Delegater fra organisasjonen sitter på rekke og rad under landsmøtet. Alle ser fremover mot scenen. I bakgrunnen henger et banner hvor det står "Norge trenger flere bønder" - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og holdes årlig hver høst. 

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er organisasjonens høyeste organ og behandler en rekke saker i henhold til lovene. Møtet ledes av ordfører.

Årets landsmøte går av stabelen 9.-11. november på Hamar. 

Endringsforslag til vedtekter og prinsipprogram skal sendes til sekretariatet senest to måneder før landsmøtet. Interpellasjoner, forslag til vedtak fra fylkeslag, lokallag og landsmøtevalgte utvalg, og forslag til arbeidsprogram skal være framkommet til sekretariatet senest en måned før møtet.

Delegater

Hvert lokallag har rett til å sende en delegat per påbegynte 50. medlem. I tillegg kan fylkeslag sende en delegat under 35 år. Det er kun delegatene som har stemmerett. 

Representantskapet, sentralstyret, kvinneutvalget, ungdomsutvalget og internasjonalt utvalg har tale– og forslagsrett.

Alle medlemmer i organisasjonen har rett til å følge landsmøtet. Sekretariatet legger til rette for at møtet kan følges digitalt. 

 

Valg

Under landsmøtet velges representanter til sentralstyret, kvinneutvalget og ungdomsutvalget. Styreleder velges hvert år, mens styremedlemmer velges for to år av gangen. Av styremedlemmene velges to nestledere. Det velges i tillegg en ordfører og varaordfører, samt fem varaer til styret i nummerert rekkefølge. 

 

Du kan lese mer om landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag i vedtektene.