HJELP - Praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer

Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag arrangerte 27 august et miniseminar med mål om å utvikle modell for hjelpeapparat.

Merete Furuberg ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen for seminaret sammen med Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag. Tone Våg, leder i Norsk Sau og Geit tok for seg praktiske og psykiske utfordringer med rovvilt og småfe. To småfebønder delte sine fortvilte opplevelser.

Etter lunsj la Per Fossheim, prosjektleder FKT-prosjektet NB, NSG og NBS, fram gode råd ved rovviltangrep. Eldrid Siem, jordbrukssjef i Nord-Fron, orienterte om praktisk og psykisk hjelp ved rovviltangrep i Nord-Fron. Erfaringer fra kampanje/praktisk arbeid med LHMS og rovvilt var temaet til Hans Huseby, Norsk Landbruksrådgiving HMS. Mette Hågensen, daglig leder i Norsk Landbruksrådgivning HMS, tok for seg hvordan et godt nok hjelpeapparat skal fungere.

 

HJELP Praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer

Et miniseminar med mål om å utvikle modell for hjelpeapparat
Tid: 27. august kl 10 - 16 Sted: P-hotell, Grensen, Oslo

HJELP Praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer - les hele saken


Regionalt miljøtilskudd - frist i 9 fylker

Frist: 20.08.15
Den 20. august er det søknadsfrist for regionalt miljøtilskudd i disse fylkene:
Oppland
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland

Husk at tiltakene saksbehandler godkjente i 2013 eller 2014 kan hentes inn og endres i kartet i den elektroniske søknaden. Dette gjelder også dersom du leverte søknad på papir i 2013 eller 2014.

 

Regionalt miljøtilskudd - frist i 9 fylker - les hele saken

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 20/8

Søknaden må leveres innen 20. august for å unngå avkorting i tilskuddet

Støylsdag

Familiedag på Håvardsrud Seterliv i Tinn

Laurdag 15.august kl 13

Ein tradisjonsrik og mangfoldig støyl er ramme for dagen. På Håvardsrud er det dyr av alle slag, tradisjonell støylskost å få kjøpt og ein usedvanleg triveleg stad å vera for både store og små.

Lokale musikkinnslag                              

Leiar i Norsk Bonde og Småbrukarlag, Merete Furuberg, kjem

Sjå www.seterliv.no        

Støylen ligg i Skirvedalen, mellom Tinn Austbygd og Veggli

Alle vel møtt!

Arr.: Telemark Bonde- og Småbrukarlag    Rauland/Vinje Bonde- og Småbrukarlag

Støylsdag - les hele saken

SEMINAR OM KLIMA, LANDBRUK OG INTERESSEKONFLIKTER

AURSJØHYTTA, NESSET KOMMUNE,  MANDAG 17. og TIRSDAG 18. AUGUST 2015

Hva er bærekraftig matproduksjon i beiteland?

NBS deltar i et nordisk klimaprosjekt, finanisert av Nordisk Råd, med tittel: "Pathways to a Nordic food system that contributes to reduced emissions of greenhouse gases and air pollutants".
Gjennom prosjektet har man i økende grad satt fokus på å se det nordiske landbruket i lys av ulike globale utfordringer. Klimautfordringene er globale og en av verdens øvrige store utfordringer er sult og fattigdom. Det nordiske landbruket og forbruket kan ikke løsrives fra disse globale utfordringer siden vi i stor grad importerer mat og innsatsfaktorer til matproduksjonen vår.
Siden det er knyttet betydelige klimautfordringer til forbruk og produksjon av kjøtt oppstår mange interessekonflikter spesielt i et land som Norge hvor de naturgitte ressurser i stor grad er knyttet til produksjon av gress og beiter.
Vi ønsker gjennom dette seminaret å fokusere på ulike interessekonflikter knyttet til matproduksjon i
et beiteland:

SEMINAR OM KLIMA, LANDBRUK OG INTERESSEKONFLIKTER - les hele saken

Brev til miljøvernminister Sundtoft med oppfordring til evaluering av rovviltforliket

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit mener en evaluering av rovviltforvaltningen må omfatte en helhetlig vurdering av rovviltpolitikken og konsekvenser for potensialet for norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Det må også utredes hvordan gjennomføringen av rovviltforliket påvirker berørte lokalsamfunn. Både nasjonale bestandsmål og regional fordeling av disse må vurderes. Under kan du lese brev som har blitt sendt til statsråden.

Brev til miljøvernminister Sundtoft med oppfordring til evaluering av rovviltforliket - les hele saken

STØTTER SØKNAD OM BRUK AV «PLOTTHUND»

Nord-Fron kommune har søkt om dispensasjon fra § 23 i Viltloven til å bruke laus, på drevet halsende hund i forbindelse med skadefellingsforsøk i Oppland.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har støttet søknaden. Hele støttebrevet kan du lese under:
Hele søknaden fra Nord-Fron kommune, kan du også lese under:

STØTTER SØKNAD OM BRUK AV «PLOTTHUND» - les hele saken

Kystskogbruks-repr på besøk hos NBS

Representanter for Skognæringen Kyst SA (Styreleder Jan Ivar Rødland, Kjersti Kinderås og Helge Kårstad) besøkte sekretæriatet til NBS 26. august for å diskutere og framlegge synspunkter for situasjonen i Kystskogbruket.

Kystskogbruket skiller seg fra skogbruket i resten av landet på flere måter. Først og fremst er klimaet forskjellig. Dette er både positivt og negativt for kystskogbruket i og med at det gir grunnlag for store vekstpotensialer, men tilgangen til arealene er vanskeligere. Skogreisingsfeltene står nå foran høsting, disse står i hovedsak i kystfylkene, og representerer betydelige næringspotensial. Kystskogbruket har bare halvparten så god veidekning av skogarealet som innlandsskogbruket. Det trengs derfor mange flere skogsbilveier. Terrenget er også til dels vanskelig, slik at det trengs mer taubaner. Økt kompetanse, etablering av nettverk og et nært samspill mellom næringa og myndighetene blir også sett på som avgjørende forutsetninger for at kystskognæringas potensial skal kunne hentes ut.

FAMILIEN LIES FOND TIL FREMJE AV SMÅBRUK

Fondet sitt føremål er å hjelpe gardbrukarer i ein viktig og vanskeleg livssituasjon og fremje arbeidet med eit landbruk som er tilpassa eit livssyn knytt til "pleie av liv og forvalting av livsgrunnlag".

FAMILIEN LIES FOND TIL FREMJE AV SMÅBRUK - les hele saken

Deltidsstudium i HMS (Helse, miljø, sikkerhet)

Universitetet i Nordland i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving HMS og Troms landbruksfaglige senter inviterer til studiet Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket. Det er et deltidstudium som gir 15 studiepoeng. Studiet legger opp til tre samlinger à to dager i oktober-desember 2015 og februar 2016. Elektronisk søknad til Universitetet i Nordland med søknadsfrist 1. september.