Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Beitestatistikk for sau i utmark

Foto: khp

NIBIO har laga ei nettside som viser dyretal og tap på utmarksbeite for sau organisert i beitelag under tilskotsordninga Organisert beitebruk (OBB). Dette omfattar om lag 75 prosent av all sau sleppt i norsk utmark.

Tallene i tallgrunnlaget viser at tapsprosenten for sau de siste 5 år ligger på 2,8%, for lam er andelen 5,6%. Totalt for både sau og lam er tallet 4,6%. Antall dyr sluppet på beite har falt fra 350 493 i 2016 til 319 612 i 2020, med et lite oppsving i 2017 til 352 124 dyr. Andelen faktiske tap har gått fra 15 882 i 2016 til 13 151 i 2020, men både 2017 og 2018 var år med større tap. Antall dyr sluppet på beite har i perioden blitt redusert med 9,11% noe som utgjør 32 512 færre dyr på beite. 

Det er i linken "Sau og lam på utmarksbeite 1981-2020" mulig å finne tall ned på kommunenivå. 

Beitestatistikk for sau i utmark

Sau og lam på utmarksbeite 1981 – 2020

Pressemelding fra NIBIO

/share/mime/48/pdf.png Ole Asmund Syltes innlegg i møtet med stortingsrepresentantene.
(mote-med-opplandsbenken.pdf, 186kB)

Møte med Opplandsbenken på Stortinget.

1. juni hadde styret m/vara i Oppland Bonde- og Småbrukarlag et såkaldt benkemøte med Opplandsbenken på Stortinget. 

Det var flere av representantene som møtte. Rigmor Aaserud (Ap) ledet møtet. Ellers møtte Marit Knutsdatter Strand (Sp), Bengt Fasteraune (Sp) (i deler av møtet) og Olemic Thommesen (H). 

1.juni ble det også gjennomført høring i Næringskomiteen. Der var Kjersti Hoff og frontet vår sak. Dette er det egen sak om på NBS sin side. 

Ole Asmund Sylte hadde forberedt et innlegg, og startet med dette. 

Aaserud var opptatt av å få tak i hvorfor vi ikke hadde gått i forhandlinger, om vi ønsket å starte prosessen med å se på forhandlingsinstituettet og hvordan budsjettnemda fungerer allerede i år. Hun ønsket å vite hva vi tenkte om dette. 

Ole Asmund svarte godt for oss og la vekt på mye av det samme som han hadde i innlegget sitt. Kvoteleie, utleie av areal, oppblåste inntekter. At staten ikke hadde vist vilje til bevegelse under to sonderingsmøter og at organisasjonene dermed ikke fant noe å forhandle om i det tilbudet som var gitt. 

Marit K. Strand viste til vedtaket i Stortinget om at det må gjøres noe med inntektsgrunnlaget. Viste også til jordbruksmeldinga som begynner å bli noen år. La vekt på dette med kvoteleie. Tok også opp Innovasjon Norges krav om større effektivisering opp mot myndighetenes krav om ombygging av båsfjøs. Hun nevnte også toll og marked, og mente at alt dette var temaer som ville komme i valgkampen. 

Aaserud lurte også på om tilbudet fra staten traff med hensyn til OBS mente var riktig i forhold til små og store bruk. 

Her følgende punkter poengtert fra vår side: Struktur, tak, sonegrenser, landbruk over hele landet, endring i retning. 

Vi tok også opp dette med større og større enheter, at det blir mer diesel og dekk på den måten. Jordpakkinga øker med større maskiner.  Problematikken rundt økt kraftfôrbruk. Viktigheten av å ta i bruk norsk utmark, og at målet må være å bruke arealet en har på egen gård. 

Det må ei omlegging til dersom Stortinget vil ha jordbruk i Norge. 

Aaserud avsluttet med å påpeke nok en gang at det er uvandt at det ikke blir prøvd forhandlinger før en går til brudd. 

Astrid Olstad takket for at de ville møte oss. 

MOTORSAGKURS?

Foto: Kari Hanne Pavenstädt

Toten Bonde- og Småbrukarlag arrangerer et 15 timers motorsagkurs med godkjent instruktør

Lørdagene 8.5 og 15.5 -2021                     Kl. 1000 – 1800.

STED: Roset ,søndre , Rosetveien 82, Raufoss.

Kursavgift: 1000,- 

Info og påmelding: Ole Dullerud telf 97697738.

NB! Ta med eget utstyr for de som har. Begrenset med utstyr til utlån. Maks 10 deltagere.

PS: Det vil være mulighet for selvhogst av ved, for de som  ønsker det etter kurset er avsluttet.

Innspill jordbruksforhandlingene 2021

Styret i OBS nedsatte høsten 2020 ei arbeidsgruppe bestående av Ole Petter Berget, Kjell Erik Brandstadmoen, AU (Astrid Olstad, Vidar Hagen, Elin M Ulsaker) og med Terje Holen som sekretær. Gruppas mandat var å utarbeide en uttalelse til arbeidet med jordbruksforhandlingene 2021. Uttalelsen har altså vært i gjennom en bred organisasjonsmessig behandling, der medlemmene i OBS har vært delaktige.

Innspill jordbruksforhandlingene 2021 - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

Velkommen til Landsmøte 2021! - les hele saken

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Aksjonerte for norsk mat og levende bygder s.3
(bosm6-0207-03.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Arrangerer kulturdugnad for norsk mat s.4
(bosm6-0207-04.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet s.5
(bosm6-0207-05.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Opprop for norsk mat og levende bygder s.7
(bosm6-0207-07.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (8)
(bosm6-0207-08.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (9)
(bosm6-0207-09.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png 128 ungdommer klare for Grønt Spatak s.14
(bosm6-0207-14.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unik alliansebygging siden 1993 s.15
(bosm6-0207-15.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til nytt REKO-prosjekt s.19
(bosm6-0207-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Om makt s.23
(bosm6-0207-23.pdf, 522kB)

/share/mime/48/pdf.png Krossensilering av korn s.24
(bosm6-0207-24.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as