IMG 9413

Menon Economics har regnet ut kostnaden av jamstilling

Jordbruksoppgjøret

Nytt notat fra Menon Economics beregner kostnaden av opptrapping av jordbruket basert på Meld.St. 11.

På bestilling fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag har Menon Economics vurdert fagligheten i Meld.St.11 og regnet ut kostnaden av å jamstille jordbruket, basert på innstillinga fra næringskomiteen.

Rapporten kan leses i sin helhet nederst i saken. Her fra innledninga:

"Meld.St. 11 (2023-2024) introduserer en plan for å jevne ut inntektsforskjellen mellom jordbrukssektoren og resten av samfunnet. Det legges opp til et inntektsmål der gjennomsnittsinntekten i landbruket skal tilsvare det samfunnsmessige gjennomsnittet, med utelukkelse av de 10 prosent laveste og 10 prosent høyeste inntektene.

Det introduseres en ny modell for beregning av jordbruksinntekten i dag, kalt "modifisert totalkalkyle", som innebærer endringer i føringen av kostnader og vederlag. Dette inkluderer blant annet kostnadsføring av leie av jord/kvoter, innleie av arbeidskraft og nominelle avskrivninger, og man går bort fra prisjustering av gjeldsrenter. Videre legges det til rette for justering (normering) av inntekten for å reflektere en mer relevant sammenligningsinntekt for aktive heltidsbønder. Dette legger grunnlaget for beregning av en «sammenlikningsinntekt» som frem mot 2027 skal nærme seg målinntekten."

Tre stridsområder

I beregningsnotatet anslår Menon Economics hvor stor inntektsøkninga ville blitt i jordbruket dersom man fikk full opptrapping i 2023, og det vurderes hvordan ulike valg av tallgrunnlag slår ut i gjennomsnittsinntekt i 2023.

Notatforfatterne peker på tre sentrale stridsområder som påvirker hvor stor inntektsøkninga må bli: hvordan staten skal regne inn kapitalkostnader i næringen, normering av gjennomsnittsinntekten, og antall timer i et årsverk i jordbruket. 

Dersom bondeorganisasjonene krav om at staten skal legge til grunn samme måte å regne på krav til egenkapitalavkastning som i resten av næringslivet hadde blitt hørt, hadde dette krevd en opptrapping av gjennomsnittsinntekten med 315.000 kroner. Med den foreslåtte modellen i stortingsmeldinga, vil man ende opp med en opptrapping på mellom 148.000 og 182.000 kroner.

I innstillinga fra næringskomiteen justeres bondeinntekta opp med 20 prosent. Om regjeringa skulle velge å ikke normere, vil man trenge ei inntekstopptrapping på 218 000 kroner.

Regjeringa har lagt til grunn at et årsverk i jordbruket er på 1845 timer, mens et årsverk i resten av arbeidslivet er på 1700 timer. Bondeorganisasjonene krever at man fjerner de "ekstra" 145 timene. Skulle man gått ut fra at et årsverk i jordbruket også er 1700 timer, vil opptrappinga bli på 270.000 kroner.

Notatforfatterne konkluderer: "Samlet sett, trekker disse vurderingene i retning av at opptrappingen av jordbrukets gjennomsnittsinntekt (målt i 2023) bør ligge på om lag 200.000 kroner for å nå regjeringens inntektsmål."