Sau På Utmarksbeite Loen Foto Vilde Haarsaker Kopi

Ber Borch sette sankevedtak til side

Rovdyr Innspill og høringer

Ti sauebønder i Trøndelag pålegges tidlig nedsank av sau. – En stor utfordring, mener Kjersti Hoff.

21. august sendte Mattilsynet pålegg om tidlig nedsanking av sau fra utmarksbeite til ti sauebønder i Raubeinsetra Saubeitelag og Skjækra Sambeitelag i Trøndelag. Vedtaket innebærer at de om lag 1500 sauene som er sendt på beite i et område i Snåsa og Steinkjær kommuner må være sanket innen midnatt natt til 5. september.

Nå ber Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og Norges Bondelag landbruks- og matministeren om å sette vedtaket til side.

- Dette er et beiteprioritert område som ligger sør for bjørnesona i Trøndelag. Det betyr at beitedyr skal ha fortrinnsrett, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

- Dette vedtaket fratar beitebrukerne sårt trengte ressurser. I år har det vært store utfordringer med mye nedbør og vanskelige høsteforhold. Dermed blir utmarksbeitet enda viktigere for å ha nok fôr utover vinteren, fortsetter hun.

Beitebrukerne i området har varslet om utfordring med bjørn og det ble gitt tidlig fellingstillatelse. Bjørnene er ikke skutt. Ifølge vedtaket fra Mattilsynet pålegges sauebøndene tidlig nedsanking innen 5. september dersom disse ikke blir felt.

- Vedtaket er en stor utfordring for bøndene det gjelder. Nå pålegges de sank samtidig som andreslåtten skal i hus, og med kort frist kan det være utfordrende å finne folk til å bidra, sier Hoff. Hun påpeker at det er mindre skader fra bjørn i år sammenlignet med samme tidspunkt sommeren 2021, og mener virkemiddelet «tidlig nedsanking» er brukt på feil måte i denne saken.

Bøndene i beitelagene har planlagt å sanke sauen til 15. september. Da vil størsteparten av sauen være nede innen 10. september – kort tid etter Mattilsynets frist.

- Det er uforståelig at Mattilsynet pålegger bøndene tidlig sank såpass tett opp mot en dato sauebrukerne hadde planlagt. Det er en stor ulempe for bøndene det gjelder. Nå må landbruks- og matministeren sette vedtaket til side, avslutter Hoff.

 

Les brevet i sin helhet her.