PLAN OVER INNTEKTSJAMSTILLING NÅ !!!

Årsmøtet i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag vedtok følgende uttale om ei forpliktende plan fra Regjeringa hvordan  inntekt i landbruket skal jamnstilles med inntektsnivået i samfunnet ellers

Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag har vært samla til årsmøte i Molde 3.-4.mars. Årsmøtet i Møre og Romsdal etterlyser i en uttale ei plan fra Regjeringa om hvordan de har tenkt å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet:

 

PLAN OVER INNTEKTSJAMSTILLING NÅ!!!

Regjeringa har vedtatt å jamstille landbruket med andre i samfunnet inntektsmessig samt å øke norsk selvforsyningsgrad fra dagens 36 % til 50 %.  Mens median inntekta for bønder er på kr.212,000, til dekning av arbeide og kapitalavkastning. Gjennomsnittlig lønnsinntekt i arbeidslivet er ca kr. 610,000.

 Med Grytten-utvalgets betraktninger rundt grunnlaget for bondens inntekter er det ingen tid å vente på før regjeringa må legge frem en forpliktende plan for hvordan tette inntektsgapet. Regjeringa har dårlig tid om de skal klare å tette inntektsgapet før neste valgkamp som vil være avgjørende for å få en ny periode i regjering.

Fylkesårsmøtet erkjenner et stort landbruksoppgjør i 2022 som skulle være starten på en inntektsopptrapping. Dessverre gjorde kostnadsøkninger og dårlig tallgrunnlag fra budsjettnemda at dette ble mer et oppgjør for god vilje enn en reell inntektsutjevning. Inntektsutjevning må derfor fortsette i 2023. Om ikke blir tetting av gapet en umulig oppgave å få gjennomført i denne regjeringsperioden.

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag krev at årets jordbruksavtale gir en inntektsopptrapping med kr. 200,000 pr. årsverk og at dette ses i sammenheng med økningen av selvforsyningsgraden.