Salgsvilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger er Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Akersgata 41, 0158 Oslo, post@smabrukarlaget.no, 22 00 59 19, 970167943, og betegnes i det følgende som organisasjon/organisasjonen.

Kjøper er den som foretar kontingentbetalingen, og betegnes i det følgende som medlem/medlemmet.

 

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når medlemmet har betalt medlemskontingenten. Normale regler om angrerett gjelder, se 6. Angrerett.

 

4. Medlemskap

Ved innmelding i organisasjonen kan organisasjonen kreve betaling av medlemskontingent.

Ved betaling av medlemskap med faktura, blir fakturaen til medlemmet utstedt ved innmeldingstidspunktet. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager.

Innbetaling av medlemskontingent gir medlemskap i inneværende kalenderår, men før betalingsfristen for fornying av medlemskapet utløper, er det tilstrekkelig å ha betalt kontingenten for foregående år.

Medlemskontingenten fastsettes av organisasjonens styre og vedtas på landsmøtet. Medlemskontingenten kan endre seg fra år til år.

Medlemmets kontingentkategori avhenger av produksjon og bruksstørrelse. System for kontingentkategorier og satser vedtas av landsmøtet. Ved endringer i dette systemet kan medlemmets kontingentkategori endres. Endringer gjelder fra og med påfølgende kalenderår.

Dersom medlemskontingenten endres etter den er betalt av medlemmet, gjelder den nye medlemskontingenten fra neste kalenderår. Det fremgår av organisasjonens nettsider og innmeldingsskjemaet hva medlemskontingenten er for inneværende år.

Medlemmet kan i tillegg til organisasjonens medlemskontingent belastes en ekstra kontingent fra fylkeslaget medlemmet tilhører. Endringer i fylkeslagets kontingentsats vedtas på fylkesårsmøtet.

For øvrig gjelder de betingelser og begrensninger for medlemskapet som følger av organisasjonens vedtekter.

 

5. Avslutte medlemskap

For å avslutte medlemskapet må medlemmet sende skriftlig utmelding per epost til medlem@smabrukarlaget.no eller per post. Dersom medlemmet ikke har betalt medlemskontingent for inneværende eller foregående år, vil medlemskapet automatisk avsluttes.  

Når medlemskapet avsluttes opphører retten til de fordeler og goder som medfølger medlemskap, herunder medlemsfordeler fra ekstern leverandør.

 

6. Angrerett

Dersom medlemmet ønsker å angre kjøpet, og få tilbakebetalt medlemskontingenten, må medlemmet gi skriftlig beskjed til organisasjonen på medlem@smabrukarlaget.no innen 14 dager etter innmelding, iht. angrerettloven.

 

7. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er organisasjonen. Med mindre medlemmet samtykker til noe annet, kan organisasjonen, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at medlemmet skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen, eller dersom det følger av lovkrav. Medlemmets personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at organisasjonen skal få gjennomført avtalen med medlemmet, eller i lovbestemt tilfelle. Les mer om hvordan organisasjonen håndterer personopplysninger i organisasjonens personvernerklæring.

 

Endringer i salgsvilkår kan vedtas av organisasjonens styre.
Siste endringer: 10.11.22