Beiteprisvinnere Foto Nora May Engeseth

Vågå, Skjåk, Lom, Dovre og Lesja er vinnere av årets beitepris

Rovdyr

Kommunene mottar prisen for samarbeidsprosjektet «Bærekraftig sameksistens mellom sau og jerv i utmark».  

Beiteprisen deles hvert år ut til en kommune som har gjort en ekstra innsats for beitebrukerne. Prisen deles ut av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Årets pris går til kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Lesja og Dovre for deres samarbeid med oppfølging av beitebrukerne i et rovviltutsatt område.  

- Vi er voldsomt stolte av beitenæringa i Lom, Skjåk, Vågå, Lesja og Dovre! Beitebrukerne våre er kanskje verdens flinkeste til å bry seg om hverandre, sier gruppa bak prosjektet «Bærekraftig sameksistens mellom sau og jerv i utmark». Gruppa består av Kari Anette Slettahaug, Ingrid Nornes Tragethon, Laila Nersveen og Kari Hånsnar.  

- Utmarksarealene våre er 260 ganger så store som arealet innenfor ring 3 i Oslo. De 54 400 søyene og lam som slippes på fjellbeite gjør en viktig oppgave med å pleie de verdifulle utmarksressursene våre, fortsetter de.  

Prisen ble delt ut onsdag kveld under Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin utmarkskonferanse på Gardermoen utenfor Oslo. Styremedlem og sauebonde i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjell Erik Brandstadmoen, delte ut prisen. Han skryter av prosjektet:  

- Prosjektet passer som hånd i hanske til intensjonen i beiteprisen. Kommunene har et fokus på beitebrukeren som menneske og det å ivareta den enkelte. Det er særlig viktig, sier han og legger til: 

- Dette er et prosjekt ledet av en gruppe som er oppriktig engasjert i å tilrettelegge for beitebrukerne i kommunene. Det at flere gode nabokommuner samarbeider om et slikt prosjekt er kjempefint, avslutter han.  

 

Bak samarbeidsprosjektet «Bærekraftig sameksistens mellom sau og jerv i utmark» står (f.v) Laila Nersveen, Ingrid Nornes Tragethon, Kari Hånsnar og Kari Anette Slettahau. (Foto: Margrethe Figved)

 

Juryens begrunnelse: «Verken beitedyr eller rovdyr forholder seg til kommunegrenser. Derfor er det også viktig at vårt arbeid for å styrke forholdene for beitedyra er basert på samarbeid. Årets beiteprisvinner er et strålende eksempel på dette. Prosjektet «Bærekraftig sameksistens mellom sau og jerv i utmark» er et samarbeid mellom fem nabokommuner hvor landbruk, og særlig beite, er en viktig næring. Her er det fantastiske beiteområder som må brukes.   

De fem kommunene har gjennom sitt prosjekt tilrettelagt for beitedyra. Beitebrukeren og -dyras velferd er satt i høgsete, og prosjektet bærer preg av god og nær kontakt med den enkelte bonde. Kommunene har lagt vekt på å ivareta beitebrukerne som mennesker med sosiale møteplasser, kurs og kompetansepåfyll. Vi beitebrukere trenger å føle oss sett og hørt, og dette er en derfor en god måte å styrke næringa på. Samarbeid og forberedelser både i forkant og under beitesesongen, og spesielt med tanke på utfordringer knyttet til rovviltangrep, er viktig. Gode planer for hvordan en handler i en akutt skadesituasjon bidrar til at skadeomfang og konsekvenser begrenses, og dette har kommunene bidratt til gjennom samarbeidsprosjektet.   

Prisens mottakere oppfyller alle kriterier for utdeling av prisen»  

Beiteprisen ble delt ut første gang i 2017, og har tidligere gått til kommunene Nord-Fron, Meråker, Saltdal, Tynset og Vinje.  

  

Beiteprisen tildeles etter følgende kriterier:  

 • Er i tett dialog med beitenæringa før, under og etter beitesesongen.  
 • Erkjenner den psykiske belastninga rovviltangrep utgjør for beitebrukerne.  
 • Tar på seg ansvaret for søknader om skadefellingstillatelse.  
 • Klager på eventuelle avslag.  
 • Bidrar til mest mulig rettferdig erstatningsoppgjør.  
 • Kurser og organisere på en god måte kommunens skadefellingslag.  
 • Bidrar til kurs for kadaverhundekvipasjer.  
 • Etablert varslingstjeneste ved rovvilt/angrep i beiteområdene.  
 • Foretatt beitekartlegging samt utarbeidet beitebruksplanen som en kommunedelplan.  
 • Freda gode beiteområder mot hyttebygging.  
 • Sørget for å sikre beiteretten ovenfor hytteeier