Bonde og Småbruker fra jordbruksforhandlingene til inntektsutvalget - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Tidsnød kan hindre endringer i tallgrunnlaget før jordbruksoppgjøret 2023

Bonde og Småbruker

Inntektsutvalget for jordbruket leverer sin innstilling til 1. oktober, og deretter skal innstillingen på høring. Blir det da tilstrekkelig med tid til at Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) kan gjøre endringer i tallgrunnlaget før jordbruksoppgjøret 2023? Vi har spurt sekretariatet for BFJ.

AV RUNA TUNHEIM OG VILDE HAARSAKER

Denne teksten stod først på trykk i Bonde og Småbruker utgave 6-22

 

Inntektsutvalget ble nedsatt etter jordbruksforhandlingene i 2021 av Landbruks- og matdepartementet for å vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakere.

 

Høringsfrist og politisk behandling

Utvalget skal levere sin innstilling som en NOU (Norges Offentlige Utredninger). Opprinnelig frist for innstillingen var 1. juli 2022, men ble senere utsatt til 1. oktober 2022. Deretter skal NOUen sendes på offentlig høring. Det er ikke kommet opplysninger om høringsfrist og eventuell politisk behandling, men i henhold til statens utredningsinstruks skal høringsfristen normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Etter høring vil en NOU-rapport vanligvis bli gjenstand for en politisk bearbeiding i det departementet som har hatt det overordnede ansvaret for utredningsarbeidet. Normalt ender denne politiske bearbeidingen med utformingen av en stortingsmelding.

 

Tror tiden blir knapp

Spørsmålet er da om vi kan forvente oss noen endring i hvordan tallgrunnlaget blir presentert til jordbruksforhandlingene 2023, eller om vi må vente enda et år?

Det er Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) som hvert år legger fram tallgrunnlaget i forkant av jordbruksoppgjøret. Lars Johan Rustad er avdelingsleder for Landbrukspolitisk analyse i NIBIO som er sekretariat for BFJ. Han tror tiden kan bli knapp.

- Jeg er jo litt redd at det kan bli lite tid å innarbeide, at en ikke får fulgt opp alt utvalget kommer med i alle fall. NOUen skal jo på høring, og den skal vel behandles politisk også. Innen vi er kommet dit så er jo arbeid med ny sesong i full gang i BFJ, og må gå sin gang. Så litt avhengig av hva NOU-en anbefaler, så tror jeg det kan bli lite tid, sier Rustad.

BFJ sin møteplan vedtas i desember. Arbeidet i nemnda starter i februar, med møter hver andre uke. I begynnelsen av mars, når data fra Statistisk sentralbyrå er på plass, holdes møtene ukentlig. Rundt påske legger BFJ fram tallgrunnlaget, og jordbruksforhandlingene settes i gang.