Liberalisering – fordekt forenkling

Regjeringen har i dag lagt fram sin melding om behovet for endringer i jordbrukspolitikken. Meldingen kjennetegnes ved mange forslag til såkalte forenklinger i virkemidlene over jordbruksavtalen, som f. eks. liberalisering av markedsordningene, fjerning av målet om 15 prosent forbruk og produksjon av økologisk mat innen 2020.

Liberalisering – fordekt forenkling - les hele saken


DE STØRSTE BRUKENE - DE BESTE OMRÅDENE ØKER INNTEKTENE MEST

Driftsgranskingene for 2015 ble offentliggjort i dag og viser at de største gårdsbrukene og de beste områdene øker sine inntekter mest. Bruk over 500 daa har en gjennomsnittlig inntektsøkning på 16 %. Bruk under 50 daa har en gjennomsnittlig inntektsnedgang fra 2014 til 2015 på 2 %.

DE STØRSTE BRUKENE - DE BESTE OMRÅDENE ØKER INNTEKTENE MEST - les hele saken

Møte om klimagassreduksjoner i jordbruket på Statsministerens kontor

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag mottok i forrige uke en invitasjon for å diskutere mulige utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor som jordbruket er en del av. På møtet onsdag deltok statsminister Erna Solberg, klimaminister Vidar Helgesen og landbruks- og matmininister Jon Georg Dale sammen med sekretærer.
Bakgrunnen er at Norge deltar i samtaler med EU om 40% utslippsreduksjon innen 2030. Statsministeren spurte jordbruket om det var grunnlag for å starte samtaler om en etablere avtalebasert styring av utslippsreduksjoner i jordbrukssektoren. Samtidig ble det bebudet at klimagassreduksjoner blir en viktig del av jordbruksforhandlingene til våren.
Arne Lofthus sitt svar var at NBS ikke er negative til samtaler, men klimagassreduksjoner vil medføre at sentrale elementer og utviklingstrekk i jordbrukspolitikken må bli diskutert.

Møte om klimagassreduksjoner i jordbruket på Statsministerens kontor - les hele saken


Landbruksministeren fulgte jordbrukets råd

Jordbruket har møtt staten for å drøfte mjølkekvoter for ku og geit for 2017.

Basert på innspillene fra TINE SA og diskusjonen i etterkant ble partene enige om å sette forholdstallet for disponible kumjølkkvoter for 2017 til 0,98 og forholdstallet for disponible geitmjølkkvoter for 2017 til 0,96.

Landbruksministeren fulgte jordbrukets råd - les hele saken

Uttalelse fra landsmøtet - Ny landbrukspolitikk

Regjeringen har varslet fremleggelse av en ny Stortingsmelding om Landbrukspolitikken høsten 2016 som vil bli behandlet i Stortinget våren 2017.

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag setter matvaresikkerhet som overskrift for en framtidig mat- og jordbrukspolitikk. Dette handler om retten til og muligheten for en egen nasjonal matproduksjon i Norge. Det må være et mål å kunne forsyne landets befolkning med egenproduserte varer i så stor grad som mulig.

Uttalelse fra landsmøtet - Ny landbrukspolitikk - les hele saken

Valg på landsmøtet 2016

Merete Furuberg ble gjenvalgt som styrleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Arne Lofthus fortsetter som politisk nestleder og Oddvar Vigdenes som organisatorisk nestleder. Elin Bergerud fra Buskerud ble valgt inn som nytt styremedlem. Ellers består styret av Torbjørn Norland, Marielle Vink de Roos og Ragnhild B Elvestad.

Valg på landsmøtet 2016 - les hele saken

NBS SATSER PÅ UNGDOMMEN – UNGDOMMEN SATSER PÅ NBS

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i løpet av 3 år doblet antall "ungdomsmedlemmer", medlemmer under 35 år som ikke driver gårdsbruk. Organisasjonen har i dag 450 ungdomsmedlemmer .

Til landsmøtet 5. og 6. november på Clarion, Gardermoen har hvert fylkeslag rett til å sende en ungdomsutsending, i tillegg til utsendinger fra lokallagene. Påmeldingen til årets landsmøte er rekordstort, noe som er gledelig og som viser en organisasjon i vekst, sier fungerende leder Arne Lofthus.

