Oppland BS sitt innspill til NBS vedr. jordbruksforhandlingene 2023

Fakta om jordbruket i Gamle Oppland (fylkesmannen 2016) Bare til orientering

- Landets nest største jordbruksfylke målt i areal

- Landets nest største fylke av produksjon av reinkjøtt(tamrein)

- Landets største seterfylke og flest dyr på utmarksbeite

- Landets tredje største mjølkefylke

- Østre Toten er landets største grønnsakskommune

- Samlet verdiskapning i landbruket 4 mrd

- Fordeling av jordbruksareal: Grovfor 79%, korn 19%, potet/grønnsaker/bær 2%.

  1. Økt inntekt – tetting av inntektsgap – konkret plan for opptrapping

Dette må være prioritet en to og tre i år. Inntektene må beregnes på reelle tall.  Økte kostnader til innsatsfaktorer og renter har ført til vi kan se langt etter tettingen av inntektsgapet som ble lovet i jordbruksforhandlingene 2023. Vi har regnet på to melkebruk, ett med kvote på 120 tonn og ett med kvote på nesten 300 tonn. Med gjeld og renteøkning og de forutsetninger vi har satt for 2023 kommer begge ut med en til dels betydelig inntektsnedgang i 2023 i forhold til 2021.  For bruket med stor produksjon, og betydelig gjeld etter utbygging, er situasjonen prekær og kritisk.   Inntektene må økes for alle produksjoner og alle bruksstørrelser, men vi mener inntektene må økes mest for de som ligger lågest i årsverksinntekt fra før.  Forhandlingsresultatet må inneholde en tidfestet og konkret plan for inntektsopptrapping