En ku står i bakgrunnen omgitt av busker og grønne trær. Kua ser rett mot kamera. - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Bærekraftig jordbruk

Norsk jordbruk skal være sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig. Jordbrukspolitikken skal sikre lønnsomhet i næringa og en produksjon som er i tråd med et helhetlig bærekraftig jordbruk. Det er solidaritet i praksis.

All matproduksjon fører til utslipp av klimagasser. Jordbruket i Norge er intet unntak. I klimaregnskapet kommer høytytende melkekyr på importert soyakraftfôr bedre ut enn melkekyr på seterbeite. Klimagassutslipp alene kan derfor ikke styre framtidas jordbrukspolitikk. Vi trenger et bærekraftig jordbruk.

Klimadebatten i jordbruket må handle om bærekraft i sin helhet og god bruk av norske ressurser. Agronomi og jordhelse, biologisk mangfold, redusert avrenning og lavere bruk av plantevernmidler, bedre ressursutnyttelse og bruk av norske arealer, og klimateknologi tilpasset norske forhold, er viktige tiltak for å sikre et bærekraftig jordbruk.

 

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er pådriver for et bærekraftig jordbruk med klimatiltak som:

 • Bygger på god agronomi og jordhelse, god dyrehelse og god dyrevelferd.
 • Ivaretar andre miljøhensyn som biologisk mangfold, avrenning og lavere bruk av plantevernmidler.
 • Bidrar til bedre ressursutnyttelse og bruk av norske jordbruksarealer og utmarksbeiter.
 • Reduserer bruken av fossilt drivstoff og andre ikke-fornybare innsatsfaktorer som mineralgjødsel.
 • Opprettholder og helst øker norsk matproduksjon, istedenfor at ytterligere norske jordbruksarealer og utmarksbeiter går ut av drift.
 • Bidrar til et mer klimatilpasset jordbruk
 • som er bedre i stand til å håndtere perioder med mer tørke og nedbør.
 • Er i tråd med de fire overordnede målene for landbrukspolitikken.
 • Er mulig for alle å ta del i – uavhengig av gårdens størrelse og beliggenhet. Teknologi som bidrar til utslippsreduksjoner må tilpasses strukturen i norsk jordbruk, og ikke omvendt.
 • Ikke fører til økt import.
 • Ikke påfører bonden merkostnader.
 • Er innrettet på en slik måte at det ikke krever mye tid og ressurser til dokumentasjon og rapportering fra bonden.

 

 

Hvordan vi forvalter ressursene våre og produserer maten på i dag, må bidra til å styrke vår evne til å produsere nok, fullverdig mat i framtida. Norsk jordbruk må baseres på norske ressurser. Klimatiltak må ta hensyn til våre geografiske og klimatiske forhold, og være basert på tanken om et helhetlig bærekraftig jordbruk som når våre mål om matsikkerhet og beredskap og landbruk over hele landet. Teknologi må tilpasses norske forhold, ikke motsatt.

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener:

 • Norge trenger flere bønder og flere bruk i drift, slik at gårdsbrukene fortsatt kan utgjøre fundamentet for gode bygdesamfunn, for at husdyrproduksjonen i større grad kan baseres på mer gras og beite til drøvtyggerne, og for at vi kan produsere mer mat rett til folk der jorda er egna til det. Det er et bærekraftig jordbruk.
 • Fellesgoder fra jordbruket som biologisk mangfold, kulturlandskap og beredskap må tillegges større vekt. Det samme må klimatilpasning, arbeidsplasser og sosial bærekraft.
 • Klimatiltak som sikrer et helhetlig bærekraftig jordbruk må bevilges mer midler utenom jordbruksavtalen, gjennom klimafondet Bionova.