Gulrøtter fra jorda - Foto: Markus Spiske/Unsplash

Økologisk landbruk

Økologisk landbruk kan øke verdiskapingen på norske ressurser og bidra til å dra hele det norske landbruket i en bærekraftig retning. I dag produseres det ikke nok norsk økologisk mat for å møte etterspørselen i markedet.

Hva er økologisk landbruk?

Økologisk landbruk bygger på prinsippet om et helhetlig økologisk system som omfatter de økonomiske, sosiale og økologiske sidene ved produksjonen, både lokalt og globalt. Overordnet i produksjonen er hensynet til jordas fruktbarhet og struktur, og et landbruk som drives i samspill med naturen. Det brukes ikke driftsmidler som kunstgjødsel eller sprøytemidler i økologisk produksjon. I stedet fokuseres det på god agronomi og tiltak som vekstskifte og biologisk mangfold er essensielle for å forebygge plantesykdommer og skadedyr.

Økologisk landbruk og produksjon er i Norge regulert forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften). Regelverket forvaltes av Mattilsynet.

Betegnelsen «Økologisk» er beskyttet. I praksis betyr det at alle norske produsenter og produkter som er økologiske er sertifisert av Debio med Ø-merket.

 

Økologisk landbruk i Norge

Økologisk landbruk i Norge har en viktig rolle som spydspiss for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig. Spydspissrollen gjelder både bruk av sprøytemidler og driftsformer som tar vare på fruktbarheten i jorda.

For at Norge skal nå sine klimamål, er det viktig å utnytte jordas egne evne til lagring av karbon. På dette området er økologiske driftsformer med sin vekt på mangfold viktig.

Økologisk landbruk er bærekraftig. Økologisk jordbruk vektlegger bruk av naturlige ressurser, noe som styrker bruken av matjord i hele landet, i tillegg til bruken av utmarksressurser og seterdrift. Økologisk jordbruk er derfor en viktig faktor for å ta hele landet i bruk og for å opprettholde kulturlandskapet. Økologisk produksjon bidrar til større artsmangfold og artsrikdom, noe som er viktig for framtidig matproduksjon og matvareberedskap. Alt dette styrker målsettingen om norsk matproduksjon på norske ressurser.

 

Mer norsk økologisk mat

Det økologiske landbruket i Norge må forsterkes og videreutvikles. Etterspørselen etter økologisk mat øker, og det produseres i dag ikke nok økologisk norsk mat for å møte etterspørselen i markedet. Dersom norskproduserte økologiske matvarer ikke er tilgjengelig, vil importen av økologiske jordbruksvarer være alternativet.

Myndighetene har en viktig rolle i å utvikle markedet for norskproduserte økologiske varer ved å være en av de store markedsaktørene. Dersom alle offentlige kantiner stiller krav om norsk økologisk andel i sine innkjøp, vil man sikre et marked for varene. Slik kan man lette tilgangen til økologiske råvarer over hele landet.

 

Landbrukets Økoløft

Siden 2016 har Norsk Bonde- og Småbrukarlag sammen med en rekke andre landbruksorganisasjoner samarbeidet om å øke produksjon, omsetning og forbruk av økologiske landbruksvarer gjennom prosjektet Landbrukets Økoløft. Gjennom rekruttering til økologisk landbruk, motivering av etablerte økobønder til å fortsette å produsere økologisk mat, og inspirasjon til nøkkelpersoner hos dagligvarekjedene og forbrukere til å prioritere norsk økologisk mat, bidrar prosjektet til å nå målene i Nasjonal strategi for økologisk jordbruk 2018-2030 om å øke produksjon og omsetning av økologiske varer som er etterspurt i markedet.

Les mer om Landbrukets Økoløft.

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener:

  • Det må gjeninnføres et tallfestet mål om andel økologisk jordbruksareal i Norge.
  • For å bidra til økt forbruk og mer stabil etterspørsel etter norske økologiske produkter må det settes krav om offentlig innkjøp av norske økologiske produkter.
  • Tilskuddene til økologisk drift i alle produksjoner må økes, og kontingent og avgifter til Debio for økologiske produsenter må fjernes.
  • Det bør arbeides for å trekke alt jordbruk i økologisk retning ved å overføre økologisk kunnskap og forskning til det konvensjonelle jordbruket.