GMO korn genmodifisert - Foto: Markus Spiske/Unsplash

GMO

En genmodifisert organisme (GMO) er en plante, et dyr eller en mikroorganisme som har fått arvestoffet sitt endret ved hjelp av genteknologi. Internasjonalt er bruk av GMO i landbruket utbredt.

Genmodifisering skiller seg fra tradisjonell plante- og husdyravl ved at den gjør det mulig å krysse naturens egne artsbarrierer. Det er mulig å sette sammen gener fra flere ulike arter og lage helt nye organismer. Om lag 80 % av dagens GMO-er er modifisert til å tåle spesifikke sprøytemidler.

Det er uvisst hvilken effekt ulike genmodifiserte organismer har på natur og helse. Vi har liten kjennskap til hvilke konsekvenser GMO kan ha for mennesker, dyr og miljø på lang sikt. I Norge tar lovverket rundt GMO hensyn til dette, i tillegg til en helhetlig og selvstendig vurdering av bærekraft, etikk og hvilken nytte slike organismer har for samfunnet. Det er ikke tillatt å bruke GMO i mat- og fôrprodukter i Norge i dag.

Bruken av GMO i landbruket er utbredt internasjonalt. I mange land går bruken av GMO hånd-i-hånd med et intensivt landbruk preget av monokulturer. Slike kulturer er lite motstandsdyktig mot klimaendringene, og bærer derfor en større risiko.

Majoriteten av forskning knyttet til GMO er styrt av store multinasjonale selskaper med egeninteresser. Disse selskapene patenterer sine GMO-produkter og sitter med store deler av eierskapet i markedet. Dette går ut over bønder, småbrukere og urfolks rettigheter og særlig lavinntektslands matsuverenitet.

Landbruket må ha en føre-var basert tilnærming til lovregulering og anvendelse av GMO i matproduksjonen. Det trengs en restriktiv praksis for bruk av GMO både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til uavhengig, langsiktig forskning.

NBS er medlem i GMO-nettverket – en paraplyorganisasjon som arbeider for å sikre forbrukere og matprodusenter retten til å velge GMO-fri mat, fôr, frø og dyr:

  • GMO-nettverket skal bidra til en restriktiv praksis for bruk av GMO nasjonalt og internasjonalt.
  • GMO-nettverket skal gjennom oppbygging og spredning av kunnskapsbasert informasjon bidra til en demokratisk debatt om GMO.
  • GMO-nettverket er ikke prinsipielt mot genteknologi og GMO, men skal være en pådriver for uavhengig forskning og en føre-var basert tilnærming innen lovregulering og anvendelse av GMO.