Etiske retningslinjer og varsling

Det skal være trygt å engasjere seg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Har du opplevd noe ubehagelig og ønsker å varsle? Les mer her. 

Varsling er å si fra om et kritikkverdig forhold i organisasjonen. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med Norges lover, Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine vedtekter og etiske retningslinjer, eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Det skal være lav terskel i NBS for å melde fra ved mistanke eller visshet om kritikkverdige forhold. Samtidig er det viktig å skille mellom klaging/misnøye og varsling.

 

Viktige prinsipper ved varsling og håndtering av et varsel:

 • Alle varsler skal tas alvorlig.
 • Et varsel skal behandles fortrolig. Personvernet skal ivareta både den som varsler og den det varsles om. Det vil si at identiteten til både varsler og den omvarslede ikke skal gjøres kjent for flere i organisasjonen enn det som er strengt nødvendig for behandling av saken.
 • Varsling og håndtering av et varsel skal skje i tråd med NBS sine lover, etiske retningslinjer og varslingsrutiner.

 

Hvordan fremme et varsel:

 1. Den som vil sette frem et varsel skal sende varselet skriftlig til nærmeste leder, som igjen må vurdere om varslet skal gå videre til generalsekretær eller leder. Varsler/melder må gjøre seg kjent med NBS sine etiske retningslinjer og varslingsrutiner.
 2. Varslet skal være skriftlig, og skal ikke komme andre i hende. Personvernet skal ivaretas for alle parter gjennom hele prosessen. Det må tydelig framkomme hva melder/varsler mener utgjør de(t) kritikkverdige forhold.
 3. Varselet skal være kort og konsist. Det skal inneholde:
  • Navn på varsler(e)
  • Navn på den/de det varsles om
  • Kort beskrivelse av hva saken gjelder, med tid og sted. Det må tydelig framkomme hva melder/ varsler mener utgjør de(t) kritikkverdige forhold.
  • Det er en fordel med dokumentasjon som kan underbygge påstandene i varselet.

 

Ønsker du å varsle?
Kontakt konstituert generalsekretær Vilde Haarsaker eller styreleder Tor Jacob Solberg.

Les organisasjonens etiske retningslinjer her. 

Les våre fullstendige rutiner for varsling her.