NBS SATSER PÅ UNGDOMMEN – UNGDOMMEN SATSER PÅ NBS - les hele saken

Største europeiske matsuverenitetssamling noensinne starter i Romania

Cluj-Napoca, 25. oktober

Den største europeiske samling noensinne om matsuverenitet starter i dag. Over 500 mennesker fra over 40 land samles for å diskutere hvordan vi kan gjenvinne vårt mat- og jordbrukssystem som blir stadig mer industrialisert og kapitalstyrt

Største europeiske matsuverenitetssamling noensinne starter i Romania - les hele saken

Bransjeenighet om markedsordningen for korn

Det har den siste tiden gått en debatt omkring markedsordningen på korn. På et møte i dag ble sentrale aktører enig om behovet for markedsordningen og at Norske Felleskjøp fortsetter som markedsregulator. Hele uttalelsen kan du lese her:

Bransjeenighet om markedsordningen for korn - les hele saken

Open høyring om pelsdyrnæringa i Stortinget sin næringskomite

Gode medlemer av Næringskomiteen!

Det er eit stort  fokus på krav til dyrevelferd i pelsdyrnæringa. Det er samstundes sett store krav til næringa gjennom sertifiseringssystem som regulerer kven som kan produsera skinn  for sal. Ingen andre dyrehald i Noreg har dei same rutinane for kontroll der KSL- revisorar, 3 årlege veterinærbesøk, mattilsynskontrollar og  fleire uanmeldte vitjingar er del av det næringa må leva etter. Etter slike kontrollar  no sist oktober vart det observert at over 99,9% av kontrollerte dyr var friske og  utan skadar. Samanlikna med nokre andre næringar i matproduksjonen på land og i vatn er dette særdeles høgt.

Open høyring om pelsdyrnæringa i Stortinget sin næringskomite - les hele saken

Uttalelse fra landsmøtet om kommune– og regionreformen

Kommune- og regionreformen har vært lite debattert fra landbrukets ståsted. Dette bekymrer Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Demokratiske prosesser er ulikt håndtert i de forskjellige fylkene, men dette er i prinsippet en sentraliseringsreform som bør uroe landbruket.

Uttalelse fra landsmøtet om kommune– og regionreformen - les hele saken

Uttalelse fra landsmøtet - Rullering av regionale forvaltningsplaner for rovdyr

Landsmøtet i NBS oppfordrer bygdefolk, jegere, beitebrukere, rettighetshavere, reineiere, friluftsfolk og andre til å engasjere seg når de regionale forvaltningsplaner nå kommer til rullering. Den første prøvestein på hvor dramatisk retning rovviltforvaltninga nå kan ta, ser vi konturene av i region 7, Nordland. Målet er å legge til rette for store sammenhengende leve/ yngleområder for rovvilt.

Uttalelse fra landsmøtet - Rullering av regionale forvaltningsplaner for rovdyr - les hele saken

Landsmøtetalen til Arne Lofthus

Klare krav til jordbruksmeldinga

I si opningstale til eit rekordstort landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag poengterte fungerande leiar Arne Lofthus at organisasjonen for fjerde år på rad har hatt ein auke i medlemstalet, noko som inspirerer til auka innsats og spissing av eigen politikk i det neste arbeidsåret. - Med tanke på tida me er i og motkreftene me opplever, er dette fantastisk, sa Arne Lofthus. – Norsk Bonde- og Småbrukarlag har klare krav til den komande jordbruksmeldinga og vi vil nytte høvet til å gje uttrykk for desse krava her i dag.

Landsmøtetalen til Arne Lofthus - les hele saken

Engrospris for storfe, lam og egg i 1. halvår 2017

Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2017 innenfor volummodellen.

Engrospris for storfe, lam og egg i 1. halvår 2017 - les hele saken

Høring i Stortingets energi- og miljøkomité 25/10

Norsk Bonde og Småbrukarlag tok i høringen opp flg forhold:

  • Tilskot til rovvilttiltak
  • Beiting og biologisk mangfold
  • Ynglinger av jerv

Høring i Stortingets energi- og miljøkomité 25/10 - les hele saken