Vedtekter

  1. Solidaritetsfondet for småbrukere skal yte økonomisk bistand, fortrinnsvis til medlemmer av Norsk Bonde og Småbrukarlag, men også til andre småbrukere.
  2. Det er ikke satt noen rammer for hvilke saker som kan gis økonomisk støtte fra fondet. Avgjørelsen om hvilke saker som kan tildeles midler fra fondet, og i hvilken størrelsesorden, tilligger styret for fondet.
  3. Det skal føres regnskap for fondet. Styret er ansvarlig for å få gjennomført regnskapsførsel og revisjon.
  4. Medlemmer til styret for fondet blir oppnevnt av årsmøte i Oppland Bonde og Småbrukarlag.
  5. Styret for fondet skal ha 5 styremedlemmer. En av styremedlemmene skal representere styret i Oppland Bonde og Småbrukarlag.
  6. Leder for styret velges blant styremedlemmene av styremedlemmene.
  7. Virksomhetsperioden for styret er 6 år.
  8. Ved reorganisering av styret for fondet i 2008, ble det bestemt at 3 styremedlemmer kan erstattes i 2011, og 2 kan erstattes i 2014.