Rune Og Hanne (1)

Kortreist mat fra bonde til kokk

Buskerud BS har i samarbeid med Grønt Fagsenter Buskerud startet opp et prosjekt som skal tilrettelegge for økt bruk av lokalmat hos private storkjøkken i Ringeriksregionen. 

Lokal mat og drikke er en viktig vekstnæring i landbruket, som kan bidra til økt selvforsyning og økt verdiskaping både i landbruket og i reiselivet. Variert matproduksjon er viktig for beredskap, mangfold og kulturlandskap, som igjen gir muligheter for nye satsninger som lokale spesialiteter og serveringstilbud. Dette prosjektet skal bidra til en sterkere tilknytning mellom landbruk og reiseliv og slik bidra til økt verdiskaping i begge næringer. Prosjektet kan bidra til å bevare arbeidsplasser og kan være en katalysator for vekst i entreprenørskap og innovasjon innen både landbruksnæring og reiseliv.

Mange småskalaprodusenter faller utenfor eksisterende distribusjonssystemer og det er utstrakt bruk av privatbil for å frakte og hente varer. Det er også lite formell koordinering og samarbeid på tvers av produsenter. På den andre siden sliter kjøkken med å finne lokalmatprodusenten. Målet med prosjektet er å løse disse utfordringene for å øke bruken av lokalmat- og drikke hos hotell, restaurant og storkjøkken innen kommunene i Ringeriksregionen først og fremst, men med blikk til Norefjell, Eiker, Lier og Drammen. Aktører i verdikjeden må samarbeide, lokalmatprodusenter må synliggjøres og det må tilrettelegges for flere og bedre omsetnings- og distribusjonskanaler.

Det finnes mange gode eksempler på samarbeid mellom bonde og kokk som kan være til inspirasjon for andre. Ved å løfte fram, styrke og legge til rette for slike samarbeid i det private er det sannsynlig at det vil ha ringvirkninger som også tilfaller de offentlige kjøkkenene i kommunene, slik at deres arbeid med å få opp den totale andelen lokalmat i deres innkjøp lettes. 

Prosjektet finansieres med midler fra Viken Fylkeskommune, Buskerud Landbruksselskap, Stiftelsen John Rasmussen Aas og Hustrus legat, Ringerike kommmune, Modum kommune og Sparebankstiftelsen Ringerike. 

Er du produsent i nevnte områder og ønsker å bidra eller delta i prosjektet, ta kontakt med hanne@smabrukarlaget.no