Dame med barn som ser på ku - velferdsordninger - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Velferdsordninger

Gode velferdsordninger er viktig for bondens helse og for å sikre god dyrevelferd. Velferdsordningene har stor betydning for rekruttering av unge inn i landbruket, og det er særlig viktig med gode ordninger for svangerskap og fødsel for å rekruttere og beholde kvinner i yrket.

Skal jordbruket oppfylle samfunnsoppdraget trenger vi bønder. Både inntekta og sosiale ordninger er avgjørende for rekruttering til yrket.

 

Velferdsordningene i landbruket

Landbruket har egne velferdsordninger. Formålet med disse ordningene er å sikre norsk matproduksjon gjennom rekruttering og ivaretakelse av næringsutøvere.

Det finnes flere velferdsordninger for bønder: tilskudd til avløser ved ferie og fritid, tilskudd til avløser ved sykdom, pensjonsordninger, og tilskudd til avløser ved fødsel. Ordningene er en del av jordbruksavtalen, og endringer i type tilskudd og satser forhandles om som en del av det årlige jordbruksoppgjøret.

Les mer om jordbruksoppgjøret.

 

Velferdsordningene må styrkes

Velferdsordningene betyr svært mye for at bønder og deres familier skal kunne ha økonomisk trygghet hvis sykdom eller personlige kriser inntreffer. Det er også essensielt for at bonden skal kunne ha ferie og fritid gjennom året. Ordningene for svangerskap, fødsel og barsel er avgjørende for å kunne arbeide som bonde, og for å rekruttere kvinner til yrket.

For yngre bønder i en etableringsfase er det mange faktorer som gjør livssituasjonen mer sårbar enn for andre aldersgrupper. Særlig svangerskapsordningene, ferie og fritid er viktig for unge bønder som ønsker å kombinere yrket med et normalt familieliv. 

Les mer om rekruttering.

Velferdsordningene i landbruket må styrkes. Både en styrket økonomi gjennom økte satser og tilskudd, og et mer tilpasset regelverk som tar hensyn til bondens arbeidshverdag, inntektsdannelse og familieliv, er sterkt etterspurt. Bedre velferdsordninger må være en del av opptrappinga og retningsendringen for jordbruket. Det er nødvendig for å utligne forskjellene i levekår mellom jordbruket og andre samfunnsgrupper.

Les mer om jordbruk i Norge.

 

Bedre velferdsordninger for deltidsbønder

Mange bønder ønsker å kombinere jordbruk med annet lønnet arbeid. For mange er det heller ikke andre alternativer. Velferdsordningene må ta hensyn til den store andelen bønder som har annen inntekt ved siden av gårdsdrifta. Når jordbrukets velferdsordninger er dårligere fordi forholdet mellom inntekt og arbeidstid i jordbruket slår negativt ut sammenlignet med annet lønnet arbeid, kommer personer som kombinerer lønnsarbeid og næringsvirksomhet i jordbruket dårlig ut.

Velferdsordningene må styrkes og videreutvikles på jordbrukets premisser for å møte behovene i næringa.

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener:

  • Velferdsordningene i jordbruket må styrkes.
  • Jordbruket skal ha inntekt og sosiale vilkår på linje med andre.
  • Sykepenger og andre velferdsordninger i jordbruket skal ikke avkortes mot tilsvarende ordninger i lønnsarbeid.

Relevante artikler