436624993 437330772354303 7918107769504149270 N

Ny gjødselbruksforskrift straffer bonden

Mat og produksjon

Uttale: Regjeringen har lagt fram forslag til ny gjødselbruksforskrift. Den foreslåtte forskriften strammer inn regelverket for gjødsling sammenlignet med dagens regelverk, og det er særlig fosfor som er i fokus.

Uttalelse fra fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 13. juni 2024

 

De nye reglene for gjødsling, med fosfor som begrensende faktor, vil gi utfordringer i husdyrtette områder. Dessverre har Norge ført en politikk det siste århundret som har løsrevet drifta fra gårdenes eget ressursgrunnlag og gitt oss større og større driftsenheter.

I Norsk Bonde- og Småbrukarlag står kretsløpstankegangen høyt. Vi skal produsere norsk mat i et evighetsperspektiv. Da er ikke ressursgrunnlaget bare der vi henter foret til dyra eller mat som går rett til folk, det er også spredeareal der husdyrgjødsla føres tilbake til kretsløpet.

Resultatet av at staten nå har tvunget bønder til å effektivisere og bygge større enheter, er at mange ikke lenger vil ha nok spredeareal til å overholde denne nye forskriften. De har gjort som Stortinget og Norge har bedt dem om, og nå er takken at de ikke lenger kan drive lovlig.

Når bønder ikke lenger kan drive lovlig på grunn av ny forskrift, vil det få konsekvenser. Vi frykter både nedleggelser, produksjonsreduksjon og bondekannibalisme. I neste omgang kan dette føre til dårligere psykisk helse blant bønder, ødelagte naboforhold og dårligere stemning bønder imellom. En åpenbar konsekvens er redusert matproduksjon på norske ressurser og lavere sjølforsyningsgrad i Norge.

Vi er helt med på tanken om at overgjødsling må unngås, og at gjødsling derfor bør reguleres. Vi kan også være med på at det kanskje bør reguleres strengere enn i dag. Men når staten nå går inn for at dette gjøres på en måte som straffer bønder som ikke er skyldige i annet enn å ha gjort som Stortinget har bedt om, må det komme avbøtende tiltak.

Her må staten være med å løfte børa. Det trengs en tiltakspakke. Her må både mulighet for å ta i bruk nye arealer og større gjødsellager inngå. Bonden kan ikke stå for dette alene. Tida da bonden var samfunnets syndebukk må være over.