Etiske retningslinjer og varsling

Det skal være trygt å engasjere seg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Har du opplevd noe ubehagelig og ønsker å varsle? Les mer her. 

Varsling er å si fra om et kritikkverdig forhold i organisasjonen. Det skal være lav terskel i NBS for å melde fra ved mistanke eller visshet om kritikkverdige forhold. Les mer om hva et kritikkverdig forhold er i varslingsrutinene.

 

Viktige prinsipper ved varsling og bekymringsmelding, og håndtering av disse:

 • Alle varsler og bekymringsmeldinger skal tas alvorlig.
 • Alle slike saker skal søkes løst på lavest mulige nivå.
 • Varsler og bekymringsmeldinger skal behandles fortrolig. Personvernet skal ivareta både den som varsler og den det varsles om. Det vil si at identiteten til både varsler og den omvarslede ikke skal gjøres kjent for flere i organisasjonen enn det som er strengt nødvendig for behandling av saken.

 

Hvordan fremme et varsel (fullstendig oversikt i varslingsrutinene):

 1. Den som vil sette frem et varsel skal sende varselet skriftlig til nærmeste leder. Varsler/melder må gjøre seg kjent med NBS sine etiske retningslinjer og varslingsrutiner.
 2. Varslet skal være skriftlig, og skal ikke komme andre i hende. Personvernet skal ivaretas for alle parter gjennom hele prosessen. Det må tydelig framkomme hva melder/varsler mener utgjør de(t) kritikkverdige forhold.
 3. Varselet skal være kort og konsist. Det skal inneholde:
  • Navn på varsler(e)
  • Navn på de(n) det varsles om
  • Kort beskrivelse av hva saken gjelder, med tid og sted. Det må tydelig framkomme hva melder/varsler mener utgjør de(t) kritikkverdige forhold.
  • Dersom det finnes dokumentasjon, kan denne med fordel legges ved.

 

Ønsker du å varsle til sentralleddet?
Kontakt generalsekretær Anton Langeland.

Les organisasjonens etiske retningslinjer her. 

Les våre fullstendige rutiner for varsling her.