Sau på beite - Foto: Eli Folven

Mat og produksjon

Mangfoldig matproduksjon basert på norske ressurser er et fellesgode for samfunnet.

Norske bønder produserer trygg, ren og bærekraftig mat til folket. Om lag 38500 bønder produserer rundt 40% av den maten befolkningen spiser, fra korn og potet til lammekjøtt, kylling og ost. Maten er trygg, ren og bærekraftig.

Men norsk matproduksjon er mer enn maten. Norsk jordbruk har svært lav bruk av antibiotika og restriktiv bruk sprøytemidler, god dyre- og plantehelse, og god dyrevelferd. Et aktivt landbruk over hele landet ivaretar kulturlandskapet og biologisk mangfold, gir levende bygder og bosetting, norske arbeidsplasser, sysselsetting og verdiskaping.

Norge produserer om lag 40 % av den maten vi spiser selv. Resten importeres fra andre land. Mye av denne maten, samt råvarer til dyrefôr, kommer fra land i det globale Sør hvor matproduksjonen er presset. I en verden hvor matsikkerheten er truet av klimaendringer, krig og konflikt, er det særlig viktig at vi produserer mest mulig av den maten vi selv spiser på norske ressurser.

 

Norsk mat på norske ressurser

Om lag 3% av det norske landarealet er matjord. Av dette er det kun en tredjedel som kan brukes til produksjon av korn og omtrent 5% som kan brukes til produksjon av poteter, grønnsaker, frukt, bær, olje- og belgvekster. Det resterende arealet er stort sett kun egnet til grovfôrproduksjon.

I tillegg til matjorda, har Norge enorme mengder utmark. Ved å ha dyr på beite kan ressursene i utmarka benyttes til det fulle.

Les mer om beitebruk.

For å sikre en bærekraftig matproduksjon, må jordbruket og norsk matproduksjon baseres på norske areal- og fôrressurser. En viktig forutsetning for å ta i bruk de spredde arealressursene til matproduksjon, har vært en tilsvarende geografisk spredning av relativt små gårdsbruk. En bruksstruktur med små og mellomstore gårdsbruk er karakteristisk for Norge, og representerer både en historisk arv og et premiss for framtidig bærekraftig bruk av inn- og utmarksressurser. Det begrensede jordbruksarealet er svært verdifullt og trenger sterkt vern. Arealet må i tillegg økes og jordas kvalitet og produksjonsevne må ivaretas bedre.

Les mer om jordvern.

 

Norsk matproduksjon i et internasjonalt perspektiv

Internasjonalt har landbruket en stor oppgave i å sikre den globale matforsyninga for framtida. Dette kan ikke skje ved industrialisering og sentralisering av matproduksjonen, men ved at land og regioner får anledning til å øke sin sjølbergingsevne ved å ivareta egne, lokalt tilpassede planter, dyreslag og driftsmåter.

Vi kan ikke beslaglegge store landarealer i andre land for å produsere mat til egen befolkning. Norsk matproduksjon på norsk ressurser handler ikke bare om bærekraftig ressursbruk, det er også solidarisk.

Les mer om internasjonal solidaritet.

 

 


Matkornpartnerskapet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er medlem i matkornpartnerskapet. Partnerskapet for norsk matkorn og planteprotein skal øke bruken av norsk matkorn og planteprotein til mat. Partnerskapet er et forpliktende samarbeid mellom alle aktører i verdikjeden. Hensikten er å styrke samspillet, innsatsen og kompetansen for forskning og innovasjonsarbeid på norsk matkorn og planteproteiner til mat.

Les mer her.

Relevante artikler