Rein på innmark.  Foto Håkon Ryvoll - Foto: Håkon Ryvoll

Hjelp reinen der den... burde være!

Flere bønder plages med rein som graver opp og beiter ned innmarka vinterstid.  Troms Bonde- og Småbrukarlag har forståelse for at nedisede vinterbeiter et ei utfordring for reindrifta, men situasjonen kan ikke løses ved å la reinen slippe til på ku- og sauefôret. 

Dette har over tid vært et problem på Stonglandshalvøya på Senja.  Området er fredet for reinbeiting, men statsforvalteren og landbruksdirektoratet gir midlertidige dispensasjoner, og flyttevedtak følges ikke opp.  Denne praksisen gjør at reindrifta får løst sine fôringsutfordringer på bekostning av bøndene i området, som får store kostnader med å fornye enga hvert år. 

Årsmøtet i Troms Bonde- og Småbrukarlag forventer at forvaltninga forholder seg til gjeldende forskrift om fredning av Stonglandshalvøya, og at de både her og i resten av fylket setter inn tiltak mot reindriftsutøvere som unnlater å følge pålegg om flytting.  Framfor å sette næringene opp mot hverandre, må det finnes løsninger som kan gi reinen tilstrekkelig tilgang til beite uten å stikke kjepper i hjulene for jordbruket. 

Situasjonen er ikke ny, men den blir stadig mer alvorlig.  Med store kostnads-økninger for jordbruket generelt, og med usikkerhet rundt matberedskapen både globalt og nasjonalt, må det legges til rette for at flest mulig bønder kan fortsette å produsere mat.  Enga skal gi mat til husdyra.  Reinen må hjelpes på andre måter når utmarka ikke gir tilstrekkelig beite.