Høringsinnspill

En viktig del av NBS sitt politiske arbeid er å komme med innspill til politikere og delta på høringer. Her kan du lese våre politiske innspill. 

 

2024

Høringsinnspill til forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til solkraftanlegg på land: Klikk for å laste ned høringsinnspillet.

Innspill til rapporten «Kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak»: Klikk for å laste ned høringsinnspillet.

Høringsinnspill til forslag til forskrift om forbud mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpspriser i verdikjeden for mat og dagligvarer: Klikk for å laste ned høringsinnspillet.

Høringsinnspill til NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser - 1. delutredning: Klikk for å laste ned høringsinnspillet.

Høringsinnspill til NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid: Klikk her for å lese høringsinnspillet. 

Høringsinnspill til NOU 2023:25 Omstilling til lavutslipp — Veivalg for klimapolitikken mot 2050: Klikk her for å lese høringsinnspillet.

Supplerende innspill om velferd i kyllingproduksjonen til dyrevelferdsmeldingen. Klikk her for å laste ned høringsinnspillet. Klikk her for å lese det opprinnelige innspillet.

Høringsinnspill til midlertidig tilskuddsordning i forbindelse med opprydding av avfall etter flomhendelsene i august 2023. Klikk her for å lese innspillet.

Representantforslag fra FrP om om endringer i markedsregulatorordningene. Klikk her for å lese felles innspill med Norsk Landbrukssamvirke.

Høring om forslag til endringer i forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt. Klikk her for å lese høringsinnspillet.

Representantskapsforslag fra Venstre om jerv, gaupe og ulv. Klikk her for å lese innspillet. 

Høring om Meld. St. 11 om strategi for økt sjølforsyning og opptrapping av bondeinntekta. Klikk her for å lese innspillet.