Jordløses Bevegelse Foto LAG Norge

30 års kamp for matsuverenitet

Internasjonalt

Siden 1993 har La Vía Campesina kjempet for anerkjennelse av småbrukeres rettigheter og matsuverenitet. 1.-8.desember samles 500 delegater fra hele verden for den 8. internasjonale konferansen til grasrotsorganisasjonen.

La Via Campesina (LVC) er en av verdens største grasrotbevegelser som samler 182 organisasjoner fra 81 land bestående av bønder, småbrukere, migranter, jordløse, landarbeidere og urfolk.

Mens verden står overfor en flerdimensjonal krise, inkludert klimakrise, matkrise og kriger, dukker det opp systemkritiske løsninger på grasrotnivå. La Via Campesina har i sine 30 år kjempet mot det industrielle og konserneide landbruket ved å løfte fram agroøkologiske jordbruksteknikker som prioriterer bærekraft, samfunns selvbestemmelse og sosial rettferdighet i matsystemet.

Blant medlemsorganisasjonene er Norsk bonde- og småbrukarlag, som i år sender Margit Fausko som delegat til konferansen.

- Krafta av å samle en tropp med over 200 millioner bønder og landarbeidere i ryggen er uvurderlig. Dette er mennesker med kjærlighet til jord, natur og lokalsamfunn, solidaritet i ryggmargen, og som får stadig mer rett i at WTO må slutte å tvinge land til frihandel med mat uavhengig av landets kontekst og målsetninger. Jeg er stolt over at vi gjennom La Via Campesina er med å ta slike kamper som er for store for et isolert faglag. Og vi kan vente å se en småbrukarbevegelse med fornyet kraft etter denne konferransen, sier Fausko, som også leder NBS sitt internasjonale utvalg.

 

Viktige seire for LVC
La Via Campesina spilte en sentral rolle i vedtakelsen av FNs erklæring om rettighetene til bønder og andre mennesker som arbeider i landlige områder (UNDROP) i 2018. UNDROP er et viktig skritt for å anerkjenne og sikre rettighetene til de som metter verden. I tillegg har LVC vært sentral i å popularisere konseptet matsuverenitet, som hevder hvert samfunns rett til å bestemme egen landbruks- og matpolitikk, og fremmer økologisk bærekraftige og kulturelt passende jordbruksmetoder for å sikre sunn mat til befolkningen. Helt sentralt i dette er kampen for jord og muligheten til å leve i rurale områder. Vía Campesinas medlemsorganisasjoner står på frontlinjen i jordkonflikter mot nasjonale jordeiere og multinasjonale selskaper. De krever omfordeling av jord i land med ekstremt skjev jordfordeling som arv etter kolonialismen. LVC løfter familiejordbruket med bruk av lokale ressurser og minst mulig eksterne innsatsmidler som svar på verdens sult.

Den 8. konferansen
Den internasjonale konferansen er det høyeste beslutningsorganet i den globale småbrukerbevegelsen. Nesten 500 delegater skal debattere, studere og analysere ulike spørsmål som berører dem, på 17 ulike språk, og deretter vedta den strategiske handlingsplanen for de kommende fire årene. I tillegg har LVC  invitert noen organisasjoner som får observere konferansen, og ansees som viktige allierte, blant disse er Latin-Amerikagruppene (LAG).

- Som solidaritetsorganisasjon står vi side ved side med småbrukere og urfolk i deres kamp for jord og krav om et verdig liv på bygda. Her på konferansen vannes frøene for en verden der ingen blir drept for å forsvare jorda si mot utvinningsindustrien, der ingen blir syke av avdrift fra sprøytemidler og der barn og unge ser en framtid på bygda, forteller Frøya Torvik som deltar som observatør fra LAG.

De to første dagene holdes egne internasjonale formøter for ungdom og kvinner.  I år skal det også holdes et internasjonalt mangfoldsmøte for å bedre forstå og inkorporere kampen for kjønns- og seksualitetsmangfold i bevegelsen, samt et eget møte kalt Menn mot patriarkatet. Analysene og strategiene som vedtas på disse møtene innarbeides deretter i den internasjonale konferansens strategi.

Konferansen er et unikt rom for å knytte solidaritet og forstå fellesnevnere mellom de ulike lokale kampene for jord, vann, territorier, klima- og miljørettferdighet, flyktningers og migranters rettigheter, frøsuverenitet, handelsrettferdighet og bondefeminisme. Alle delegatene tar med seg sine levde erfaringer og forslag for å styrke den globale kampen for matsuverenitet.Kontaktinformasjon

Frøya Torvik: observatør fra Latin-Amerikagruppene Norge på den 8. konferansen. froya_t@hotmail.com
+47 481 46 125 (bare tilgjengelig på Whatsapp)

Margit Fausko: delegat fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag til den 8. konferansen.
margit@fausko.no
+47 908 27 754 (bare tilgjengelig på Whatsapp, evt Messenger, mens i Colombia grunna begrensninger for mobilabonnementet)

 

De jordløses bevegelse i Brasil, som er en del av Vía Campesina, krever jordreform i landet som er verdens største soyaeksportør, mens 30 millioner sulter daglig. Foto: LAG Norge