20200716 155500

Innspill ny jordvernstrategi til Landbruks- og matdepartementet.

Stortinget fattet i juni 2022 et anmodningsvedtak der regjeringen bes om å legge fram en ny jordvernstrategi med et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord, og nye, konkrete tiltak for å nå målet. Strategien skal legges fram våren 2023. På denne bakgrunn har Landbruks- og matdepartementet (LMD) har satt i gang et arbeid med å oppdatere den nasjonale jordvernstrategien som ble vedtatt i 2021.

Den første jordvernstrategien ble utarbeidet i 2015. Strategien ble oppdatert i 2019 og i 2021. Gjeldende strategi fra 2021 inneholder en målsetting om at det maksimalt skal omdisponeres 3000 dekar dyrka jord årlig, og at målet skal nås innen 2025. Strategien inneholder 16 tiltak som ble videreført fra tidligere strategier, samt 7 nye tiltak som kom inn i 2021.

Oppland Bonde- og Småbrukarlag har i dag sendt inn innspill til ny jordvernstrategi. Fra innspillet: 

Formålet med nasjonal jordvernstrategi er å i hovedsak redusere årlig omdisponering av dyrka mark. Nå jobbes det med oppdatert jordvernstrategi med fokus på et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord, samt tiltak for å nå målet.

Vårt innspill at jordvernbegrepet må utvides til å også omfatte beiteareal. Utmarksbeite bør anses som en forlengelse av dyrka mark og som en viktig ressurs for å sikre matproduksjon og matberedskap.

Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark skjer i hovedsak via en arealplanprosess der det må vises til samfunnsmessig fordeler. I tillegg skal det vurderes alternativ arealbruk og fortetting før det fattes vedtak om omdisponering. Regionale myndigheter har innsigelsesrett i de tilfeller kommunens vurderinger og utredninger er mangelfulle. Samfunnet som helhet er omforent om verdien av dyrka mark. Derimot er utmarksbeite sin verdi kun sett i sammenheng med enten seterdrift eller som natur- og rekreasjonsområde, og ikke som kilde til matproduksjon. Utmarksbeite har derfor lite fokus i kommunene sin arealforvaltning og kommuneplanlegging. Dette er også faktum i kommuner der beitebruk er en av hovednæringene. I tillegg har ikke regionale myndigheter innsigelsesrett ved omdisponering av utmarksbeite, med mindre det berører seterdrift.

Innspillet kan i sin helhet leses i fil nede til venstre på nettsida