NBS i høyring til Stortingsmelding nr. 11- Endring og Utvikling

Regjeringa si jordbruksmelding bryt med den forrige meldinga sine intensjonar for jordbruket, ved at kostnadseffektiv matproduksjon skal vera hovudmål, medan forrige melding hadde som fundament bærekraftig matproduksjon basert på nasjonale ressursar.

NBS i høyring til Stortingsmelding nr. 11- Endring og Utvikling - les hele saken


Regjeringen bidrar til økt konfliktnivå

Helgesens redegjørelse i Stortinget i dag provoserer.
- Når statsråden gjentar at skadepotensialets omfang og alvorlighetsgrad ikke er stort nok for at ulv kan tas ut – og at heller ikke Stortingets vedtak om bestandsmål kan følges opp, setter det sinnene i kok ytterligere, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Regjeringen bidrar til økt konfliktnivå - les hele saken

Søknad om utvidelse av lisenskvote på ulv

Hedmark- Sau og Geit, Bondelag og Bonde- og Småbrukarlag søker om utvidelse av lisenskvoten på ulv. Det er veldig positivt at beiteorganisasjonene i Hedmark er samordnede og raskt ut, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Søknad om utvidelse av lisenskvote på ulv - les hele saken


Johan C Løken med klar tale i ulvesaken

Les kronikken i Klassekampen til tidligere landbruksminister for Høyre, Johan C Løken, om hans syn i ulvedebatten.

Johan C Løken med klar tale i ulvesaken - les hele saken

Merete Furuberg tilbake som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Merete Furuberg er fra 1. januar 2017 tilbake som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) etter 6 måneders sjukefravær grunnet kreft.

Merete Furuberg tilbake som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag - les hele saken

Hjemmel for felling av ulv i revir innenfor ulvesonen – LMDs vurdering

Landbruks- og matdepartementet (LMD) slår fast at vilkårene i Naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen tillater felling av ulv i revir innenfor ulvesonen. LMD anfører videre at de senere års tap innenfor ulvesonen viser at det her er potensiale for skade av et alvor og omfang som kan tilfredsstille lovens krav.

Lovavdelingen i Justisdept synes ikke det foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensiale på husdyr og tamrein. At juristene i lovavdelingen har større kunnskap om skadepotensialet enn fagfolkene i LMD er ikke troverdig uttaler Arne Lofthus, fung. leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Hjemmel for felling av ulv i revir innenfor ulvesonen – LMDs vurdering - les hele saken

Omgjøringssakene etter Krokanndommen

1. oktober 2015 var frist for klaging på vedtak fra Miljødirektoratet for omgjøringssakene etter Krokanndommen. 1 år og 2 måneder senere har klagerne fortsatt ikke fått svar. Les brev til Klima og miljødepartementet.

Omgjøringssakene etter Krokanndommen - les hele saken

Open høyring om pelsdyrnæringa i Stortinget sin næringskomite

Gode medlemer av Næringskomiteen!

Det er eit stort  fokus på krav til dyrevelferd i pelsdyrnæringa. Det er samstundes sett store krav til næringa gjennom sertifiseringssystem som regulerer kven som kan produsera skinn  for sal. Ingen andre dyrehald i Noreg har dei same rutinane for kontroll der KSL- revisorar, 3 årlege veterinærbesøk, mattilsynskontrollar og  fleire uanmeldte vitjingar er del av det næringa må leva etter. Etter slike kontrollar  no sist oktober vart det observert at over 99,9% av kontrollerte dyr var friske og  utan skadar. Samanlikna med nokre andre næringar i matproduksjonen på land og i vatn er dette særdeles høgt.

Open høyring om pelsdyrnæringa i Stortinget sin næringskomite - les hele saken

DE STØRSTE BRUKENE - DE BESTE OMRÅDENE ØKER INNTEKTENE MEST

Driftsgranskingene for 2015 ble offentliggjort i dag og viser at de største gårdsbrukene og de beste områdene øker sine inntekter mest. Bruk over 500 daa har en gjennomsnittlig inntektsøkning på 16 %. Bruk under 50 daa har en gjennomsnittlig inntektsnedgang fra 2014 til 2015 på 2 %.

DE STØRSTE BRUKENE - DE BESTE OMRÅDENE ØKER INNTEKTENE MEST - les hele saken

Ulvedemonstrasjonen i Oslo onsdag 4. januar

Det var satt opp 14 busser fra Hedmark og 3 busser fra Oppland.

