Landsmøte 2024

Organisasjon

Årets landsmøte går av stabelen 15.-17. november på Gardermoen. Velkommen!

PÅMELDING

Påmeldingen til årets landsmøte er nå åpen!

Du kan nå melde deg på årets landsmøte som observatør eller delegat. Delegater velges av lokallaget eller fylkeslaget. Påmeldingsfristen til årets landsmøte er mandag 7. oktober. Alle som melder seg på innen 1. september er med i trekningen av tre landsmøtemiddager. 

Klikk her for å melde deg på. 

 

HVA SKJER PÅ LANDSMØTET?

Landsmøtet i NBS er organisasjonens høydepunkt. Under landsmøtet velges det nye representanter til styret og utvalg, det vedtas ny politikk og medlemmene får faglig påfyll.

Årets landsmøte starter fredag ettermiddag med politisk verksted. Under politisk verksted skal delegatene diskutere og utforme ny politikk. Lørdag og søndag gjennomføres landsmøtedebatter og avstemming. Program for landsmøtet publiseres høsten 2024. 

Under landsmøtet velges representanter til sentralstyret, kvinneutvalget, ungdomsutvalget og internasjonalt utvalg. Styreleder velges hvert år, mens styremedlemmer velges for to år av gangen. Av styremedlemmene velges to nestledere. Det velges i tillegg en ordfører og varaordfører, samt fem varaer til styret i nummerert rekkefølge. 

Her kan du se hvem som er på valg. 

PROGRAM

Tidspunkter er tentative.

Registrering åpner kl. 12. 

Landsmøtet starter fredag kl. 16.00 med politisk verksted. Det er innledning til politisk verksted fra kl.15.00. I forkant av politisk verksted vil NBS sin klima- og bærekraftsplan lanseres. Mer informasjon kommer.

Lørdag er møtestart kl. 08.30. Festmiddag lørdag kveld. 

Søndag starter landsmøtet kl.08.30. OBS: Møtet avsluttes kl.16.00. 

Programmet er foreløpig tentativt, men landsmøtets varighet er fra fredag kl.16.00 til søndag kl.16.00. 

 

HVEM KAN DELTA PÅ LANDSMØTET?

Hvert lokallag har rett til å sende en delegat per påbegynte 50. medlem. Dersom lokallaget har 51 medlemmer kan de altså sende to delegater til landsmøtet. I tillegg kan fylkeslag sende en delegat under 35 år. Det er kun delegatene som har stemmerett. 

Medlemmene i representantskapet, styremedlemmer, medlemmene i kvinneutvalget, internasjonalt utvalg og ungdomsutvalget har tale- og forslagsrett.

Øvrige medlemmer har rett til å følge landsmøtet som observatør. Observatører har ikke tale-, forslags- eller stemmerett under møtet.

Lokallaget dekker reise og opphold for sine delegater, fylkeslaget dekker reise og opphold for ungdomsdelegaten. Øvrige observatører og gjester må selv dekke sine kostnader. 

Det vil som tidligere år tilrettelegges for at møtet kan følges digitalt, fortrinnsvis via streaming på Youtube og Facebook.

 

ENDRINGSFORSLAG OG SAKER

Under landsmøtet behandles en rekke saker: innsendte landsmøtesaker, forslag til uttalelser, endringsforslag til styringsdokumenter, interpellasjoner og valg av tillitsvalgte. Saker og endringsforslag til landsmøtet skal sendes via dette skjemaet (link).

Representantskapet fungerer som redaksjonskomité og gir sin innstilling i forkant av møtet. Det velges en redaksjonskomité under landsmøtet som behandler uttalelser. 

 

Innsendte landsmøtesaker/«saker til behandling»

Lokallag, fylkeslag og utvalg kan sende inn «saker til behandling». Slike saker er temaer eller oppgaver som behandles av landsmøtet uavhengig av styringsdokumentene.

Enhver innsendt landsmøtesak/«sak til behandling» skal knyttes til enten innspill til jordbruksforhandlingene, innspill til arbeidsplan eller andre saker vedrørende drift av organisasjonen (organisatoriske saker). Ved behov vil sekretariatet, i samarbeid med forslagsstiller, bearbeide innsendte «løse saker» som innspill til en av disse kategoriene eller som endringsforslag til prinsipprogram, politisk plattform eller vedtekter.

