Jordhelse og biologisk mangfold

Hvordan bonden driver jorda har stor påvirkning på jordas helse og det biologiske mangfoldet. Jordbruket må jobbe for å bevare det biologiske mangfoldet og oppnå god jordhelse. Det er bærekraftig og klimavennlig.

Biologisk mangfold omfatter både de levende organismene, økosystemene disse organismene lever i og det genetiske mangfoldet innen enkelte artsgrupper. Biologisk mangfold er mangfoldet av livet som bor på jorda.

Landbruk har stor påvirkning på det biologiske mangfoldet. På verdensbasis er mange arter som tidligere var tilknyttet jordbrukslandskapet nå rødlistet. Tapet av biologisk mangfold er en konsekvens av et stadig mer intensivt, monokulturbasert landbruk.

Hvordan jordbruket driver jorda kan bidra til å bevare det biologiske mangfoldet -  både i jorda og i økosystemene over jorda.

 

Karbonlagring i jord

Jorda inneholder tre ganger så mye karbon som atmosfæren. Det betyr at relativt små endringer i jordas karboninnhold kan ha betydelige effekter på CO2-innholdet i atmosfæren og det globale klimaet.

Tap av karbon i jord, som følge av biologisk nedbryting eller erosjon, er en trussel mot klima, matproduksjon og det biologiske mangfoldet. Økning i jordtemperaturen kan forverre dette tapet. Dette vil i stor grad påvirke Norge, på grunn av vårt kalde klima og karbonrike jord.

Vi må redusere tap av karbon i jord. Dette kan gjøres ved å øke karbonbindinga. Karbonlagring i jord er et godt klimatiltak, samtidig som det kan bidra til økt matproduksjon. Jordbruket er en viktig brikke her, og jordbruk er dermed en del av klimaløsninga.

Les mer om klima og jordbruk. 

 

Hva er god jordhelse?

God jordhelse danner grunnlaget for økt matproduksjon. God jordhelse betyr at jordas fysiske, kjemiske og biologiske komponenter fungerer optimalt sammen. En jord med god struktur har god vannhusholdning og større evne til karbonlagring, reduserer forurensning til vann og luft, og har de beste forholdene for god plantevekst. For å oppnå god jordhelse bør jorda forstyrres minst mulig, og ha mest mulig levende plantedekke (Nasjonalt program for jordhelse).

Nasjonalt program for jordhelse (2020) inkluderer en rekke forslag til utvikling av tiltak for økt satsing på jordhelse. Norsk Bonde- og Småbrukarlag bidro i dette arbeidet.

 

 

 

 

4per1000

Sammen med Spire, Utviklingsfondet, Økologisk Norge og Norges Bondelag, er Norsk Bonde- og Småbrukarlag en del av det internasjonale initiativet 4per1000. Initiativet ble lansert på Klimatoppmøtet i Paris i 2015, og har i dag 699 medlemmer i 104 land. 4per1000 jobber for å øke karbonnivået i jorda med 4 promille hvert år. I mars 2020 meldte Norge seg inn i 4per1000. Det er et viktig steg i riktig retning for å få på plass de politiske virkemidlene som trengs for å sikre karbonlagring i jord.