Internasjonal protest landbruk plakat

Internasjonal solidaritet

Solidaritet med utøvere i landbruket stopper ikke ved landegrensene. Internasjonalt har landbruket en stor oppgave i å sikre den globale matforsyningen for framtida. Dessverre utfordres denne retten stadig av handelsavtaler og private aktører.

Internasjonalt har landbruket en stor oppgave i å sikre den globale matforsyninga for framtida. Denne oppgaven kan ikke gjøres gjennom storskala industrialisering og sentralisering av landbruksproduksjonen, men må gjennomføres ved at land og regioner får anledning til å øke sin sjølforsyningsevne og sjølbergingsevne ved å ivareta egne, lokalt tilpassede planter, dyreslag og driftsmåter.

Matsuverenitet er folks rett til sunn og kulturelt passende mat produsert med bærekraftige metoder. Matsuverenitet prioriterer lokal matproduksjon og forbruk. Det innebærer at land har rett til å beskytte sine lokale produsenter og produkter mot billig import, og å kontrollere egen matproduksjon.

Matsuverenitet er en rett og en plikt. Vestlige land, inkludert Norge, kan ikke basere sitt matforbruk på import. Vi kan ikke erstatte egen jordbruksproduksjon med importerte råvarer fra land som trenger maten sjøl, eller ved å overby fattige reland på det internasjonale råvaremarkedet.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er opptatt av å bygge internasjonale og nasjonale allianser. Småbrukere og bønder fra nord til sør møter mange av de samme utfordringene. Vi står sammen med jordbrukere og matprodusenter over hele verden i solidaritet.

 

 

La Via Campesina: En internasjonal bondebevegelse

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er medlem av La Via Campesina (LVC). LVC er en internasjonal småbrukerbevegelse bestående av 220 millioner småbønder, fiskere, landløse, jordbruksarbeidere, urfolk og sivilsamfunnsorganisasjoner. European Coordination Via Campesina (ECVC) koordinerer de europeiske medlemsorganisasjonene i LVC. I dag samler bevegelsen 31 nasjonale og regionale småbrukerorganisasjoner i 21 europeiske land. Forankret i retten til matsuverenitet, er NBS og LVC sitt hovedmål å forsvare bønder og landarbeideres rettigheter, og å fremme et mangfoldig og bærekraftig jordbruk. Bevegelsen arbeider for matsikkerhet og matsuverenitet, og for å bedre vilkårene for småskalajordbruket verden over.

 

 

Hør Olav Randen fortelle om FNs erklæring for småbønders rettigheter.
Norsk oversettelse kan lastes ned her.

 

Framtidas matproduksjon er solidarisk

Dagens landbruk preges av storskala industri, monokulturer og multinasjonale selskaper. Dette er lite bærekraftig, bidrar til klimagassutslipp, miljøødeleggelser og fordrivelse av småbønder verden rundt. Det trengs en ny retning for jordbruket internasjonalt.

Bønders kunnskap og kompetanse om matproduksjon i lokale forhold må videreføres og kombineres med moderne agronomi og teknologi. Matsikkerhet og matsuverenitet må ivaretas. Matproduksjon må foregå på en måte som ikke rokker ved grunntanken om et helhetlig, bærekraftig jordbruk som tar hensyn til jorda og miljøet. Sammen med La Via Campesina og stadig flere FN-organer, bruker Norsk Bonde- og Småbrukarlag uttrykket agroøkologi som betegnelse for denne grunntanken.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber for en solidarisk matproduksjon og et solidarisk, bærekraftig og rettferdig jordbruk. Solidaritet handler om samhold og innebærer å kjempe for andre lands og befolkningers rett til egen mat. Solidaritet med bønder, småbrukere og andre utøvere i jordbruket stopper ikke ved landegrensene.

 

 

Internasjonalt utvalg i NBS

Internasjonalt utvalg i NBS arbeider aktivt med oppfølging av internasjonale saker og representasjon i relevante fora. I 2018 ble FNs erklæring om bønders rettigheter (United Nations Declaration on the Rights of Peasants) vedtatt. Erklæringen omfatter også mennesker som arbeider i landlige områder. Internasjonalt utvalg bruker erklæringen aktivt i sitt arbeid både nasjonalt gjennom ulike sivilsamfunnsnettverk og internasjonalt i arbeidet med handelsavtaler. ECVC jobber med implementering av erklæringen internasjonalt.

 

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener:

  • Alle land har rett til egen matproduksjon. Matsuvereniteten internasjonalt må ivaretas.
  • Hensynet til jordas, dyras og naturens beste må gis forrang i all jordbruksdrift.
  • Et allsidig og variert jordbruk må fremmes fremfor monokulturer. Norge bør være pådriver i FN-systemet for grunntanken om agroøkologisk matproduksjon internasjonalt.
  • Den globale jordbrukerbevegelsen La Via Campesina må styrkes slik at den blir den sentrale, globale jordbruksorganisasjonen.