Fra Østerdalen deltok ordførerene fra Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal, Alvdal, Engerdal, Åmot, Elverum. Dessuten deltok ordførerene i Stange og i Hamar og Høyrevaraordfører fra Trysil. Fra Hedmark holdt fylkesordføreren appell sammen med ordføreren fra Elverum og Åmot samt varaordfører fra Åmot som nå meldte seg ut av Høyre.

Fra Oppland deltok ordførerne i Fronskommunene og Rune Støstda, Ap-ordfører i Nord-Fron, holdt appell og deltok i møte med Vidar Helgesen.

Ulvedemonstrasjonen i Oslo onsdag 4. januar - les hele saken

Brev til Stortinget vedrørende forvaltning av ulv

Våren 2016 inngikk et flertall på Stortinget et forlik om forvaltningen av ulv i Norge, i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 21 (2015–2016) - Ulv i norsk natur. Dette forliket grunnla et nytt bestandsmål for ulv på fire til seks årlige ynglinger (valpekull), hvorav tre skal være i helnorske ulverevir. Valpekull født i revir som har en utstrekning på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige, inkluderes med en faktor på 0,5.
 
Med bakgrunn i at det nye bestandsmålet allerede er oppfylt, fattet rovviltnemndene vedtak om lisensfelling av inntil 47 ulver vinteren 2016/2017 i tråd med stortingsforliket. Utrolig nok reduserte Regjeringen lisenskvoten til 15 dyr, med begrunnelse i manglende juridisk grunnlag for uttak fordi skadepotensialet innenfor sonen er for lavt. Med dette er Stortingets mål for forvaltning av ulv i Norge fullstendig satt til side.

Brev til Stortinget vedrørende forvaltning av ulv - les hele saken

Skyttergravskrig på den nye Stortingsmeldinga?

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er ikkje særleg interessert i å gå i skyttargravene omkring den nye meldinga for jordbruket. Ein slik stillingskrig med regjeringa på det som no er kome som framlegg til nasjonal jordbrukspolitikk for dei neste åra, er nærast bortkasta. I meldinga låg som forventa enno meir av den liberalismen som har som resultat meir fokus på volum, konkurranse, effektivitet, produksjon der denne er billegast og angrep på marknadsordningar. I tillegg skal hardt tilkjempa sosiale ordningar for bøndene fjernast.

Skyttergravskrig på den nye Stortingsmeldinga? - les hele saken

Ikke hjemmel for lisensfelling av ulv

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir. Klima- og miljødepartementet sier derfor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling. Tre av revirene ligger i ulvesonen og ett ligger utenfor.

Bakgrunnen for beslutningen er at det etter Lovavdelingens syn ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein. Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen krever dessuten at det ikke må finnes andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade. Heller ikke dette vilkåret er oppfylt. Lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres dermed fra inntil 47 til 15 ulver.

Med dette går regjeringen til krig mot beitenæringen. Det er med forundring en registrerer at Frp nå også har blitt et rovviltparti. Det å påstå at ulv ikke representerer et skadepotensiale er kunnskapsløst og historieløst sier fungerende leder Arne Lofthus i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Ikke hjemmel for lisensfelling av ulv - les hele saken

Liberalisering – fordekt forenkling

Regjeringen har i dag lagt fram sin melding om behovet for endringer i jordbrukspolitikken. Meldingen kjennetegnes ved mange forslag til såkalte forenklinger i virkemidlene over jordbruksavtalen, som f. eks. liberalisering av markedsordningene, fjerning av målet om 15 prosent forbruk og produksjon av økologisk mat innen 2020.

Liberalisering – fordekt forenkling - les hele saken

Møte om klimagassreduksjoner i jordbruket på Statsministerens kontor

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag mottok i forrige uke en invitasjon for å diskutere mulige utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor som jordbruket er en del av. På møtet onsdag deltok statsminister Erna Solberg, klimaminister Vidar Helgesen og landbruks- og matmininister Jon Georg Dale sammen med sekretærer.
Bakgrunnen er at Norge deltar i samtaler med EU om 40% utslippsreduksjon innen 2030. Statsministeren spurte jordbruket om det var grunnlag for å starte samtaler om en etablere avtalebasert styring av utslippsreduksjoner i jordbrukssektoren. Samtidig ble det bebudet at klimagassreduksjoner blir en viktig del av jordbruksforhandlingene til våren.
Arne Lofthus sitt svar var at NBS ikke er negative til samtaler, men klimagassreduksjoner vil medføre at sentrale elementer og utviklingstrekk i jordbrukspolitikken må bli diskutert.

Møte om klimagassreduksjoner i jordbruket på Statsministerens kontor - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo