Personvern

Vi bryr om oss ditt personvern. Slik bruker vi dine personopplysninger. 

Innledning

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon der formålet er å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser.

Det er viktig at du som medlem har tillit til at vi behandler dine personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk og vi oppfordrer deg til å lese gjennom vår personvernerklæring, enten du er medlem eller besøkende på våre nettsider.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen.

 

 1. Ansvarlig for behandling av personopplysninger

Norsk Bonde- og Småbrukarlag v/Generalsekretæren som er ansvarlig for behandlingen av / håndteringen av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Org.nr. 970 167 943
Akersgata 41
0158 Oslo
epost: post@smabrukarlaget.no
tlf: 22 00 59 10

 

 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

All behandling av personopplysninger skjer i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Med «personopplysninger» menes alle opplysninger som kan knyttes til en fysisk person (sistnevnte omtales som «registrert»).

Med «behandling» menes alt som foretas med personopplysninger, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er for medlemmer og andre besøkende på våre nettsider, arrangementer mm. personopplysningsloven /personvernforordningen art. 6, nr. 1. bokstav a), b) og f).

Ved å melde deg inn i Norsk- Bonde- og Småbrukarlag samtykker du til at innsamling og registrering av dine personopplysninger kan benyttes til å administrere ditt medlemskap samt å oppfylle de forpliktelser og medlemsfordeler som medlemskapet gir.

Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste eller produkt, eller besøker vår hjemmeside kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen har vi behov for ulike personopplysninger, men det vil f.eks kunne være:

 • Navn og fødselsdato
 • Adresse, epost-adresse og telefonnummer
 • Informasjon om innmeldingsdato
 • Epostkorrespondanse med Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Ut over ovennevnte opplysninger vil det også være andre typer registrering i form av f.eks;

 • Tekniske opplysninger, logger og dataverktøy som gir informasjon om f.eks. operativsystem, oppkobling, nettlesersystem, brukeratferd samt informasjonskapsler.
 • Informasjon om besøksstrøm på våre nettsider, både antall søk, hvordan den enkelte søkte på side, varighet for besøk mm. Dette lagres til bruk for statistikk og ytterligere/bedret utforming av landingssider, brukervennlighet og plattform.

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt
 • Kundebehandling og informasjon om våre produkter
 • For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen
 • Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler
 • Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser for deg som medlem mot at du sender inn dine opplysninger
 • Sende informasjon som kan være av interesse for deg
 • Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta

  Det er frivillig å gi oss personopplysninger, men det vil være nødvendig å gi oss opplysningene for at vi skal kunne besvare henvendelser.

 

 1. Oppbevaring og lagring (sletting) av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for og sletter opplysningene i tråd med krav i regelverket.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, som f.eks. lovmessige plikter knyttet til regnskapsføring, oppfølging av kundeforholdet knyttet til reklamasjon mv. Personopplysninger vi behandler som følge av lovmessig plikt, vil slettes så snart vi ikke har plikt til å oppbevare opplysningene.

 

 1. Utlevering av personopplysninger til andre og lokallag mm.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for dette. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg, nødvendige medlemsundersøkelser eller lovmessig plikt som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vil inngår avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Gjensidige Forsikring ASA – forsikringsleverandør til våre medlemmer
 • Unicornis AS – softwareleverandør av vårt medlemssystem Hypersys
 • Helt hjem og Datafactory – distribusjon av avis
 • Posten - distribusjon av avis
 • Bring - distribusjon av avis
 • Dustin - Softwareleverandør av internt datasystem

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

 1. Sikkerhet for behandlingen

All behandling av personopplysninger sikres med de påkrevede tekniske og organisatoriske tiltak.

Vi håndterer informasjon slik at den er riktig, tilgjengelig og håndtert i henhold til grad av sensitivitet på opplysningene.

Hvis vi inngår databehandleravtaler med leverandører som behandler personopplysninger, vil vi kreve at de påtar seg samme grad av sikkerhet som vi har for vår behandling av personopplysninger.

Vi begrenser tilgangen til personopplysninger til det personalet eller de tredjepartene som skal behandle opplysningene på våre vegne. Disse partene er underlagt konfidensialitetsplikt.

Det er etablert rutiner for håndtering av brudd på informasjonssikkerhet og rutiner (personvernbrudd), og vi vil, dersom det foreligger brudd som medfører risiko for personvernet til de personopplysningene gjelder, sende avviksmelding til Datatilsynet så raskt som mulig og senest innen 72 timer etter bruddet ble oppdaget. Medfører bruddet høy sannsynlighet for personvernet til de bruddet gjelder, vil vi også varsle disse.

 

 1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Nedenfor følger dine rettigheter for behandlingen av personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss pr. epost til post@smabrukarlaget.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen én måned. Tar det lenger tid enn én måned vil du få beskjed.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Informasjon

Du har rett til å få informasjon om de personopplysninger vi behandler om deg. Gjennom denne erklæringen informerer vi deg om vår behandling av personopplysninger. Du kan også kontakte oss om du ønsker mer informasjon.

Innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg. Ta kontakt med oss om du ønsker innsyn.

Endring og sletting

Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene for å ivareta ditt medlemskap hos oss.

Behandling på grunnlag av samtykke

Vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, så kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å bruke den måte som er opplyst om da du ga samtykket eller kontakte oss.

Rett til å begrense eller protestere mot behandlingen

Du har rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, se GDPR artikkel 21, som:

 1. Du bestrider riktigheten av personopplysningene - behandlingen stanses i en periode som gjør det mulig for oss å kontrollere riktigheten av personopplysningene.
 2. Behandlingen er ulovlig, og du motsetter seg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses.
 3. Vi ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Du kan også protestert mot behandling etter GDPR artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt våre berettigede interesser går foran ditt personvern.

Retten til dataportabilitet

For opplysninger som du har gitt til oss og er nødvendig for å gjennomføre en avtale med oss, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av oss) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).

 

 1. Klager

Opplever du at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

 1. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Har vi dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.

 

Last ned vår personvernerklæring her.