Jerv i skogen, foto Hans Veth/Unsplash - Foto: Hans Veth/Unsplash

Konstruktivt grep fra regjeringa

Rovdyr

Lisensfelling av jerv kan starte samtidig med villreinjakta 20.august. Det ble klart i dag. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er svært godt fornøyd med at regjeringen i dag har endret rovviltforskriften slik at lisensfelling av jerv kan starte samtidig med villreinjakta, den 20.08.

Stortinget har fastsatt et bestandsmål for jerv til 39 ynglinger hvert år, men antall ynglinger de seinere åra har på landsplan ligget 50% for høyt. Det har bidratt til altfor stort tap av sau og rein. Dessuten er staten nå i ferd med å betale beitebrukere for å slutte med utmarksbeite nettopp på grunn av store jervetap av lam. NBS mener at rovviltforvaltninga må bringe bestanden av jerv ned på bestandsmålet før det brukes budsjettmidler for å få beitebrukere til å gi opp saueholdet. 

Beitenæringa har gjennom en årrekke bedt om tidligere oppstart av lisensfellinga av jerv uten å bli hørt. Derfor opplever vi endring av rovviltforskriften som et konstruktivt grep fra regjeringa for å få ned bestanden, rovviltpresset for beitebrukerne og lammetapene. 

 

Kontakt:
Ann Guro Hansen,
Rovviltpolitisk talsperson i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Epost: annguro@signalbox.no
Tlf: 917 83 644