Rapporter JF 2023 2 - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Jordbruksoppgjøret 2023: Rapporter og utredninger

Jordbruksoppgjøret

I forkant av jordbruksforhandlingene publiseres en rekke rapporter. Her finner du en oversikt. 

Flere av rapportene legges frem på Landbrukets kunnskapskonferanse 9. mars. Konferansen kan følges på nett. 

 

Rapporter/utredninger til jordbruksforhandlingene 2023: 

 

FASTE BESTILLINGER: 

Forbruksprognoser 2023-2024 (link)

Rapport fra Mentorordninga 2022 (link)

Budsjettnemnda for jordbruket (link)

Målprisrapport

Markedsrapport 2022 (link)

Rapport fra Landbrukets utviklingsfond (link)

Rapport om omverdenen til norsk landbruk og matindustri (link)

Produksjon av økologiske jordbruksvarer (link)

IBU-rapportering (link)

Rapport fra verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket (link)

Årlig rapport fra regnskapsgruppa for klimaavtalen (link, link)

Rapport fra Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping (link)

 

BESTILLINGER JF 2023: 

Forslag til satsing for fortsatt seterdrift - Utredning til jordbruksoppgjøret 2023 (link)

Utredning av innføring av dyrevelferdstilskudd (link)

Husdyrtilskudd for ammegeitbesetninger (link)

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe for strukturdifferensiering og tak på tilskudd (link)

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe for kvoteordningen melk (link)

Utredning om kvalitetstilskudd for storfe (link)

Utredning om forslag til endringer for tilskudd ved produksjonssvikt – grovfôr (link)

Nitrogen til nytte i jordbruket - Resultater fra forprosjekt om status, tiltak og virkemidler for bærekraftig nitrogenforvaltning i norsk jordbruk (link)

Utredning om økt norsk norskandel i økologisk fôr (link)

Kunnskapsgrunnlag om årsaker til matsvinn

 

RELEVANTE RAPPORTER UTENOM JF: 

Rapport om tilgang på veterinærtjenester i Norge (link)

Utredning av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk (link, vedlegg)

HMS-kartleggingen (link)

Telledatoer - to rapporter (link, link, link)