Rovhedmark

Forvaltningsplanen for rovvilt og samfunn er klar

Forvaltningsplanen ligger på statsforvalterens nettsider. Jeg har lest igjennom, og her er det egentlig både pluss og minus. Det som slår meg ved første øyekast er hvor mye av Hedmarks beste beiteområder som ikke er prioritert beitedyr.

Det virker som om rovviltutvalget har gjort en bra jobb forutsetningene tatt i betraktning. Det er positive trekk å spore. Verre er det med MD's påtegninger, de kan da ikke ha lest hva Stortinget har vedtatt. De strør sand på det bra RVN har gjort her. Heldigvis vedtar rovviltnemnda selv dette.
Det er likevel trist å se kartet der alt for stor del er blå, og alt for mye skravert i tillegg.  I følge beiteundersøkelser er den blå delen den som har det beste beitet i Hedmark. Her er det nesten ingen beitedyr. Når det gjelder den grønne delen der beitedyr skal ha prioritet, er vi forespeilet både jerv og gaupe. For jerven sin del ser det ikke ut til at det er mulig å komme ned på bestandsmålet, noe som fører til store tap i flere beiteområder. Gaupa er heldigvis nede i en bølgedal for tida, men hvis den skulle komme opp til målsettingen som er 10 ynglinger eller som jerven høgere, vil det få alvorlige konsekvenser. Det er og ser ut til å bli et problem med bjørn i de grønne (beiteprioriterte) områdene. Positivt at det står at yngling av ulv ikke skal foregå i grønn sone. Det er også beskrevet at det skal være stående fellingstillatelser i beiteprioriterte område, og at det er åpnet opp for mer effektivt uttak av skadedyr ved bruk av hund.
Per Lindholt