Bønder internasjonalt traktor kyr - Foto: Rajesh Ram/Unsplash

16. oktober - Verdens matvaredag

Mat og produksjon Internasjonalt

16. oktober er en dag for å forsterke kravet om matsuverenitet. La via Campesina markerer dagen med 30 år matsuverenitet og ønsker å bygge sterkere og nye allianser for å styrke matsuverenitetsbevegelsen, løsningen for en rettferdig matproduksjon og sultproblematikk i verden.

Matsuverenitet er folks rett til sunn og kulturelt passende mat produsert gjennom bærekraftige metoder og deres rett til å definere sine egne mat- og landbrukssystemer. Det er retten til bærekraftig produksjon, der matproduksjon er mest mulig basert på lokale ressurser. Matsuverenitet prioriterer lokal og nasjonal matproduksjon og forbruk, noe som gir et land rett til å beskytte sine lokale produsenter mot billige importvarer og til å kontrollere produksjonen. Det gir et land rom for å sikre egen befolkning før eksport og import.  

Dette inkluderer kampen for rettighetene til å bruke og forvalte ressurser som land, vann og for eksempel frø er i hendene på de som produserer maten. 

Et av FNs bærekraftsmål er å utrydde sult innen 2030. Verdens matvaredag skal skape oppmerksomhet rundt behovet for å skaffe tilstrekkelig og næringsrik mat til alle.  

LVC er en internasjonal småbrukerbevegelse bestående av 220 millioner småbønder, fiskere, landløse, jordbruksarbeidere, urfolk og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber for en solidarisk matproduksjon og et solidarisk, bærekraftig og rettferdig jordbruk. Solidaritet handler for oss om samhold og innebærer å kjempe for andre lands og befolkningers rett til egen mat, på lik linje med å arbeide for økt selvforsyningsgrad, bedre matvareberedskap og matproduksjon basert på lokale ressurser i Norge. Solidaritet med bønder, småbrukere og andre utøvere i jordbruket stopper ikke ved landegrensene. 

Vi må ta i bruk alle tilgjengelige ressurser, også jord og beiteområder som er gått ut av bruk.

Hjemme må vi ta i bruk alle tilgjengelige ressurser, også jord og beiteområder som er gått ut av bruk. Vi må produsere mer av kjøttet vi spiser på norske ressurser i stedet for på importert kraftfôr. Ta vare på og stimulere til et norsk småskalalandbruk, der det produseres mat over hele landet, og stoppe nedbyggingen av verdifull matjord. 

 

Skrevet av Marielle de Roos, leder Internasjonalt Utvalg