Oppland

20170827 102452

Aktuelt

110142985 10221325378099005 9026982067206754586 N

Kampen om utmarka - Konferanse i regi av utmarksutvalget i NBS

Kampen om utmarka Noreg er det mest utprega utmarks- og graslandet i Europa. Bruken av den årlege tilveksten i utmarka har vore mykje av grunnlaget for matberginga vår, for busetnaden frå kyst til fjell og for rike lokale kulturtradisjonar. Men overgangen til meir intensiv kjøt- og mjølkeproduksjon tufta på åkerbruk og importert fôr har sterkt redusert beitebruken, og i staden har det kome inn nye måtar å bruke utmarksareala på: hyttebygging og moderne former for friluftsliv og rekreasjon. Statsforvalteren i Innlandet har opplyst at beitelag kan bruke av sine midler til å dekke deltakeravgift for sine medlemmer.

Oppland Bonde- og Småbrukarlag dekker hele gamle Oppland fylket. Fylkeslaget består av 21 lokallag og har rundt 1300 medlemmer. 

Under fanen for lokallag finner du de ulike lokallagene med kontaktinformasjon. Her kan du ta kontakt om det er noe du ønsker å ta opp med oss. 

 

Fylkesleder Hallvard Helland

Tlf. 95 04 70 31

post@skogdrift.no

Fylkessekretær Kari Hanne Pavenstädt

Tlf. 90 58 21 77

sekr.oppland@smabrukarlaget.no

Telefontid: mandag og tirsdag 10.00-14.00

Arbeidsperiode: 01.10-15.05.