forslagene som har høringsfrist 26. september 2016

Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven - les hele saken


Afrika for agribusiness

Norsk bistand har i økende grad blitt dreid mot agribusiness i kampen mot sult og fattigdom. Småbønder er under sterkt press til å gi fra seg jordområder til fordel for større, og det som anses som mer effektive produsenter.

Afrika for agribusiness - les hele saken

Merete Furuberg rammet av kreft igjen

Merete Furuberg er på nytt rammet av kreft og er sjukmeldt fra vervet som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Merete Furuberg rammet av kreft igjen - les hele saken

Mats Hegg Jacobsen kåret til Årets Unge bonde

Mats Hegg Jacobsen driver gården Jacobsen på Berg utafor Tromsø og er styremedlem i Troms Bonde- og Småbrukarlag. Lørdag 28. november ble han kåret til Årets unge bonde. Vi gratulerer!

Mats Hegg Jacobsen kåret til Årets Unge bonde - les hele saken

Kari Bay Haugen utnevnt til æresmedlem i NBS

Kari Bay Haugen mottok prisen for sin enestående måte å skildre den norske bonden og småbrukerens hverdag og virke i Landbrukshalvtimen og Naturens verden på NRK radio. I tillegg har hun stilt seg til disposisjon for organisasjonen med hjelp på ulike måter.

Bli medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag!

Medlemsfordeler:

1. De som melder seg inn etter 1. Juli betaler halv kontingent.

2. 20% rabatt på privatforsikring i Gjensidige , dersom flere enn 3 forsikringsobjekter, 16% ved færre.

3. 23% rabatt på den driftsrelaterte forsikringen og 30% dersom HMS-kurs og medlem i Landbrukets HMS tjeneste.

4. Bondelags – medlemmer  som har gruppelivsforsikring i Gjensidige, kan tegne en fortsettelsesforsikring.  Denne er dyrere. Må sjekkes i hvert tilfelle.

5. Kontingenten i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er  jamt over billigere enn i Bondelaget.

6. De som har landbrukslån bør sjekke våre tilbud i Gjensidige bank.  Mange sparer flere tusen.

Ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Følgende saker bør drøftes på møtet:

  • Oppfølging av Stortingets ulveforlik av 6. juni 2016
  • Endring av regelverket for skadefelling av kongeørn 
  • NINA rapport 1268 – Evaluering av regional rovviltforvaltning

Ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen - les hele saken

Arne Lofthus fungerer som leder

Politisk nestleder Arne Lofthus vil være fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra i dag 21. juni og inntil videre. Arne kan kontaktes på telefon 993 55 590.

 SÅ FRØ FOR TRYGG MAT

Markering foran Stortinget 20. april kl. 9.30.

Såfrøaksjonen 2016 settes i gang med overrekkelse til
Stortingspresident Olemic Thommessen
Utdeling av gratis frøposer og informasjonsskriv til forbipasserende publikum

- les hele saken

Merete Furubergs landsmøtetale

I sin åpningstale til et rekordstort landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag poengterte leder Ann Merete Furuberg at organisasjonen for tredje år på rad har hatt en økning i medlemstallet, noe som inspirerer til økt innsats og spissing av egen politikk i det neste arbeidsåret. Norsk og Bonde- og Småbrukarlag skal være en garantist for en tydelig opposisjonspolitikk imot det liberalistiske eksperimentet som denne regjeringen ønsker å gjennomføre, sa Furuberg.

SE HELE TALEN PÅ VIDEO HER:

Norsk Mat- og kulturpris 2015

Årets prisvinnarar er Kjersti og Per Idar Vingebakken, Skreia Østre-Toten. Prisen er på kr. 100.000,-.

Med utgangspunkt i eit nedlagt bureisingsbruk har prisvinnarane bygd opp ei omfangsrik og mangfaldig drift der både maten- og kulturen har sin plass idag.
Steg for steg har dei utvikla garden med eit allsidig husdyrhald, i dag med mjølkekyr, ammekyr, sau og lama.

Norsk Mat- og kulturpris 2015 - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo