Bransjeenighet om markedsordningen for korn

Det har den siste tiden gått en debatt omkring markedsordningen på korn. På et møte i dag ble sentrale aktører enig om behovet for markedsordningen og at Norske Felleskjøp fortsetter som markedsregulator. Hele uttalelsen kan du lese her:

Bransjeenighet om markedsordningen for korn - les hele saken


Høring i Stortingets næringskomite

Norsk Bonde- og Småbrukarlag takkar for høvet til å leggja fram vårt syn på viktige saker knytt til landbruksnæringa i statsbudsjettet for 2017.

Generelt saknar me meir konkret kva regjeringa meiner med bioøkonomien og omleggjinga til ein grøn økonomi. Mediabiletet den seinare tida viser at andre også etterspør det same. Det er prisverdig med auka midlar til forsking på desse områda, men me etterspør ein overordna plan for regjeringa sine mål med omlegginga, og eit meir konkret innhald i omlegginga. Det bør, ut frå internasjonale forpliktingar på klimautfordringane/klimatrugsmålet, vera mogeleg å kunna lesa at me ser ei begynnande omlegging bort frå oljeøkonomien.

Høring i Stortingets næringskomite - les hele saken

Åpent møte om økologisk landbruk

Velkommen til Åpent møte om økologisk landbruk og bruk av lokale ressurser i Bodø torsdag 20. oktober. Dette er del av høstens møteserie i regi av Landbrukets ØKOLØFT.

Bl.a vil Marielle de Roos fortelle om sin økologiske produksjon av melk og kjøtt fra geit.

Åpent møte om økologisk landbruk - les hele saken


Høring i Stortingets finanskomite

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil innledningsvis takke for muligheten til å legge fram vårt syn på viktige saker som berører landbruksnæringen i statsbudsjettet for 2017.

Generelt savner vi mer konkret om hva regjeringen mener med bioøkonomi og omlegging til en grønn økonomi. Det er prisverdig med økte bevilgninger til forskning på dette området, men vi savner en overordnet plan for hva som er regjeringens målsettinger med omleggingen og hva som er det konkrete innholdet i omleggingen.

Høring i Stortingets finanskomite - les hele saken

NBS i kontaktutvalet til regjeringa

Gode statsminister og regjeringsmedlemmer !

Norsk Bonde- og Småbrukarlag nyttar høvet til å takka for at me er inviterte til denne hendinga.

Klimautfordringane er universelle, og Noreg har underskrive forpliktande avtalar om reduksjonar i klimagassutslepp. Sidan 1999 har norsk landbruk, jord og skog, allerede redusert sine klimagassutslepp med 13 prosent. Prosentdelen som landbruket representerer av dei totale norske utsleppa er no på 8 prosent. Diverre har dei totale norske utsleppa gått opp i den same perioden.

NBS i kontaktutvalet til regjeringa - les hele saken

Møte med medlemmer i Næringskomiteen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe

Representantene Ingrid Heggø fra Sogn og Fjordane, Odd Omland fra Vest Agder, Knut Storberget fra Hedmark samt rådgiver Elin Kobro deltok da Norsk Bonde- og Småbrukarlag representert med Arne Lofthus, Olaf Godli og Johan Warlo fikk 1 times møte på Stortinget 5 oktober.

Diskusjonene kom inn på investeringer, virkemidlene og utslagene disse har hatt. Markedsordningene for melk, kjøtt og korn ble dekket opp. Likedan bioøkonomi, det «grønne skiftet» og innholdet i dette. Vi var bl.a. innom NBS sitt høringssvar i forbindelse med høringsutkastet til lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten.

Møte med medlemmer i Næringskomiteen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe - les hele saken

TØR REGJERINGEN SI JA TIL GMO I MATEN VÅR?

Vi ber med dette Klima- og miljøminister Vidar Helgesen si nei til import av genmodifisert mais som tåler sprøytemiddel som er forbudt i Norge. Maten vår skal være trygg for mennesker og miljø.

Geir Inge Stokke, Konsernsjef COOP Norge SA

Ole Robert Reitan, Administrerende direktør REMA 1000

Inge Erlend Næsset, Kvalitetsdirektør NorgesGruppen ASA

Aina Bartmann, Daglig leder Nettverk for GMO-fri mat og for

TØR REGJERINGEN SI JA TIL GMO I MATEN VÅR? - les hele saken

Vedtak om ulvefellinger til vinteren

Fredag gikk rovviltnemdene i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold inn for at 24 ulver innenfor ulvesonen og at 13 ulver utenfor ulvesonen kan avlives i vinter. Totalt er det dermed tillatt 47 ulvefellinger i Norge under kvotejakta i vinter.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag registrerer vedtakene i nemdene og forventer at vedtakene er fattet på et faglig grunnlag. NBS tror ikke at ulvebestanden nå vil bli utryddet slik mange på miljøsiden frykter. NBS håper at vedtakene vil gi reduserte tap i beiteprioriterte områder i årene som kommer.

NBS medlemsfordeler bank og forsikring

Hva får du som medlem?

Avtalen mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Gjensidige Forsikring er justert. Det innebærer nye og bedre medlemsfordeler for deg.

NBS medlemsfordeler bank og forsikring - les hele saken

Les avisa Bonde og Småbruker nr 8

Les Bonde og Småbruker nummer 8 som er Landsmøteutgave og sendes ut til alle registrerte gårdsbruk i Norge. I avisa presenteres Stein Brubæk som vant Kulturlandskapsprisen for 2016 i Møre og Romsdal. Les Marielle de Roos sin artikkel om agroøkologi. Tidlig vår og varm høst har gitt et godt avlingsår for mange vekster og det gis råd for viltkjøtt. I tillegg presenteres en av økobøndene i Landbrukets Økoløft.

Les avisa Bonde og Småbruker nr 8 - les hele saken

MERETE FURUBERG INNSTILT SOM LEDER FOR EN NY PERIODE

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har innstilt Merete Furuberg som leder for en ny periode. Valget finner sted på landsmøtet 5. og 6. november på Clarion hotel, Gardermoen.

Hele innstillingen fra valgkomiteen følger:

MERETE FURUBERG INNSTILT SOM LEDER FOR EN NY PERIODE - les hele saken

Statsbudsjettet – Hva er innholdet i det grønne skiftet?

Heller ikke i statsbudsjettet for 2017, som ble lagt fram i dag, er det mulig å finne noe mer om hva regjeringen mener med bioøkonomi og omlegging til en grønn økonomi. Dette er svært underlig sier fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Arne Lofthus. Det er prisverdig med økte bevilgninger til forskning, men det er sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke stiller opp med risikovillig kapital. Prinsippet om nøytral næringspolitikk vil ikke bidra til å gi den omstillingen som vil bringe Norge ut av oljealderen.

Statsbudsjettet – Hva er innholdet i det grønne skiftet? - les hele saken

Landsmøte 4.-6. Nov 2016, Clarion hotel Oslo Airport

Politisk seminar fredag 4. nov kl. 20.00
Tema: Norsk matproduksjon med internasjonalt perspektiv
Innledere: Elisabeth Mpofu, La via Campesina
Arne Bardalen, direktør NIBIO
Trygve S. Vedum, SP

Lørdag 5.nov:

  1. Konstituering
  2. Leders tale
  3. LMD minister Jon Georg Dale
  4. Politikerpanel, debatten ledes av Aslak Bonde. Følgene deltar: LMD minister Jon Georg Dale,  Knut Storberget, Arne Lofthus m.fl.

Landsmøte 4.-6. Nov 2016, Clarion hotel Oslo Airport - les hele saken

Nye søknadsfrister og nytt søknadsskjema for søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Fra mai 2017 vil det nye produksjonstilskuddssystemet tre i kraft. I det nye produksjonstilskuddssystemet er det to søknadsfrister og to telledatoer per år. Søknadsfristene blir 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober), med unntak av i 2017. I 2017 vil første søknadsfrist være 15.mai, med telledato 1. mai. Andre søknadsfrist blir 15. oktober, med telledato 1. oktober. Det er bare én utbetaling i året, og tilskuddene blir utbetalt i februar året etter at du har søkt. Men i 2017 vil det også være søknad etter gammelt system innen 20 . januar. Dermed blir det innlevering av 3 søknader i 2017.

Nye søknadsfrister og nytt søknadsskjema for søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - les hele saken

Klimamarkeringen "Vendepunkt"

Arne Lofthus, fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, avbildet i forbindelse med klimamarkeringen "Vendepunkt" foran Stortinget i dag.

Klimamarkeringen "Vendepunkt" - les hele saken