Lynx G452850449 1920

Bekymret for gaupesituasjonen i Hamarøy og Steigen

Nordland Bonde- og Småbrukarlag ser med stor bekymring på situasjonen for beitebrukerne i Hamarøy og Steigen. Etter eskalerende rovdyrproblemer de siste årene endte beitesesongen 2022 med store tap, og i vintersesongen har vi sett både tap til gaupe, og angrep på utegående sau på innmark. Vi mener at belastningen på utmarksbeite sommerstid er for stor, og situasjonen med at sauen ikke er trygg på innmark vinterstid er uholdbar. Kadaver drept av gaupe ble funnet under 50 meter fra bebodd hus, og observasjoner av spor og viltkamerabilder viser at gaupa er svært nærgående. Det ble også dokumentert mor med tre unger i Steigen høsten 2022, samt flere enkeltindivider i både Hamarøy og Steigen, så vi ser en betydelig aktivitet av gaupe i området. 

Gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i region 7, punkt 2.4.5 om forvaltningsprinsipper for gaupe, sier at «Når bestandsmålet ikke er oppnådd skal det åpnes for en begrenset kvotejakt, hvor kvote målstyres til områder med betydelige tap av sau og tamrein.» Til tross for betydelige tap av lam i Steigen og Hamarøy ble det ikke åpnet for kvotejakt i år.

Det har allerede vært tap av voksen sau til gaupe i vinter, og det er all grunn til å tro at vi vil se samme situasjon som i fjor, når sauer og lam kommer ut på vår- og sommerbeite. Nordland Bonde- og Småbrukarlag mener derfor at Statsforvalteren i Nordland må gi skadefellingstillatelse på gaupe i Steigen og Hamarøy. Saken bør behandles raskt, sånn at det er mulig å utnytte jaktforholdene mens det ennå ligger snø. Dette er en helt nødvendig forebygging av en situasjon som er blitt helt uholdbar for beitebrukerne i området.