Zoe Schaeffer Kmfjh7rzuce Unsplash

Dyrehelse- og velferd

God dyrehelse- og velferd er en forutsetning for en bærekraftig matproduksjon. 

Norge er på verdenstoppen når det kommer til dyrehelse- og velferd. Norske forbrukere kan være trygge på at norske råvarer og produkter er produsert etter høy standard og med et sterkt lovverk i bunn. 

God dyrevelferd er en forutsetning for hold av husdyr. Det er bondens etiske forpliktelse overfor dyret og overfor forbrukeren som forventer høy standard i norsk husdyrhold og matproduksjon. I Norge har vi en komplett verdikjede fra jord til bord, og et tett samarbeid mellom bonde, styresmakter og veterinær har gjennom en årrekke resultert i gode resultater for norsk dyrehelse og -velferd. Åpenhet og sporbarhet i hele produksjonssystemet gjør at du som forbruker kan ha tillit til norsk mat. 

God helse er avgjørende for god dyrevelferd. Det har i mange år vært et tett samarbeid mellom fagmiljø og veterinærtjenesten for å hindre spredning av smittsomme dyresykdommer. Norske husdyr har i dag en unikt god dyrehelse, og Norge er et av landene i verden med lavest bruk av antibiotika. Friske dyr trenger ikke medisiner.

Dyrevelferd kan derimot ikke kun måles utelukkende i fravær av sykdom og sykdomsfremkallende bakterier. Dyrets mulighet til å utøve naturlig adferd er også helt sentralt i å sikre god dyrevelferd. 

Stadig økende krav til ytelse og tilvekst skaper økt risiko for produksjonsbetingede sykdommer og lidelser hos husdyrene våre. Dette er problematisk både i et etisk perspektiv og fordi det øker behovet for bruk av antibiotika og annen medisinering av husdyr. Jordbruket bør etterstrebe minimal bruk av antibiotika i husdyrproduksjonen. Dette innebærer at kravet til ytelse og tilvekst må reduseres både gjennom fôringsregimer og avlsprogram. 

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener: 

  • Dyrevelferdstiltak må være praktisk og økonomisk gjennomførbare, og faglig forankret. Dyrevelferdskrav må komme med tilstrekkelig finansiering.
  • Jordbruket må involveres når nye dyrevelferdskrav skal utformes.
  • Dyrets mulighet til å utøve naturlig adferd alltid skal stå sentralt i utmåling av dyrevelferd. 
  • Kravet til ytelse og tilvekst må reduseres for å skåne husdyr mot produksjonsbetingede sykdommer og lidelser. 
  • Det må innføres et nasjonalt jord-, miljø- og dyrevelferdsprogram (JMD) som premierer god dyrevelferd gjennom tilskudd. 
  • Det bør innføres tilskudd til mobilslakteri for avliving og slakt av dyr på gården, i samsvar med god dyrevelferd og trygg og kortreist mat fra småskalavirksomhet. 
  • Veterinærene må gis vilkår og ordninger som sikrer tilstrekkelig beredskap for produksjonsdyr i distriktene.