Innsendte saker som kan gis en fullverdig behandling i landsstyre eller administrasjon, uten at dette går utover demokratiet, sendes direkte videre til slik behandling. Dette gjøres i samråd med forslagsstiller. Lokallagene oppfordres også til å sende denne typen saker direkte til styret eller administrasjonen gjennom året.

 

VIKTIGE FRISTER: 

12. august: Frist for å sende innspill til valgnemnda. Innspill sendes til kebrandstadmoen@gmail.com

1. september: Første påmeldingsfrist landsmøtet. Personer som melder seg på innen denne fristen er med i trekningen av tre landsmøtemiddager. 

14. september: Frist for å sende inn endringsforslag til vedtekter og prinsipprogram. 

7. oktober: Endelig påmeldingsfrist til landsmøtet.

14. oktober: Frist for å sende inn endringsforslag til politisk plattform, innspill til arbeidsprogram, interpellasjoner, uttalelser og andre saker til behandling. 

1. november: Sakspapirer sendes ut. 

Alle innsendte saker/endringsforslag skal inneholde forslag til vedtak og sendes inn via dette skjemaet (link). Saker uten forslag til vedtak vil avvises. 

Merk: skjemaet er et word-dokument og lastes ned automatisk på din datamaskin. Dersom du ikke har word, kan også Open Office eller Google Docs benyttes for å redigere dokumentet. Last opp eller åpne dokumentet i programvaren (aktiver redigering dersom dokumentet åpnes i skrivebeskyttet versjon), rediger det og send filen over som normalt.

Saker til landsmøtet sendes til inga@smabrukarlaget.no. Merk emnefeltet med "sak til landsmøtet".

VOTERING

I år vil Landsmøtet bruke et digitalt stemmesystem for votering og tegning til innlegg. Vi vil sørge for at alle er orientert om og har fått opplæring i hvordan dette fungerer, og setter derfor opp kurs om stemmesystemet før landsmøte. For deg som har behov for ekstra bistand til gjennomgang av voteringssystemet, så blir det også gjennomgang fredag 15.november på kveldstid. Mer informasjon om dette kommer. Vi benytter samme voteringssystem som i fjor: MyMeet. 

I år er delegaten selv ansvarlig for å ta med seg en digital dings. Delegaten bør ha tilstrekkelig kunnskap til å håndtere denne dingsen. 

Nytt av i år er at votering vil foregå underveis i møtet. Dette betyr at vi først vil debattere organisatoriske saker, før vi voterer over dem og går videre i programmet. 

Klikk her for å se opplæringsvideo.

 

STUDIEARBEIDET 2024

Studiearbeidet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag starter i august 2024 og varer frem til februar/mars 2025. Studiehefte sendes ut til alle medlemmer og legges ut på våre nettsider i august, og det arrangeres oppstartsmøte for studiearbeidet til JF2025 22. august kl. 20.00. Klikk her for å bli med i møtet. 

Lokallagsutsendingene tar med seg momentene fra studieringen inn i politisk verksted fredag 15. november og i landsmøtedebatten. Vi oppfordrer alle fylkeslag til å arrangerer et felles studiearbeidsmøte for sin region i forkant av landsmøtet. Les mer om årets studiearbeid her (link kommer). I tillegg skal lokal- og fylkeslag sende inn forslag til nye tilskudd eller endringer i eksiterende tilskuddsordninger i dette skjemaet innen 14. oktober (link kommer). 

Vi oppfordrer lokallaget allerede nå til å legge en plan for studiearbeidet til høsten, da vi vet det er en travel periode for mange. Dere har også lov til å invitere inn personer utenfor organisasjonen til å delta på studieringen.

Kombiner gjerne studiearbeidet med en annen hyggelig aktivitet. Hva med å diskutere kvoteordningen over en kopp kaffe på Teams, kombinere produksjonsregulering med en stand, diskutere bærekraftig jordbruk over en felles middag med dugnad, arrangere et åpent diskusjonsmøte om inntektsjamstilling eller diskutere tiltak for å styrke utmarksbeite med beitelaget?

Alle lokal- og fylkeslag i NBS kan få støtte til studieringer. Les mer om dette her.