Et Me Ikkje Norsk Mat No...

Økt selvforsyning må bety skjerpet tollvern og redusert import!

Årsmøtet i Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag mener at økt matvareberedskap og matsuverenitet, slik at den norske bonden kan få produsere mest mulig mat på ressurser som er tilpasset naturgrunnlaget, er et viktig mål. Å ha rett og plikt til å produsere mat for befolkningen er en viktig verdi. Spesielt i verdenssammenheng.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen anerkjent viktigheten av tollvernet. Det heter at regjeringen skal sikre landbruk over hele landet blant annet gjennom et «sterkt importvern», og at man skal «sørgje for at importvernet ikkje blir svekka, når ein inngår nye handelsavtaler».

Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag mener at det er grunn til å framheve denne setningen i plattformens innledende del: «Økt norsk matproduksjon er en kritisk del av vår beredskap.» Videre setter plattformen et «mål for sjølvforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, på 50 prosent».

Vi har lenge krevd at vi må styrke norsk landbruk og matproduksjon, og den pressede internasjonale matvaresituasjonen understreker dette behovet for å styrke norsk matproduksjon basert på egne ressurser.  Norsk landbruk gir trygg mat på bordet, mat produsert med høy dyrevelferd og langt mindre bruk av antibiotika enn hva vi ser i EU. Dette er også med på å styrke vår nasjonale matvareberedskap.

Skal vi klare å oppnå en selvforsyningsgrad på 50% må det gjøres en del grep for å styrke tollvernet, og det må gjøres noe for å få redusert importen av kjøtt og ost fra EU. Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag mener at det må gjøres endringer i eksisterende avtaler slik at man styrker importvernet for å kunne øke den norske matvareberedskapen.

EØS-avtalen har liberalisert handelen både med landbruksvarer (artikkel 19) og bearbeidede produkter (protokoll 3). I likhet med importen av landbruksvarer som ost og kjøtt, har importen av bearbeidede produkter som smakstilsatt yoghurt, pizza og bakervarer økt kraftig. Handelsutviklingen har blitt ensidig til EUs fordel. Denne importen går på bekostning av norsk matproduksjon og foredlingsindustri.

Årsmøtet i Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag mener det er all grunn til å bruke det som måtte være av handlingsrom i EØS-avtalen til å endre på den ubalanserte utviklingen, ved å redusere de tollfrie kvotene. Et skjerpet tollvern vil også være en nødvendighet skal man klare å øke norsk selvforsyningsgrad