Standard Compressed Granskog I Motlys

Vil ha bærekraftig skogforvaltning

Klima og miljø

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har sendt innspill til en rapport om den økologiske tilstanden i norsk skog. – Vi skal ha ei næring som forvalter ressursene i et evighetsperspektiv, sier politisk nestleder Vegard Vigdenes.

Foto: John Yngvar Larsson. CC BY NC SA 3.0

 

Skogbruk er en viktig og tradisjonstung næring i Norge, og en viktig binæring for mange jordbrukere og andre grunneiere. 77% av skogen i Norge er eid av privatpersoner, og eierskapet er dessuten spredt på svært mange skogeiendommer. De fleste av skogeiendommene er små: 60% er mindre enn 250 dekar, og 90% mindre enn 1000 dekar.

På oppdrag fra blant annet Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og andre etater utarbeidet rapporten «Kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak». Rapporten er nå på høring, og NBS har sendt inn innspill til denne.

 

            Klikk her for å laste ned høringsinnspillet.

 

 

Fra strukturrasjonalisering til bærekraftig forvaltning

I høringsinnspillet påpeker NBS at: «Den rådende landbrukspolitikken fører til en stadig strukturrasjonalisering, sviktende inntektsgrunnlag, og fraflytting fra bygdene.» Dette gjelder også i skogbruket.

- Økologisk og agronomisk forsvarlig forvaltning av våre ressurser henger sammen med en bærekraftig skogforvaltning. Mange av skogens ressurser, som høsting av sopp og bær, skogsbeitemark, trevirke og rekreasjonsmuligheter, er viktig for å sikre bosetting, jobber i landbruket og for å opprettholde levende bygder, sier politisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Vegard Vigdenes.

Han påpeker at skogforvaltningen må tilrettelegge for mangfoldige og robuste skogøkosystemer.

- Det er i hele samfunnets interesse, også skognæringa.

 

Frivillig vern og informasjonstiltak

Stortinget ble i 2016 enig om et mål om å verne 10% av skogen i Norge. Så langt er 5% av all norsk skog vernet – for produktiv skog er tallet 3.9%. Av den gjenværende skogen er kun 1,2% såkalt «gammelskog» (eldre enn 120 år), som utgjør spesielt viktige habitater for mange arter.

Et av tiltakene som behandles i rapporten er frivillig vern-ordningen. NBS mener finansieringen av denne ordningen må styrkes, i tillegg må informasjonen ut til skogeierne forbedres.

- Det har vært varierende informasjon om frivillig vern-ordningen ut til skogeierne. Vi foreslår i vårt innspill å overføre informasjonsansvaret for ordningen til et offentlig organ, sier Vigdenes.

Et annet tiltak som trekkes frem er inkludering av mindre skogområder.

- Det er mange skogeiere med mindre skogeiendommer som i dag ikke nytter ordningen, men Stortinget har vedtatt at små områder med høy økologisk verdi må prioriteres. Jeg tror det er et stort potensial i vern av mindre skogområder, fortsetter Vigdenes.

 

Redusere omdisponering og verne matjord

Et av tiltakene som foreslås i rapporten er å redusere omdisponering av skog til andre formål. NBS mener hovedfokuset her må være å redusere omdisponering til utbyggingsformål.

I dag er det en del skog som omdisponeres til nydyrking eller beite. Vigdenes mener noe skog fortsatt må omdisponeres til slike formål, men at mengden kan reduseres – samtidig som nedbygging av matjord reduseres kraftig.

- Ved omdisponering til nydyrking eller beite er det viktig hvilke naturkvaliteter som finnes i skogen. Gammel og eldre naturlig forynga skog må særlig bevares, sier Vigdenes.