Gjødsel Og Traktor Foto Ola Fiskvik

Gjødselkompensasjon på overtid

Beredskap og matsikkerhet

Onsdag 16. februar møtte Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag statsråden for å diskutere den voldsomme prisøkningen på kunstgjødsel. - Foreløpig ingen løsninger, sier Kjersti Hoff.

NBS og NB ba 30. januar om møte med landbruks- og matminister Sandra Borch for å diskutere mulige tiltak knyttet til den ekstraordinære kostnadsveksten på kunstgjødsel. Flere bønder har enda ikke kjøpt kunstgjødsel til årets sesong.

- Det var dessverre ingen løsninger i møtet med statsråden i dag, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. Hun påpeker at situasjonen følges tett og at det snart vil bli nytt møte.

Høye kostnader en stor utfordring
Etter tilleggsforhandlingene i oktober er prisen på kunstgjødsel doblet. Den gang var kostnadsveksten på totalt 500 millioner kroner, sammenlignet med det som ble lagt til grunn for jordbruksforhandlingene våren 2021. Dette ble kompensert for gjennom tilleggsforhandlinger og utbetales gjennom produksjonstilskuddene i februar. Siden da har gjødselkostnadene fortsatt å øke med ytterligere 500 millioner.

- For NBS har det hele tiden vært viktig å gi bonden forutsigbarhet. Derfor er det bra at statsråden er tydelig på at endelig kostnadskompensasjon skal utbetales i 2022, fortsetter Hoff.

Flere bønder har ikke kjøpt inn kunstgjødsel for 2022. Høye kostnader og uforutsigbar lønnsomhet, kombinert med vedvarende dårlig driftsøkonomi, gjør det utfordrende for mange å planlegge årets sesong.

- Regjeringa må komme med løsninger nå. Det er viktig ikke bare for årets sesong, men også for kommende sesonger. Gjødselkrisa er en trussel mot norsk matproduksjon og sjølforsyninga vår, sier Hoff.

- Vi er utålmodige. Diskusjonene om kostnadsdekning er på overtid og burde vært løst for lengst. En rask avklaring på målretta gjødselkompensasjon er helt nødvendig for å sikre årets avlinger.

Stortinget ber regjeringa sikre matproduksjon
Stortinget vedtok i går at regjeringa må sikre at landbrukets evne til å anskaffe nødvendige innsatsfaktorer ikke svekkes:

"Flertallet ser det som viktig at regjeringen følger situasjonen nøye og løpende og om nødvendig fremmer forslag om at det må iverksettes tiltak for å sikre at likviditetssituasjonen, til tross for utbetaling av produksjonstilskudd i februar 2022 og kompensasjon for ekstraordinære utgifter til samme tid, ikke svekker landbrukets evne til å anskaffe nødvendige innsatsfaktorer i forbindelse med vekstsesongen."

- Det viktig at Stortinget er tydelig på at det er regjeringa sitt ansvar å ivareta matsikkerheten. Det betyr at bønder må sikres kompensasjon før økte gjødselkostander i god tid før våronna, sier Hoff og trekker fram enda en flertallsmerknad:

"Flertallet viser til at den økonomiske situasjonen for mange utøvere i landbruket er alvorlig. Det er avgjørende for Norges matsikkerhet, beredskap og utvikling i distriktene at man sikrer matproduksjonen på kort og lang sikt. Dette er særlig viktig i en tid hvor den globale matsikkerheten og forsyningen er under sterkt press, og det vil være ekstra alvorlig dersom det oppstår en situasjon der store matproduserende land varsler stans i mateksporten."