Afrika for agribusiness

Norsk bistand har i økende grad blitt dreid mot agribusiness i kampen mot sult og fattigdom. Småbønder er under sterkt press til å gi fra seg jordområder til fordel for større, og det som anses som mer effektive produsenter.

Afrika for agribusiness - les hele saken

Prionsjukdommen chronic wasting disease (CWD) påvist hos hjortedyr i Norge

I april meldte Veterinærinstituttet om det første tilfellet av CWD i Norge. Det var samtidig første gang i verden sjukdommen ble påvist på reinsdyr. Siden er sjukdommen påvist hos to elger. CWD er en smittsom prionsjukdom som rammer hjortedyr, og det er den mest smittsomme varianten av prionsjukdommer vi kjenner. Prionsjukdommer forårsakes av infeksiøse proteiner som opphopes i sentralnervesystemet.

Prionsjukdommen chronic wasting disease (CWD) påvist hos hjortedyr i Norge - les hele saken


Merete Furuberg rammet av kreft igjen

Merete Furuberg er på nytt rammet av kreft og er sjukmeldt fra vervet som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Merete Furuberg rammet av kreft igjen - les hele saken

Stortinget godkjente jordbruksavtalen

Stortinget gjorde ingen endringer i jordbruksavtalen tirsdag, men et flertall av partiene understreket viktigheten av en variert bruksstruktur. SV og MdG fikk kun med seg Lundteigen på forslag om å sende avtalen tilbake.

Stortinget godkjente jordbruksavtalen - les hele saken

Appell TTIP TISA

Gode venner og demokratiforkjempere!
Kjære alle dere som eter mat!
Vi må sammen slåss for folkestyre og demokrati!
Demokratiet er åpenbart et stort problem for de interessene som ønsker å rive ned alt vi og våre formødre og -fedre har skapt i dette landet og i denne verden. Vi må sammen slåss for demokrati. Vi må slåss for retten for barn, unge og de ufødte til å velge en annen vei enn det kommersialiserte system! Et kynisk kommersialisert system som bare bekrefter sin makt, og avskaffer vårt folkestyre.
Hastebehandling i Stortinget av overføring av Finanstilsynet til ESA, er bare siste skudd på stammen. Hva er det som haster?

Appell TTIP TISA - les hele saken

Høring i Næringskomiteen om jordbruksoppgjøret

Merete Furuberg:

Takk for at Norsk Bonde- og Småbrukarlag får komme og legge frem synet vårt.

Stortinget har uttrykt et klart mål om å øke matproduksjonen. Vi vil spesielt peke på behandling av fjorårets jordbruksoppgjør der en samlet Næringskomité la klare føringer for framtidas landbruk:

Høring i Næringskomiteen om jordbruksoppgjøret - les hele saken

Brudd i jordbruksforhandlingene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i kveld gitt tilbakemelding til statens forhandlingsleder om at Norsk Bonde- og Småbrukarlag bryter årets jordbruksforhandlinger. Bruddet kom etter intense forhandlinger en ukes tid, uten at partene kom så nær hverandre at det var mulig for NBS å kunne inngå en avtale.

Brudd i jordbruksforhandlingene - les hele saken

Arne Lofthus fungerer som leder

Politisk nestleder Arne Lofthus vil være fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra i dag 21. juni og inntil videre. Arne kan kontaktes på telefon 993 55 590.

Glyfosat

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i styremøte 16. juni 2016 behandlet saken om evt utfasing av glyfosat. Styret støtter en utfasing, og kommer med følgende bemerkninger:

Styret støtter at det utarbeides en plan for utfasing, men dersom planen skal være gjennomførbar og vinne innpass hos bønder som ser store problemer med utfasing, må planen inneholde en stor del med alternative arbeidsmetoder, mottiltak som kostnadsmessig stiller likt med glyfosat. Til dette arbeidet trengs det forskning og praktisk rettet utviklingsarbeid som næringen finner gjennomførbar

Glyfosat - les hele saken

Høring om forslag til endringer i jordbruksfradraget

Avgrensing av muligheten for å komme inn under jordbruksfradraget

Norsk Bonde- og Småbrukarlag går inn for at tilleggsnæringer som tar utgangspunkt i gardens ressurser, arbeidskraft og utstyr fortsatt skal gi grunnlag for jordbruksfradrag.

Høring om forslag til endringer i jordbruksfradraget - les hele saken

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone

Innst. 330 S (2015–2016). Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen.Meld. St. 21 (2015–2016)

Sammendrag: Regjeringen foreslår i meldingen at bestandsmålet for ulv enten videreføres som i dag, eller at det fastsettes et nytt bestandsmål for ulv, som også omfatter ulv i grenserevir med Sverige. Videre foreslår regjeringen å videreføre en nasjonalt fastsatt ulvesone og justere avgrensningen av den nasjonale ulvesonen.

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone - les hele saken

Norsk Spekematfestival på Tynset 26.05.16

LOKALMAT AV LOKALE SUNNE RÅVARER

Innlegg av Merete Furuberg
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Spekematfestival på Tynset 26.05.16

Norsk Spekematfestival på Tynset 26.05.16 - les hele saken

Leder i Aftenposten 19/5: Målene for landbruket må vektlegges tyngre

Jordbruksoppgjøret viderefører landbrukspolitikken - men når ikke målene Stortinget har satt.

Da Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag leverte inn sitt felles krav til jordbruksforhandlingene for tre uker siden, ba de om en ramme på 860 millioner kroner, det laveste kravet på mer enn ti år. Bøndene ville jevne ut lønnsgapet som har oppstått de siste årene og sikre et mangfold av gårder, ikke bare store enheter.

Leder i Aftenposten 19/5: Målene for landbruket må vektlegges tyngre - les hele saken