NBS i Regjeringens Kontaktutvalg – 8. februar

STATSMINISTER!

Bonden, fiskeren og andre utøvere i primærnæringene står klare til å videreutvikle fornybarhetssamfunnet. Bonden og skogeieren har en langsiktig tidshorisont for investering og kan være av de viktigste i etableringen av en sterk bioøkonomi. De bondeeide bedriftene i mat- og skogindustrien har industrielle og teknologiske forutsetninger for å være sterke bidragsytere for norsk økonomi i omstilling.

NBS i Regjeringens Kontaktutvalg – 8. februar - les hele saken


Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Prop. 124 L (2013-2014)

Departementet foreslår i denne proposisjonen å oppheve § 9 første ledd nr. 1 i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. Forslaget innebærer at det ved konsesjonsvurderingen ikke skal legges vekt på om den avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling ved erverv av landbrukseiendommer. Bestemmelsen omtales til vanlig som «priskontrollen». Forslaget vil kreve endringer i tvangsfullbyrdelsesloven. Proposisjonen inneholder derfor forslag om endringer i denne loven.

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll) - les hele saken

Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen angående erstatningsoppgjøret for husdyr drept eller skadet av rovvilt, forvaltning av kongeørn og uttak av rovvilt i forkant av beitesesongen 2016. Når det gjelder erstatningsoppgjøret, er det spesielt praktiseringen av regelverket m.h.t. avkortninger, normaltap og vilkår for å kunne få erstatning som vi ønsker å drøfte.

Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen - les hele saken


Beiteseminar med rovviltfokus

For tredje år på rad avholdes beiteseminar med rovviltfokus som et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Dato for seminaret er 23.-24. februar 2016. Det er forlenget påmeldingsfrist fram til og med 11. februar.

Beiteseminar med rovviltfokus - les hele saken

Stormøte - Ny landbrukspolitikk

Per Olaf Lundteigen og Svenn Arne Lie er blant innlederne når landbruket i Troms samles til debatt i Tromsø fredag 4. mars. Velkommen til stormøte med tema ny landbrukspolitikk!

Stormøte - Ny landbrukspolitikk - les hele saken

Uenig med landbruksministeren!

Både små og store bruk er viktig for rekruttering til jordbruket. Dette sier dagens framlagte rapport. - Det er ikke slik som landbruksministeren framholder i Nationen seinest i dag at det bare er de store volumproduserende bruka med store maskiner – og stor gjeld – som trekker til seg ungdom, sier Therese Rudi.

Uenig med landbruksministeren! - les hele saken

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TAR GLOBALE UTFORDRINGER PÅ ALVOR.

Uttalelsen ble vedtatt på Landsmøtet i NBS 8. november 2015

Globale utfordringer er også våre. Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser med stor uro på klodens utfordringer som sult og fattigdom, klima og ufred og som resulterer i den flyktningsituasjonen vi ser i dag. Norge må ta sin del av ansvaret og hjelpe mennesker på flukt. Dette gjelder både ved å å ta imot vår andel av flyktninger og å arbeide for fattigdomsbekjempelse i u-land og en mer rettferdig fordelingspolitikk globalt.

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TAR GLOBALE UTFORDRINGER PÅ ALVOR. - les hele saken

Sammen står vi bak Vendepunkt – demonstrasjon for en ny klimapolitikk.

Appell av Merete Furuberg for NBS på Eidsvoll plass sammen med Naturvernforbundet, Fagforbundet, Korsvei-bevegelsen, Islamsk Råd Norge, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Union of Concerned Scientists Norway m.fl.

Sammen står vi bak Vendepunkt – demonstrasjon for en ny klimapolitikk. - les hele saken

Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler

Forenklingsgruppa la mandag frem sin rapport med forslag til en endring i virkemiddel­system. Gruppa har blitt ledet av fylkesmann Lars Sponheim.

Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter ORGANISASJONSKONSULENT

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter

ORGANISASJONSKONSULENT

i 50 prosent stilling ved vårt hovedkontor i Oslo fra 01.04.2016. Vi søker etter en person med gode organisasjonskunnskaper og med erfaring fra drift av organisasjoner med flere nivåer.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter ORGANISASJONSKONSULENT - les hele saken

Milepæl innen HMS i landbruket

Landbruket har for første gang gjennomført deltidsstudiet Helse, miljø og sikkerhet i landbruket ved Nord Universitet, Bodø. Det deltok 18 studenter fra hele landet med bakgrunn fra landbruket, Inn på Tunet, rådgivere og andre med tilknytning til næringen.

Milepæl innen HMS i landbruket - les hele saken

Fortsatt medlemsøkning i 2016

Den positive trenden i medlemstilstrømning fortsetter. Hittil i 2016 har det blitt 2,5 nye medlemmer i gjennomsnitt pr dag. Ansettelse av verveansvarlig forklarer omtrent halvparten av økningen, mens den andre halvparten av de nye medlemmene tar kontakt med organisasjonen på eget initiativ.

Studieheftet "Foran jordbruksforhandlingene 2016"

Studieheftet "Foran jordbruksforhandlingene 2016" blir nå sendt ut i 5 eksemplarer til hvert enkelt lokallag. Bli med på å diskutere og påvirke viktige saker og problemstillinger. Last ned dokumentet med et par tastetrykk!

Studieheftet "Foran jordbruksforhandlingene 2016" - les hele saken

Matsikkerhet, kortreist, bærekraftig og sunn matproduksjon

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Cafèteatret, Oslo,  23.1.2016

Grow UP city, Majobo, Nabolagshager, Losæter og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker å bidra på Klimafestivalen § 112, som går av stabelen 16. – 24. januar 2016, med å sette fokus på bærekraftig kortreist mat /selvforsyning / matsikkerhet.